Flaga unii europejskiej

Unia Europejska wspiera Szpital Uniwersytecki nr 1 dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

Projekt pn. „Wzrost dostępności i efektywności usług medycznych w zakresie kardiochirurgii poprzez modernizację i doposażenie Kliniki Kardiochirurgii Szpitala Uniwersyteckiego  nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy”

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 19 968 982,30 PLN.
Wartość dofinansowania 17 809 002,92 PLN.
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020.
Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w  infrastrukturę zdrowotną.
Realizacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i środków własnych szpitala.
Okres realizacji projektu X.2023 – XII. 2023.
Celem Projektu jest modernizacja Kliniki Kardiochirurgii, w tym utworzenie hybrydowej sali operacyjnej oraz doposażenie kliniki poprzez wymianę starej, wyeksploatowanej aparatury medycznej (wyprodukowanej w latach 2000- 2011) oraz zakup nowej, niezbędnej do realizacji usług medycznych.
Dodatkowo Klinika doposażona zostanie poprzez zakup i montaż wyposażenia biurowo-administracyjnego i socjalno-bytowego.

Wszelkie nieprawidłowości lub nadużycia dotyczące realizowanego przez Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy można zgłaszać za pośrednictwem strony https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/ lub wysyłając wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl

LOGO UE KUJ-POM

Projekt pn. „Doposażenie oddziałów udzielających świadczeń zdrowotnych dedykowanych chorobom układu krążenia, kostno-mięśniowo-stawowego i pediatrii oraz pracowni zakładów diagnostycznych Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy w celu wspierania kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków społecznych”, realizowany w ramach działania 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia, oś priorytetowa XI REACT-EU, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 20 000 000,00 PLN.
Wartość dofinansowania 20 000 000,00 PLN.
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Okres realizacji projektu 31.03.2023 – 31.12.2023
W ramach realizacji projektu Szpital doposażony zostanie w angiograf, aparat RTG stacjonarny, aparaty USG, rezonans magnetyczny, kolonoskop, gastroskop, myjnia endoskopowa, respirator neonatologiczny, inkubator hybrydowy, system monitorowania funkcji życiowych, komora laminarna, aparat PCR, telemetrie, sterylizator, aparat do oceny drobnoustrojów, napędy chirurgiczne, zestawy narzędzi chirurgicznych.

Wszelkie nieprawidłowości lub nadużycia dotyczące realizowanego przez Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy można zgłaszać za pośrednictwem strony https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/ lub wysyłając wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy, uczestniczy jako Partner Projektu w realizacji dwóch projektów, których Partnerem Wiodącym jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

  1. Projekt pn. „Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19”, w ramach którego zakupione zostały aparatura i sprzęt medyczny, m. in. do diagnostyki genetycznej mikroorganizmów oraz leczenia pacjentów w stanach ciężkich, realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną. Celem projektu jest zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 poprzez doposażenie jednostek medycznych w sprzęt i aparaturę medyczną.

Wartość zadania realizowanego w ramach projektu wynosi 3 711 580,86 PLN. Koszty pokryte zostaną w kwocie 3 340 422,77 PLN, tj. w 90% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz w kwocie 371 158,09 PLN, tj. w 10% ze środków Budżetu Państwa.

2. Projekt pn. „Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych”, w ramach którego zakupione zostały środki ochrony osobistej pracowników medycznych szpitala, realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych

Celem projektu jest zapobieganie i przeciwdziałanie nowym zakażeniom wirusem najbardziej narażonej grupy , tj. pracowników służby zdrowia oraz zapewnienie dostępności do doświadczeń zdrowotnych udzielanych przez podmioty lecznicze.

Wartość zadania realizowanego w ramach projektu wynosi 204 175,98 PLN. Koszty pokryte zostały w kwocie 193 697,18 PLN, tj. w 95% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w kwocie 10 478,80 PLN, tj. w 5% ze środków własnych szpitala.

Wszelkie nieprawidłowości lub nadużycia dotyczące realizowanego przez Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy można zgłaszać za pośrednictwem strony https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/ lub wysyłając wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl

Logotypy unijne, ministerstwo zdrowia

„Wprowadzenie nowoczesnych e-Usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie nr 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”, nr POPC.02.01.00-00-0092/18

Wartość projektu: 177 941 279,73 zł

 Wkład Funduszy Europejskich: 150 584 832,37 zł

Okres realizacji: od 01.01.2019 do 30.09.2022

Celem projektu jest wdrożenie rozwiązań informatycznych zakładających poprawę dostępności, jakości i efektywności realizowanych świadczeń opieki zdrowotnej oraz wzmocnienie potencjału organizacyjnego podmiotów leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia, a także integracja wdrażanych rozwiązań z innymi systemami IT wykorzystywanymi wewnątrz podmiotów.

