logo

Program inwestycyjny pn. ,,Poprawa jakości i dostępności usług pediatrycznych w ramach tworzonego Centrum Leczenia Dzieci Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy” dofinansowany z państwowego funduszu celowego

Umowa o dofinansowanie podpisana w dniu 8 grudnia 2023 roku.
Planowany całkowity koszt realizacji programu inwestycyjnego wynosi 299 628 000,00 PLN.
Kwota dofinansowania z państwowego funduszu celowego – Funduszu Medycznego, Subfunduszu infrastruktury strategicznej wynosi 296 631 720 zł, wkład własny 2 996 280 zł.
Okres realizacji programu inwestycyjnego: 2024 – 2027.

W ramach programu inwestycyjnego planuje się budowę nowego budynku szpitalnego, przebudowę istniejących i budowę nowych dróg dojazdowych, infrastruktury technicznej oraz zagospodarowanie terenów zielonych niezbędnych dla funkcjonowania nowych obiektów. Inwestycja obejmuje również wyposażenie poszczególnych obszarów i pomieszczeń nowego budynku oraz zakładów diagnostycznych Szpitala powiązanych z udzielaniem świadczeń dla pacjentów pediatrycznych w sprzęt i aparaturę medyczną oraz wyposażenie w inne niezbędne sprzęty i urządzenia zgodne z funkcją tych pomieszczeń.

Celem nadrzędnym inwestycji jest poprawa jakości i dostępności usług pediatrycznych w ramach tworzonego Centrum Leczenia Dzieci Szpitala Uniwersyteckiego nr 1, który to zostanie osiągnięty poprzez realizację celów głównych, takich jak:

  • poprawa warunków udzielania świadczeń medycznych pacjentom pediatrycznym,
  • obniżenie ryzyka wystąpienia zakażeń szpitalnych,
  • dostosowanie liczby łóżek w oddziałach do faktycznego obłożenia oraz uwarunkowań organizacyjnych udzielania świadczeń medycznych,
  • zapewnienie dostępności architektonicznej dla osób ze szczególnymi potrzebami w oparciu o zapisy ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 poz. 2240),
  • poprawa warunków sanitarno-epidemiologicznych, w jakich udzielane są świadczenia opieki zdrowotnej pacjentom pediatrycznym,
  • poprawa warunków pobytu rodziców i opiekunów w trakcie hospitalizacji dzieci,
  • poprawa stanu technicznego infrastruktury Szpitala służącej leczeniu dzieci i młodzieży,
  • dostosowanie infrastruktury szpitala do realizacji świadczeń medycznych i zabiegowych w trybie tzw. „jednego dnia”.

Program inwestycyjny obejmuje m.in. zakup aparatury medycznej o szczególnym znaczeniu tj. tomograf komputerowy, aparat RTG stacjonarny, rezonans magnetyczny oraz wysokospecjalistyczne wyroby medyczne takie jak echokardiograf dziecięcy, systemy monitorowania funkcji życiowych, neuromonitoring, inkubatory neonatologiczne.