PRAKTYKI INDYWIDUALNE

Praktyki zawodowe w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 w Bydgoszczy realizować mogą wyłącznie osoby posiadające status ucznia lub studenta. Warunkiem zorganizowania i przeprowadzania praktyk jest przedstawienie wypełnionego przez Szkołę lub Uczelnię skierowania wraz z zaakceptowanym porozumieniem w sprawie organizacji praktyk zawodowych zawartych pomiędzy Szpitalem a Szkołą/Uczelnią (wzór w załączeniu). W związku z powyższym należy spełnić następujące warunki:

 1. Złożyć w Biurze Podawczym zatwierdzony przez Szkołę/Uczelnię wzór porozumienia wraz
  z wypełnionym skierowaniem (wzór w załączeniu), nie później niż 14 dni przed planowanym rozpoczęciem praktyk.

Porozumienie indywidualne

Na skierowaniu muszą zostać zawarte następujące informacje:
• imię i nazwisko praktykanta,
• dane kontaktowe,
• kierunek i rok studiów,
• wskazanie komórki organizacyjnej, w której mają zostać zrealizowane praktyki,
• zakres praktyk,
• termin praktyk oraz ich wymiar godzinowy.

Na skierowaniu opatrzonym pieczęcią Szkoły/Uczelni musi znajdować się również pisemna zgoda kierownika określonej komórki organizacyjnej wraz ze wskazaniem opiekuna praktyk. Brak zgody Kierownika wyklucza przyjęcie na praktyki. Skierowanie ważne jest w terminie określonym przez Szkołę/Uczelnię.

Skierowanie – Studenci CM UMK

Skierowanie – Inne szkoły i uczelnie

 1. Informacje o możliwości rozpoczęcia praktyki Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi przekazuje kierownikowi komórki organizacyjnej po uprzednim:
  • wyrażeniu zgody przez Dyrektora Pionu,
  • przeszkoleniu praktykanta z zakresu BHP, Ochrony PPOŻ, Zakażeń Szpitalnych, Ochrony Środowiska oraz Ochrony Danych Osobowych. Terminy szkoleń zostaną wskazane przez Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi.
  Niespełnienie powyższych wymagań formalnych skutkuje brakiem możliwości rozpoczęcia praktyki.
 2. W pierwszym dniu praktyk należy zrealizować szkolenie stanowiskowe organizowane w miejscu praktyk. Potwierdzeniem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełniona karta szkolenia wstępnego, którą należy następnie dostarczyć do Biura Podawczego. Szkolenie realizuje kierownik komórki organizacyjnej lub opiekun praktyk.

WOLONTARIAT

 1. Osoby zainteresowane podjęciem zatrudnienia w formie wolontariatu w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 muszą na 14 dni przed datą rozpoczęcia wolontariatu złożyć podanie w komórce organizacyjnej, w której docelowo chcą świadczyć usługi.
 2. Wolontariusz musi posiadać odpowiednie kwalifikacje, adekwatne do wnioskowanego stanowiska.
 3. Każdy wolontariusz musi być objęty obowiązkową polisą OC na czas trwania wolontariatu.
 4. Przed rozpoczęciem świadczenia usług wolontariusz ma obowiązek uczestniczyć w bloku szkoleniowym m.in. z zakresu BHP oraz zakażeń szpitalnych. Szkolenia wstępne odbywają się 1-go oraz 15-go dnia każdego miesiąca. Jeśli 1 lub 15 dzień miesiąca wypada w weekend lub w dzień wolny od pracy szkolenia odbywają się następnego dnia powszedniego.
 5. Oprócz podania wolontariusz musi dostarczyć następujące kserokopie dokumentów (z oryginałami do wglądu):
 • Dyplom ukończenia szkoły
 • Polisę OC,
 • Zaświadczenie lekarskie o spełnianiu wymogów zdrowotnych,
 • Dokumenty potwierdzające wymagane na stanowisku kwalifikacje (np. Prawo do Wykonywania Zawodu)

WOLONTARIATY