W wyniku realizacji projektu w podmiocie leczniczym zostaną wdrożone następujące e-usługi: przetwarzanie EDM, e-zlecenie, e-rejestracja. Odbiorcami projektu będą pacjenci korzystający z usług medycznych, a także Partnerzy projektu i instytucje je nadzorujące.

Projekt realizowany jest przez Ministerstwo Zdrowia w partnerstwie z 52 podmiotami leczniczymi oraz partnerem technicznym Centrum e-Zdrowia (CeZ).

Wszelkie nieprawidłowości lub nadużycia dotyczące realizowanego przez Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy można zgłaszać za pośrednictwem strony https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/ lub wysyłając wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl

Logotypy unijne, ministerstwo zdrowia

Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej – I etap

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Schemat: rozwój e-usług publicznych w zakresie zdrowia.

Szpital występuje w projekcie jako Partner Województwa Kujawsko-Pomorskiego, które jest Beneficjentem Projektu.

W ramach projektu nastąpi zwiększenie pojemności macierzy o min. 82 TB, wymiana systemu radiologicznego na umożliwiający eksport zdjęć do platformy regionalnej, rozbudowa systemu Apteka o obsługę wydań i dostaw w oparciu o kody kreskowe, zakupione zostaną moduły do systemu Alteris oraz nastąpi doposażenie w niezbędną infrastrukturę sprzętową i programową dla systemu opartego na kartach elektronicznych.

Wartość projektu 1 405 000 PLN, w tym: wartość dofinansowania 1 194 250 PLN z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz wartość wkładu własnego 210 750 PLN.

Logotypy unijne, ministerstwo zdrowia

Poprawa dostępności i jakości usług w zakresie leczenia i diagnostyki chorób nowotworowych poprzez remont i doposażenie Klinik i Zakładów Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Działanie 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych.

Wartość projektu 20 000 000 PLN, wartość dofinansowania 20 000 000 PLN, w tym 16 000 000 PLN z Budżetu Państwa oraz 4 000 000 PLN z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W ramach projektu wykonane zostaną remonty w Klinice Chirurgii Wątroby i Chirurgii Ogólnej, Klinice Urologii Ogólnej i Onkologicznej oraz Klinice Otolaryngologii i Laryngologii Onkologicznej z Pododdziałem Audiologii i Foniatrii a także współpracującym Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej, funkcjonujących w ramach struktur Szpitala wykonujących usługi medyczne  w zakresie chorób onkologicznych. Wartość robót wraz z przygotowaniem dokumentacji projektowej oraz nadzorem inwestorskim oszacowano na ponad 7 000 000 PLN.

Ponadto realizacja projektu przewiduje doposażenie wymienionych powyżej jednostek, a także Zakładów: Endoskopii Gastroenterologicznej, Patomorfologii Klinicznej oraz Zespołu Sal Operacyjnych w postaci zakupu i wymiany sprzętu i aparatury medycznej oraz wyposażenia biurowo-administracyjnego oraz socjalno-bytowego. Wartość doposażenia oszacowano na blisko 13 000 000 PLN.

Wszelkie nieprawidłowości lub nadużycia dotyczące realizowanego przez Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy można zgłaszać za pośrednictwem strony https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/ lub wysyłając wiadomość na adres     e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 2020.

Tryby Obsługi Pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (TOPSOR)

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Działanie 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego.

Szpital występuje w projekcie jako Partner Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który jest Beneficjentem Projektu.

W ramach projektu Szpital otrzyma:

– urządzenia systemów kolejkowych z oprogramowaniem prowadzącym segregację medyczną i sterującym pracę systemów wraz z modułami generującymi raporty i analizy,

– licencje na wykorzystanie systemu segregacji medycznej wraz ze szkoleniami dla personelu,

– kardiomonitory wraz z oprogramowaniem pozwalającym na eksport danych do karty segregacji medycznej.

Wszelkie nieprawidłowości lub nadużycia dotyczące realizowanego przez Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy można zgłaszać za pośrednictwem strony https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/ lub wysyłając wiadomość na adres  e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 2020

Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dr. A. Jurasza  w Bydgoszczy

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Działanie 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego.

W ramach realizacji projektu nastąpi doposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny niezbędny do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez Szpitalny Oddział Ratunkowy. W ramach doposażenia zakupiona zostanie następująca aparatura medyczna: kardiomonitory, defibrylator, respirator, aparat USG, pompy infuzyjne, aparaty do podgrzewania płynów infuzyjnych, aparat do szybkiego przetaczania płynów, pulsoksymetry, kapnograf, elektryczne urządzenie do ssania, zestaw do intubacji i wentylacji, aparaty do powierzchownego ogrzewania pacjenta.

Wartość projektu 405 000 PLN, wartość dofinansowania 405 000 PLN, w tym 60 750 PLN z Budżetu Państwa oraz 344 250 PLN z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wszelkie nieprawidłowości lub nadużycia dotyczące realizowanego przez Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy można zgłaszać za pośrednictwem strony https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/ lub wysyłając wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 2020

Poprawa usług medycznych w woj. kuj.-pom. poprzez oddanie do użytku przebudowanych pomieszczeń dawnego bloku operacyjnego oraz doposażeniu reorganizowanej Kliniki Kardiologii oraz pracowni diagnostycznej Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

Nr projektu POIS.09.02.00-00-0026/16
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Priorytet IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia
Działanie 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych
Beneficjent: Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy
Wartość projektu 15 222 454,05 PLN

Finansowanie projektu:

– Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 12 750 000,00 PLN,
– Budżet Państwa – Ministerstwo Zdrowia: 2 250 000,00 PLN,
– Wkład własny Szpitala Uniwersyteckiego nr 1: 222 454,05 PLN.
Celem nadrzędnym projektu jest poprawa dostępności i jakości usług w zakresie leczenia i diagnostyki chorób kardiologicznych w województwie kujawsko-pomorskim, natomiast cele bezpośrednie określone zostały jako:

– rozwój infrastruktury ochrony zdrowia o charakterze ponadregionalnym dedykowanym chorobom kardiologicznym, oraz
– zwiększenie dostępności do udzielanych świadczeń zdrowotnych dedykowanym chorobom kardiologicznym w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy.

Korzyścią jaka zostanie osiągnięta w skutek osiągnięcia powyższego celu będzie:

– obniżenie poziomu śmiertelności w wyniku chorób kardiologicznych,
– poprawa stanu zdrowia ludności w szczególności powiatu grodzkiego Bydgoszcz oraz sąsiednich powiatów.

W ramach realizacji projektu utworzone zostaną obszary diagnostyczny, zabiegowy, opieki nad pacjentem oraz badawczy. W skład poszczególnych obszarów wejdą m.in. sala zabiegowa „hybrydowa”, sala zabiegowa, pomieszczenia przygotowania pacjenta, lekarzy, opisowe, sale chorych, pomieszczenie przygotowania zabiegów pielęgniarskich, pomieszczenia socjalne i porządkowe.

Ponadto w ramach doposażenia zakupiona zostanie m.in. następująca aparatura medyczna: angiograf, kardiomonitory, ssaki próżniowe, aparat EKG, USG, pompy infuzyjne i do kontrapulsacji, systemy telemetrii i ogrzewania pacjenta, monitory parametrów życiowych, defibrylator.

Wszelkie nieprawidłowości lub nadużycia dotyczące realizowanego przez Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy można zgłaszać za pośrednictwem strony https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/ lub wysyłając wiadomość  na adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 2020

Doposażenie Centrum Urazowego funkcjonującego w ramach Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

Nr projektu POIS.09.01.00-00-0113/16
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Priorytet IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia
Działanie 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego
Beneficjent: Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy
Wartość projektu 2 000 000,00 PLN
Finansowanie projektu:
– Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 1 700 000,00 PLN,
– Budżet Państwa – Ministerstwo Zdrowia: 300 000,00 PLN.

Celem nadrzędnym projektu jest poprawa funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego.Korzyści jakie zostaną osiągnięte po zrealizowaniu projektu to:
– Obniżenie poziomu śmiertelności oraz skutków powikłań powstałych w wyniku wypadków i innych stanów nagłego zagrożenia zdrowotnego.
– Poprawa stanu zdrowia mieszkańców Bydgoszczy oraz sąsiednich powiatów.

Cele bezpośrednie projektu:
– Rozwój strategicznych elementów infrastruktury ochrony zdrowia o znaczeniu krajowym w zakresie ratownictwa medycznego, oraz
– Zwiększenie dostępności do udzielanych świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy.

Doposażenie Centrum Urazowego umożliwi przyjęcie i leczenie większej ilości pacjentów wraz z zaoferowaniem im lepszej jakości świadczeń medycznych. Specjalistyczny sprzęt i aparatura medyczna umożliwi postawienie wczesnej diagnozy i szybkiego podjęcia decyzji odnośnie ratowania życia i zdrowia pacjenta.

W ramach realizacji projektu zakupiona zostanie następująca aparatura medyczna:
Sprzęt do neuromonitoringu do oceny uszkodzeń w zakresie kręgosłupa i nerwów rdzeniowych, szt. 1;
Zestaw do kraniotomii z wiertarką dla małych dzieci, szt. 1;
Zestaw do neuroendoskopii dla dzieci, szt. 1;
Zestaw do cytoskopii dla małych dzieci i noworodków, szt. 1;
Dermatom z siatkownicą, szt. 1;
Aparat USG, szt. 1;
Aparat do masażu serca, szt. 1;
Aparat do oceny krzepnięcia krwi, szt. 1;
Ssaki operacyjne, szt. 2;
System do odzyskiwania krwi z pola operacyjnego, szt. 1;
Materace podgrzewające na stół operacyjny, szt. 1;
System ogrzewania pacjenta, szt. 1;
Urządzenie do podgrzewania płynów, szt. 1;
Aparat USG przenośny z nawigacją igły, szt. 1;
Wideolaryngoskop, szt. 2;
Echokardiograf, szt. 1;
Aparat EKG, szt. 1;
Respirator transportowy, szt. 2;
Wiertarka ortopedyczna, szt. 1,
Oftalmoskop, szt. 1;
Otoskop, szt. 1;
Monitor funkcji życiowych transportowy, szt. 10,
Wiertarka wielozadaniowa, szt. 1;
Aparat do neuromonitoringu śródoperacyjnego, szt. 1.

Wszelkie nieprawidłowości lub nadużycia dotyczące realizowanego przez Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy można zgłaszać za pośrednictwem strony https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/ lub wysyłając wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Logotypy unijne, ministerstwo zdrowia

Dostosowanie obiektów Szpitala Uniwersyteckiego im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy do wymagań ochrony przeciwpożarowej – etap I.

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie rozpoczął realizację projektu pn. „Dostosowanie obiektów Szpitala Uniwersyteckiego im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy do wymagań ochrony przeciwpożarowej – etap I”. Projekt obejmował wydzielenie stref przeciwpożarowych na terenie obiektów szpitala oraz instalację Systemu Alarmowania Pożarowego SAP, Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego DSO – etap I oraz SMS – Security Management Systems. Zatwierdzony przez Ministra Zdrowia Projekt został dofinansowany w wysokości 5 987 489,76 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, co stanowi 85 % wartości projektu, pozostałe 15 % w wysokości 1 056 615,84 zł stanowi dotacja celowa Ministerstwa Zdrowia. Łączny koszt projektu to 7 044 105,60 zł. Realizacja projektu miała na celu dostosowanie obiektów szpitala do przepisów przeciwpożarowych. Realizacja projektu podniesie walory bezpiecznej i sprawnej eksploatacji szpitala. Dzięki odpowiedniemu systemowi sygnalizacji zapewnione zostało bezpieczeństwo użytkowników obiektów szpitala oraz odpowiednie warunki ewakuacji i możliwości prowadzenia akcji ratowniczo -gaśniczej.

Wzrost dostępności wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych przez wymianę aparatu rezonansu magnetycznego w Szpitalu Uniwersyteckim w Bydgoszczy.

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie zakończył realizację projektu pn. „Wzrost dostępności wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych przez wymianę aparatu rezonansu magnetycznego w Szpitalu Uniwersyteckim w Bydgoszczy”. Projekt obejmował wymianę kilkunastoletniego aparatu rezonansu magnetycznego w Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej na nowoczesny aparat, który służy do diagnostyki i dokładnego określenia prawidłowości w zakresie tkanek i narządów. Aparat umożliwia wykorzystanie najnowszego dostępnego na rynku oprogramowania obrazowania, co pozwala na zmniejszenie czasu oczekiwania pacjenta na wykonanie badania. Zatwierdzony przez Ministra Zdrowia Projekt został dofinansowany w wysokości 5 584 998,01 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, co stanowi 85 % wartości projektu, pozostałe 15 % w wysokości 985 587,89 zł stanowi dotacja celowa Ministerstwa Zdrowia. Realizacja projektu miała na celu zwiększenie dostępności oraz podniesienie standardu świadczonych usług medycznych, co globalnie przyczyni się do poprawy i utrzymania w zdrowiu kapitału ludzkiego. Dostęp do nowoczesnego sprzętu i postawienie trafnej diagnozy we wczesnej fazie choroby przyczynia się do skrócenia okresu leczenia i tym samym okresu rekonwalescencji po chorobie.

Remont i doposażenie Centrum Urazowego Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy.

Projekt utworzenia Centrum Urazowego realizowano w strukturze szpitalnego oddziału ratunkowego Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza. Polegał na remoncie części Kliniki Medycyny Ratunkowej oraz wyposażeniu w specjalistyczny sprzęt medyczny m.in. do diagnostyki i terapii. Dodatkowo miał on na celu przystosowanie pomieszczeń obserwacyjnych Centrum Urazowego na potrzeby wstępnej intensywnej terapii. Potrzeba realizacji inwestycji wynikała z konieczności dostosowania pomieszczeń Centrum Urazowego do Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410 z późn. zm.), ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r., nr 14, poz. 89 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 marca 2007 r. (Dz. U. 2007 Nr 55, poz. 365) w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego.

W ramach inwestycji przewidziany został również remont, przebudowa lub rozbudowa instalacji: centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej, gazów medycznych, wentylacji i klimatyzacji, elektrycznych, teletechnicznych (automatyka do BMS-u, system sygnalizacji pożaru, sieć komputerowa, sieć telefoniczna, instalacja przyzywowa, instalacja TV). Przewidziano wyburzenie istniejących ścian działowych, usunięcie warstw izolacyjnych stropodachu oraz demontaż istniejących okien i drzwi. Wykonano izolację wodochronną, termiczną, położone zostały posadzki spełniające wymogi sanitarne, postawione ścianki działowe oraz wykończenia ścian i sufitów. Modernizacja wymagała również wymiany drzwi drewnianych na drzwi z kontrolą dostępu, wyposażoną w zamki z elektrozaczepem, automatyczne uruchamiane na czujki ruchu lub przyciski podłogowe albo sygnałem z systemu kontroli dostępu. Należało również wymienić okna na okna z PCV o mniejszej przepuszczalności ciepła. Ograniczenie strat ciepła wymagało również docieplenia ściany zewnętrznej, stropu nad piwnicą oraz stropodach.

Zakupiony w ramach projektu sprzęt pozwolił w pełni zaspokoić oczekiwania pacjentów, a także pracowników, gdyż jego zastosowanie w CU w znacznym stopniu wpłynęło na wzrost efektywności i jakości udzielanych świadczeń. Jakość wybranego sprzętu oraz możliwość jego zastosowania jest w pełni ukierunkowana na potrzeby nowego centrum. Wysokiej klasy aparatura będzie mogła być w pełni zastosowana na oddziale ze względu na kompetencje kadrowe oraz ukierunkowane potrzeby szpitala oraz pacjentów. Wpłynęła również na efektywność przeprowadzanych badań. Zastosowane nowoczesne technologie medyczne w oparciu o nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną są energooszczędne, bezpieczne i neutralne dla środowiska. Nowoczesne aparaty do znieczulania zawierają monitor stężenia tlenu i gazów anestetycznych w układzie oddechowym pacjenta, umożliwiając stosowanie techniki małych przepływów. Powoduje to zmniejszenie zużycia środków anestetycznych, co ma pozytywny wpływ na środowisko, poprzez docelowe zmniejszenie ich emisji do atmosfery. Przenośne, energooszczędne monitory pozwalają elastycznie poszerzać monitorowanie, stosownie do stanu zdrowia pacjenta.

Powyższy projekt jest spójny z celem głównym XII osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, jakim jest „Wspieranie utrzymania dobrego poziomu zdrowia zasobów pracy”. Celem głównym jest przede wszystkim obniżenie poziomu śmiertelności oraz skutków powikłań powstających w wyniku wypadków i innych stanów nagłego zagrożenia zdrowotnego,zwiększenie dostępności i jakości specjalistycznych i wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych.

Logotypy FE Inrastruktura i Srodowisko, Unia europejska