Poradnik pacjenta to przygotowany specjalnie dla Państwa praktyczny  przewodnik, w którym znajdują się wszystkie najważniejsze informacje dotyczące pobytu i hospitalizacji pacjenta m.in.: spisu dokumentów wymaganych przy przyjęciu pacjenta, pobytu, godzin i warunków odwiedzin pacjentów, form wypisu oraz praw i obowiązków pacjenta. Znajdą tu Państwo również informacje na temat działania podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz wybrane informacje o świadczeniach. Mamy nadzieję, że ułatwi  korzystanie z oferowanych przez nasz szpital świadczeń zdrowotnych.

Doktor badający pacjenta
Informujemy, że na terenie szpitala pacjenci maja możliwość korzystania z bezpłatnego Wi-Fi
INFORMACJE DLA PACJENTÓW

INFORMACJA O UDOGODNIENIACH DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

W Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy w pełni respektuje się prawo dostępu każdego pacjenta do wykonywanych świadczeń medycznych, poprzez usunięcie barier architektonicznych i przystosowanie szpitala do obsługi osób z niepełnosprawnością. Zakres udogodnień obejmuje:
 • Podjazd dla wózków: jeśli wejście nie znajduje się na poziomie terenu wykonane są podjazdy o łagodnym kącie nachylenia, prowadzące do głównych wejść budynków, umożliwiające przemieszczanie się pomiędzy budynkami. Podjazdy posiadają również barierki, ułatwiające poruszanie się osobom z niepełnosprawnościami.
 • Wózki dla osób z niepełnosprawnościami: dostępne przy wejściu głównym do szpitala
 • Toalety: wyposażone w uchwyty znajdują się w ogólnoużytkowych korytarzach szpitala
 • Szerokość drzwi i ciągów komunikacyjnych: wszystkie ciągi komunikacyjne i drzwi do nich przynależne (wewnętrzne i zewnętrzne) umożliwiają poruszanie się po szpitalu osobom na wózkach inwalidzkich
 • Windy: w budynkach szpitala rozmieszczone są windy umożliwiające dotarcie na wybrane piętro
 • Miejsca parkingowe: na terenie szpitala wyznaczone sa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami

INFORMACJA DLA PACJENTA PRZED PRZYJĘCIEM DO SZPITALA UNIWERSYTECKIEGO NR 1 DO OPERACJI LUB NA BADANIE DIAGNOSTYCZNE W ZNIECZULENIU REGIONALNYM I/LUB OGÓLNYM – TRYB PLANOWY

Przed przyjęciem do szpitala na zabieg planowy prosimy o zapoznanie się i szczegółowymi informacjami.

ANKIETA OCENIAJĄCA STAN ZDROWIA PACJENTA DO PORADNI ANESTEZJOLOGICZNEJ

Do Poradni Anestezjologicznej kierowani są wszyscy pacjenci zakwalifikowani do zabiegów operacyjnych/badań diagnostycznych w trybie planowym. Pacjent zgłaszający się do Poradni Anestezjologicznej winien posiadać wypełnioną ankietę oceny stanu zdrowia.

INFORMACJA DLA OSÓB CHORUJĄCYCH NA OTYŁOŚĆ
Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Rzecznika Praw Pacjenta zamieszczony jest aktualny wykaz adresów podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych pacjentom chorującym na otyłość.
Wykaz placówek medycznych

LISTA PLACÓWEK MEDYCZNYCH, DO KTÓRYCH MOGĄ ZGŁOSIĆ SIĘ OSOBY CIERPIĄCE NA CHOROBY RZADKIE
Rzecznik Praw Pacjenta udostępnia pacjentom listę placówek medycznych, do których mogą zgłosić się osoby cierpiące na choroby rzadkie. Lista zawiera spis podmiotów leczniczych z całej polski z podziałem na ośrodki dla dzieci oraz dorosłych.
Lista placówek medycznych

RODO - KOMUNIKAT DLA PACJENTÓW

Szanowny Pacjencie,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO” informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 9. Może się Pani/Pan kontaktować z nim w następujący sposób – listownie na adres: ul. Marii Skłodowskiej – Curie 9,
  85-094 Bydgoszcz, telefonicznie pod numerem telefonu: 52 585 48 80  lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: sekretariat@jurasza.pl.
 2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych lub jego zastępcą, w następujący sposób – listownie na adres administratora
  z dopiskiem „IOD” lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: iod@jurasza.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z procesem udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym prowadzenia dokumentacji medycznej, a także w celu zapewnienia opieki zdrowotnej, zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej oraz profilaktyki zdrowotnej.
 4. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie:

– art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie  prowadzenia  działalności leczniczej, w tym także w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej (w związku z przepisami ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy o  prawach  pacjenta  i  Rzeczniku  Praw  Pacjenta)

– art. 6 ust. 1 lit. d RODO w zakresie, jaki jest niezbędny dla ochrony żywotnych interesów pacjenta

– art. 9 ust. 2 lit. c i h RODO w zakresie, w jakim przetwarzane dane obejmują dane szczególnych kategorii (m.in. dane o zdrowiu).

 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają dane osobowe
  w imieniu administratora na podstawie zawartych umów (usługodawcy z zakresu m.in. usług audytowych, spedycyjnych i przewozowych, serwisowania aparatury medycznej).
 2. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych zawartych w dokumentacji medycznej sporządzanej w formie papierowej określa ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (szczegółowe okresy przechowywania dokumentacji medycznej wymienione są na stronie jurasza.pl w zakładce Poradnik Pacjenta).
 3. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do  swoich  danych,  ich  sprostowania,  usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do żądania przenoszenia danych.
 4. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, ma Pani/ Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało uniemożliwieniem udzielenia świadczeń zdrowotnych.

-Inspektor Ochrony Danych – Joanna Jasińska, e-mail: iod@jurasza.pl;

adres korespondencyjny: adres Administratora z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”

CZAS PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ PACJENTA W PODMIOCIE LECZNICZYM:

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza  przechowuje dokumentację medyczną przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:

  • dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez  okres  30lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon;
  • dokumentacji medycznej  zawierającej  dane  niezbędne  do  monitorowania losów krwi i jej składników, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu
  • zdjęć rentgenowskich  przechowywanych  poza  dokumentacją  medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie;
  • skierowań na  badania  lub  zleceń  lekarza,  które  są  przechowywane  przez okres:

– 5 lat, licząc  od  końca  roku  kalendarzowego,  w  którym  udzielono świadczenia  zdrowotnego  będącego  przedmiotem  skierowania  lub zlecenia lekarza,

– 2 lat, licząc  od  końca  roku  kalendarzowego,  w  którym  wystawiono skierowanie w  przypadku  gdy świadczenie  zdrowotne  nie  zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie;

 • dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat.

Po upływie określonego powyżej czasu dokumentacja medyczna powinna zostać niszczona w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła.

MONITORING NA TERENIE SZPITALA

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO” informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 9. Może się Pani/Pan kontaktować z nim w następujący sposób – listownie na adres: ul. Marii Skłodowskiej – Curie 9, 85-094 Bydgoszcz lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: sekretariat@jurasza.pl.
 2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się
  z Inspektorem Ochrony Danych lub jego zastępcą, w następujący sposób – listownie na adres administratora z dopiskiem „IOD” lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: iod@jurasza.pl.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w postaci wizerunku, jest
  6 ust.1 pkt. f RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zapewnieniu bezpieczeństwa osobom i mieniu szpitalnemu oraz art. 23a ustawy o działalności leczniczej.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

– zwiększenia bezpieczeństwa pacjentów i pracowników szpitala
– wspomagania nadzoru medycznego nad pacjentami na oddziałach szpitalnych
– zwiększenia ochrony mienia oraz bezpieczeństwa informacji prawnie chronionych

 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem organów uprawnionych na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. Prokuratura, Sąd, Policja).
 2. Zapisywane obrazy z monitoringu przechowywane będą maksymalnie przez okres 30 dni, a po jego upływie zostaną automatycznie skasowane poprzez nadpisanie kolejnych nagrań. Jeżeli
  w obiektach Szpitala lub na zewnątrz dojdzie do incydentu, w którym nagrania obrazu stanowić będą dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Szpital poweźmie informację, iż mogą one taki dowód stanowić, wówczas termin wskazany powyżej może ulec przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 3. Osoba zainteresowana zabezpieczeniem danych na potrzeby przyszłego postępowania, może zwrócić się do Dyrektora Szpitala, z pisemnym wnioskiem o zabezpieczenie nagrania
  z monitoringu. Wniosek powinien zostać złożony przed upływem wskazanego terminu przechowywania danych.
 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  a także prawo do przenoszenia danych.
 5. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, ma Pani/ Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Podanie danych osobowych w postaci wizerunku, jest konieczne ze względów technicznych do przebywania na terenie Szpitala.
 7. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych:

– Inspektor Ochrony Danych-  Joanna Jasińska, e-mail: iod@jurasza.pl

SKARGI I WNIOSKI
Każdy pacjent ma możliwość zgłoszenia naruszenia przepisów dyrekcji szpitala, Sekcji Skarg i Wniosków przy NFZ oraz Rzecznikowi Praw Pacjenta, który jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach ochrony praw pacjentów określonych w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Strona rzecznika praw pacjenta

LECZENIE ZA GRANICĄ
Przepisy obowiązującej na terenie Unii Europejskiej dyrektywy transgranicznej dają każdemu pacjentowi, podlegającemu systemowi ubezpieczenia zdrowotnego w państwie członkowskim Unii Europejskiej możliwość korzystania ze świadczeń zdrowotnych w innym państwie członkowskim oraz możliwość zwrotu poniesionych kosztów tych świadczeń.

Krajowy punk kontaktowy - strona internetowa