Poradnik pacjenta to przygotowany specjalnie dla Państwa praktyczny  przewodnik, w którym znajdują się wszystkie najważniejsze informacje dotyczące pobytu i hospitalizacji pacjenta m.in.: spisu dokumentów wymaganych przy przyjęciu pacjenta, pobytu, godzin i warunków odwiedzin pacjentów, form wypisu oraz praw i obowiązków pacjenta. Znajdą tu Państwo również informacje na temat działania podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz wybrane informacje o świadczeniach. Mamy nadzieję, że ułatwi  korzystanie z oferowanych przez nasz szpital świadczeń zdrowotnych.

Doktor badający pacjenta
Informujemy, że na terenie szpitala pacjenci maja możliwość korzystania z bezpłatnego Wi-Fi
INFORMACJE DLA PACJENTÓW

INFORMACJA O UDOGODNIENIACH DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

W Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy w pełni respektuje się prawo dostępu każdego pacjenta do wykonywanych świadczeń medycznych, poprzez usunięcie barier architektonicznych i przystosowanie szpitala do obsługi osób z niepełnosprawnością. Zakres udogodnień obejmuje:
 • Podjazd dla wózków: jeśli wejście nie znajduje się na poziomie terenu wykonane są podjazdy o łagodnym kącie nachylenia, prowadzące do głównych wejść budynków, umożliwiające przemieszczanie się pomiędzy budynkami. Podjazdy posiadają również barierki, ułatwiające poruszanie się osobom z niepełnosprawnościami.
 • Wózki dla osób z niepełnosprawnościami: dostępne przy wejściu głównym do szpitala
 • Toalety: wyposażone w uchwyty znajdują się w ogólnoużytkowych korytarzach szpitala
 • Szerokość drzwi i ciągów komunikacyjnych: wszystkie ciągi komunikacyjne i drzwi do nich przynależne (wewnętrzne i zewnętrzne) umożliwiają poruszanie się po szpitalu osobom na wózkach inwalidzkich
 • Windy: w budynkach szpitala rozmieszczone są windy umożliwiające dotarcie na wybrane piętro
 • Miejsca parkingowe: na terenie szpitala wyznaczone sa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami

INFORMACJA DLA PACJENTA PRZED PRZYJĘCIEM DO SZPITALA UNIWERSYTECKIEGO NR 1 DO OPERACJI LUB NA BADANIE DIAGNOSTYCZNE W ZNIECZULENIU REGIONALNYM I/LUB OGÓLNYM – TRYB PLANOWY

Przed przyjęciem do szpitala na zabieg planowy prosimy o zapoznanie się i szczegółowymi informacjami.

ANKIETA OCENIAJĄCA STAN ZDROWIA PACJENTA DO PORADNI ANESTEZJOLOGICZNEJ

Do Poradni Anestezjologicznej kierowani są wszyscy pacjenci zakwalifikowani do zabiegów operacyjnych/badań diagnostycznych w trybie planowym. Pacjent zgłaszający się do Poradni Anestezjologicznej winien posiadać wypełnioną ankietę oceny stanu zdrowia.

INFORMACJA DLA OSÓB CHORUJĄCYCH NA OTYŁOŚĆ
Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Rzecznika Praw Pacjenta zamieszczony jest aktualny wykaz adresów podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych pacjentom chorującym na otyłość.
Wykaz placówek medycznych

LISTA PLACÓWEK MEDYCZNYCH, DO KTÓRYCH MOGĄ ZGŁOSIĆ SIĘ OSOBY CIERPIĄCE NA CHOROBY RZADKIE
Rzecznik Praw Pacjenta udostępnia pacjentom listę placówek medycznych, do których mogą zgłosić się osoby cierpiące na choroby rzadkie. Lista zawiera spis podmiotów leczniczych z całej polski z podziałem na ośrodki dla dzieci oraz dorosłych.
Lista placówek medycznych

RODO - KOMUNIKAT DLA PACJENTÓW

Szanowny Pacjencie,

zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Szpital Uniwersytecki nr1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w związku z procesem udzielenia świadczeń zdrowotnych, w tym prowadzenia dokumentacji medycznej, a także w celu zapewnienia opieki zdrowotnej i  zarządzania  systemami i usługami opieki zdrowotnej oraz profilaktyki zdrowotnej.
 3. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub realizowania świadczeń zdrowotnych wskazanych m.in. w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 4. Okres przechowywania danych osobowych zawartych dokumentacji medycznej sporządzanej w formie papierowej określa ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (szczegółowe okresy przechowywania dokumentacji medycznej są wymienione na jurasza.pl  w zakładce Poradnik Pacjenta).
 5. Posiadasz prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych lub ich sprostowania.
 6. W przypadku uznania, że Twoje prawa zostały naruszone, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r.
 8. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych:

-Inspektor Ochrony Danych – Jerzy Nowak
-Zastępca Inspektora Ochrony Danych – Joanna Jasińska
e-mail: iod@jurasza.pl;

adres korespondencyjny: adres Administratora z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”

CZAS PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ PACJENTA W PODMIOCIE LECZNICZYM:

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza  przechowuje dokumentację medyczną przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:

  • dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez  okres  30lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon;
  • dokumentacji medycznej  zawierającej  dane  niezbędne  do  monitorowania losów krwi i jej składników, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu
  • zdjęć rentgenowskich  przechowywanych  poza  dokumentacją  medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie;
  • skierowań na  badania  lub  zleceń  lekarza,  które  są  przechowywane  przez okres:

– 5 lat, licząc  od  końca  roku  kalendarzowego,  w  którym  udzielono świadczenia  zdrowotnego  będącego  przedmiotem  skierowania  lub zlecenia lekarza,

– 2 lat, licząc  od  końca  roku  kalendarzowego,  w  którym  wystawiono skierowanie w  przypadku  gdy świadczenie  zdrowotne  nie  zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie;

 • dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat.

Po upływie określonego powyżej czasu dokumentacja medyczna powinna zostać niszczona w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła.

MONITORING NA TERENIE SZPITALA

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy (numer telefonu 52 5854880), zwany dalej administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 2. Podstawą prawną wprowadzenia monitoringu wizyjnego w Szpitalu jest Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony mienia.
 4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.1 pkt. e) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).
 5. Pani/Pana dane nie będą udostępniane innym odbiorcom z zastrzeżeniem, iż udostepnienie ich innym prawnym odbiorcom może nastąpić jedynie w przypadku analizy incydentów, gdy taki obowiązek wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Zapisywane obrazy z monitoringu przechowywane będą przez okres maksymalnie do 2 tygodni, a po jego upływie automatycznie kasowane przez system. Jeżeli w obiektach Szpitala lub na zewnątrz doszło do incydentu naruszenia prawa, o którym administrator poweźmie wiadomość w okresie do 2 tygodni od tego incydentu, w takim przypadku  sporządzona zostanie kopia zapisanych obrazów dla potrzeb osób prowadzących postępowanie wyjaśniające lub organów prowadzących dochodzenie
 7. Posiada Pani/Pan prawo, na zasadach określonych w RODO, do:

– prawo do informacji o istnieniu monitoringu;
– prawo dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach;
– prawo do przetwarzania danych przez ograniczony czas;
– prawo do anonimizacji wizerunku na zarejestrowanych obrazach;
– prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan za uzasadnione, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z RODO.

 1. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w celu analizowania lub prognozowania Pani/Pana osobistych preferencji, zachowań i postaw.
 2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych:

– Inspektor Ochrony Danych – Jerzy Nowak
– Zastępca Inspektora Ochrony Danych – Joanna Jasińska
e-mail: iod@jurasza.pl

SKARGI I WNIOSKI
Każdy pacjent ma możliwość zgłoszenia naruszenia przepisów dyrekcji szpitala, Sekcji Skarg i Wniosków przy NFZ oraz Rzecznikowi Praw Pacjenta, który jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach ochrony praw pacjentów określonych w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Strona rzecznika praw pacjenta

LECZENIE ZA GRANICĄ
Przepisy obowiązującej na terenie Unii Europejskiej dyrektywy transgranicznej dają każdemu pacjentowi, podlegającemu systemowi ubezpieczenia zdrowotnego w państwie członkowskim Unii Europejskiej możliwość korzystania ze świadczeń zdrowotnych w innym państwie członkowskim oraz możliwość zwrotu poniesionych kosztów tych świadczeń.

Krajowy punk kontaktowy - strona internetowa