Szukaj

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ DO PRAC NAUKOWYCH

Zgodnie z art. 9 ust. 2j Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 / 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 06 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 z późn. zm.) szpital wprowadził wniosek dla badaczy (studentów, doktorantów) o udostępnienie dokumentacji medycznej oraz przeprowadzenie badania naukowego w formie ankiety/wywiadu w celu wykorzystania danych w pracach naukowych.

PRAKTYKI INDYWIDUALNE DLA UCZNIÓW I STUDENTÓW

Praktyki zawodowe w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 w Bydgoszczy odbywać mogą tylko osoby posiadające status ucznia lub studenta. W pozostałych przypadkach konieczne jest zawarcie umowy wolontariatu. Aby odbyć praktyki zawodowe w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy należy spełnić następujące warunki:

1. Złożyć w Kancelarii szpitala podanie do Dyrektora odpowiedniego pionu o umożliwienie odbycia praktyki zawodowej. W podaniu powinny być zawarte następujące informacje:

• imię i nazwisko praktykanta oraz jego dane adresowe,
• dane kontaktowe (telefon oraz e-mail),
• wskazanie komórki organizacyjnej, w której mają się odbyć praktyki,
• zakres praktyk,
• termin odbywania praktyk oraz ich wymiar

Na podaniu powinna znajdować się również pisemna zgoda kierownika komórki organizacyjnej na odbycie praktyk w podanym terminie wraz ze wskazaniem opiekuna praktyk – znacząco skróci to czas obiegu dokumentów.

2. Po otrzymaniu zgody na odbycie praktyk należy przygotować następujące dokumenty, które  należy dostarczyć do Biura Podawczego (Budynek Szpitala, pokój nr 17):

• kopia ubezpieczenia NNW (każdy uczestnik praktyk),
• kopia ubezpieczenia OC (dotyczy uczestników praktyk, którzy w toku ich realizacji będą mieli kontakt z pacjentem),
• kopia orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do odbywania praktyk zawodowych w wskazanym zakresie (np. orzeczenie lekarskie dołączane do dokumentów aplikacyjnych na studia),
• dokument potwierdzający status ucznia/studenta (np. zaświadczenie ze szkoły/uczelni lub ważna legitymacja do wglądu).

3. Przed rozpoczęciem praktyk zawodowych należy uiścić w Kasie Szpitala (Budynek A przy wjeździe na parking Szpitala) opłatę za odbywanie praktyk w wysokości 60 zł.

4. Praktyki można rozpocząć po odbyciu przeszkolenia z zakresu BHP. Szkolenie organizowane jest przez Szpital dwa razy w miesiącu (częstotliwość może ulec zmianie w okresie wakacyjnym). Odbycie szkolenie nie jest konieczne jedynie w przypadku przedstawienia dokumentu poświadczającego ukończenie takiego szkolenia o podobnym zakresie w innej instytucji (np. w miejscu pracy, jeżeli zajmowane stanowisko jest zbieżne z zakresem praktyk).

5. W pierwszym dniu praktyk należy odbyć szkolenie stanowiskowe organizowane w miejscu odbywania praktyk. Potwierdzeniem odbycia szkoleń jest wypełniona karta szkolenia wstępnego, którą należy następnie dostarczyć do Biura Podawczego.

6. Dokumentem potwierdzającym możliwość odbywania praktyk jest umowa sporządzana przez Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi.