Szukaj

Poradnik pacjenta to przygotowany specjalnie dla Państwa praktyczny  przewodnik, w którym znajdują się wszystkie najważniejsze informacje dotyczące pobytu i hospitalizacji pacjenta m.in.: spisu dokumentów wymaganych przy przyjęciu pacjenta, pobytu, godzin i warunków odwiedzin pacjentów, form wypisu oraz praw i obowiązków pacjenta. Znajdą tu Państwo również informacje na temat działania podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz wybrane informacje o świadczeniach. Mamy nadzieję, że ułatwi  korzystanie z oferowanych przez nasz szpital świadczeń zdrowotnych.

RODO - KOMUNIKAT DLA PACJENTÓW

Szanowny Pacjencie,
zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w związku z procesem udzielenia świadczeń zdrowotnych, w tym prowadzenia dokumentacji medycznej, a także w celu zapewnienia opieki zdrowotnej i  zarządzania  systemami i usługami opieki zdrowotnej oraz profilaktyki zdrowotnej.
 3. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub realizowania świadczeń zdrowotnych wskazanych m.in. w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 4. Okres przechowywania danych osobowych zawartych w dokumentacji medycznej  sporządzanej w formie papierowej   określa  ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (szczegółowe okresy przechowywania dokumentacji medycznej)  są wymienione na jurasza.pl  w zakładce Poradnik Pacjenta).
 5. Posiadasz prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych lub ich sprostowania.
 6. W przypadku uznania, że Twoje prawa zostały naruszone, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.)
 8. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Jerzy Nowak, e-mail: je.nowak@jurasza.pl

CZAS PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ PACJENTA W PODMIOCIE LECZNICZYM:

 1. Archiwalna dokumentacja medyczna jest przechowywana przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu.
 2. W przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon.
 3. Dokumentacja medyczna zawierająca dane niezbedne do monitorowania losów krwi i jej składników jest przechowywana przez okres 30 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu.
 4. Dokumentacji Medyczna dotycząca dzieci poniżej 2 roku życia jest przechowywana przez okres 22 lat.
 5. Zdjęcia rentgenowskie, przechowywane poza dokumentacją indywidualną wewnętrzną, są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie.

Po upływie określonego powyżej czasu dokumentacja medyczna powinna zostać niszczona w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła.

Informujemy, że na terenie szpitala pacjenci maja możliwość korzystania z bezpłatnego Wi-Fi
INFORMACJE DLA PACJENTÓW

INFORMACJA DLA PACJENTA PRZED PRZYJĘCIEM DO SZPITALA UNIWERSYTECKIEGO NR 1 DO OPERACJI LUB NA BADANIE DIAGNOSTYCZNE W ZNIECZULENIU REGIONALNYM I/LUB OGÓLNYM – TRYB PLANOWY

Przed przyjęciem do szpitala na zabieg planowy prosimy o zapoznanie się i szczegółowymi informacjami.

ANKIETA OCENIAJĄCA STAN ZDROWIA PACJENTA DO PORADNI ANESTEZJOLOGICZNEJ

Do Poradni Anestezjologicznej kierowani są wszyscy pacjenci zakwalifikowani do zabiegów operacyjnych/badań diagnostycznych w trybie planowym. Pacjent zgłaszający się do Poradni Anestezjologicznej winien posiadać wypełnioną ankietę oceny stanu zdrowia.

INFORMACJA DLA OSÓB CHORUJĄCYCH NA OTYŁOŚĆ
Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Rzecznika Praw Pacjenta zamieszczony jest aktualny wykaz adresów podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych pacjentom chorującym na otyłość.
Wykaz placówek medycznych

LISTA PLACÓWEK MEDYCZNYCH, DO KTÓRYCH MOGĄ ZGŁOSIĆ SIĘ OSOBY CIERPIĄCE NA CHOROBY RZADKIE
Rzecznik Praw Pacjenta udostępnia pacjentom listę placówek medycznych, do których mogą zgłosić się osoby cierpiące na choroby rzadkie. Lista zawiera spis podmiotów leczniczych z całej polski z podziałem na ośrodki dla dzieci oraz dorosłych.
Lista placówek medycznych

1314902_99313658

KARTA PRAW PACJENTA
Prawa Pacjenta są integralną częścią szeroko rozumianych praw człowieka. Potrzeba regulacji w tej dziedzinie wynika z asymetrii relacji pomiędzy pacjentem a instytucją lub osobą świadczącą usługi medyczne. Określone zostały w sposób szczegółowy w Karcie Praw Pacjenta, która jest nieodłącznym elementem systemu ochrony zdrowia.

więcej

SKARGI I WNIOSKI
Każdy pacjent ma możliwość zgłoszenia naruszenia przepisów dyrekcji szpitala, Sekcji Skarg i Wniosków przy NFZ oraz Rzecznikowi Praw Pacjenta, który jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach ochrony praw pacjentów określonych w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

więcej
ziplll

LECZENIE ZA GRANICĄ
Przepisy obowiązującej na terenie Unii Europejskiej dyrektywy transgranicznej dają każdemu pacjentowi, podlegającemu systemowi ubezpieczenia zdrowotnego w państwie członkowskim Unii Europejskiej możliwość korzystania ze świadczeń zdrowotnych w innym państwie członkowskim oraz możliwość zwrotu poniesionych kosztów tych świadczeń.

więcej