Deklaracja dostępności Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr Antoniego Jurasza w Bydgoszczy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Na stronie dostępne są dokumenty będące skanami, co jest nieczytelne dla osób niewidomych. Forma udostępniania zostanie zmieniona na pliki PDF.
 • Teksty dostępne na stronie internetowej są pisane językiem trudnym, mogą być niezrozumiałe dla osób z niskim wykształceniem, obcokrajowców oraz osób niesłyszących, dla których język polski jest językiem obcym. Publikowane teksty na stronie internetowej będą zgodne z zasadami pisania prostym językiem.
 • Materiały wideo nie posiadają napisów rozszerzonych oraz audiodeskrypcji. Dodawane filmy będą posiadały napisy rozszerzone oraz audiodeskrypcję, co zwiększy dostępność strony internetowej dla użytkowników niesłyszących i niewidomych.

Wyłączenia

 • pliki zostały wytworzone przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Anna Smolińska.
 • E-mail: a.smolinska@jurasza.pl
 • Telefon: 52 585 4155

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr Antoniego Jurasza w Bydgoszczy
 • Adres: ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz
 • E-mail: sekretariat@jurasza.pl
 • Telefon: 52 585 40 00

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy składa się z kilku obiektów świadczących usługi medyczne, są to:

Budynek E – wejście główne do szpitala.

Otoczenie budynku

 • Wejście do budynku od strony ul. Antoniego Jurasza.
 • W pobliżu znajdują się przystanki autobusowe.
 • Obiekt posiada własny parking wraz z wyznaczonymi miejscami dla osób z niepełnosprawnością.

Dostępność wejścia do budynku

 • Do budynku E Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy
  prowadzi podjazd dla karetek.
 • Przed drzwiami wejściowymi (Wejście Główne) znajduje się wymagana przestrzeń
  manewrowa, a strefa wejściowa umożliwia swobodny podjazd do drzwi z możliwością
  ich otwarcia.
 • Drzwi wejściowe rozsuwane, przeszklone, oznaczone pasami kontrastowymi
 • Szerokość drzwi umożliwia swobodne wejście/wjazd do budynku.
 • Obok wejścia głównego znajduje się wypożyczalnia wózków inwalidzkich oraz pełni
  stały dyżur pracownik ochrony, który w razie potrzeby udzieli informacji.
 • Na wprost wejścia głównego znajduje się Rejestracja Przyjęć Planowych.

Komunikacja pozioma wewnątrz budynku

 • Wszystkie ciągi komunikacyjne w budynku są o odpowiedniej szerokości,
  pozbawione przeszkód, w wybranych miejscach ustawione krzesła dla pacjentów
  przy ścianie korytarzy.
 • Korytarze są szerokie oraz dostępne dla osób poruszających się na wózkach.
 • Dojście do miejsc obsługi pacjentów pozbawione przeszkód.
 • Brak różnic w poziomie wysokości posadzki na tych samych kondygnacjach.

Komunikacja pionowa wewnątrz budynku

 • Konstrukcja pozwalająca na swobodę poruszania się po piętrach oraz pomiędzy
  piętrami osób z różnymi dysfunkcjami.
 • W budynku są zainstalowane windy przystosowane dla osób z niepełnosprawnością.

Budynek D – Zespół Poradni Specjalistycznych.

Otoczenie budynku

 • Wejście do budynku od strony ul. Antoniego Jurasza.
 • W pobliżu znajdują się przystanki autobusowe.
 • Obiekt posiada własny parking wraz z wydzielonymi miejscami parkingowymi dla osób z niepełnosprawnością wyznaczone w bliskim sąsiedztwie podjazdu prowadzącego do drzwi wejściowych. Dodatkowo obok znajduje się stanowisko
  umożliwiające zatrzymanie pojazdu na czas wysiadania pacjenta ze szczególnymi
  potrzebami

Dostępność wejścia do budynku

 • Wejście do budynku D znajduje się ponad poziomem przyległego terenu, do wejścia
  prowadzi podjazd dla osób z niepełnosprawnością oraz schody.
 • Dojście do wejścia jest równe i pozbawione progów. Podjazd posiada odpowiednie
  nachylenie i wyposażony jest w pojedynczą poręcz zamontowaną z obu stron.
 • Przed drzwiami wejściowymi znajduje się wymagana przestrzeń manewrowa, strefa
  wejściowa umożliwia swobodny podjazd do drzwi z możliwością ich otwarcia.
 • Drzwi wejściowe rozsuwane, przeszklone, szerokość drzwi umożliwia swobodne
  wejście/wjazd do budynku.
 • Obok wejścia w budynku D pełni stały dyżur pracownik ochrony, który w razie
  potrzeby udzieli informacji oraz znajduje się wypożyczalnia wózków inwalidzkich.
 • Na wprost wejścia głównego znajduje się Rejestracja Zespołu Poradni
  Specjalistycznych. Z holu głównego, w którym znajduje się Rejestracja Zespołu
  Poradni, można dotrzeć do wszystkich, niezbędnych dla pacjentów pomieszczeń
  poradni.
 • W budynku D zlokalizowana jest: Klinika Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej
  i Estetycznej oraz Zakład Endoskopii Gastroenterologicznej.

Komunikacja pozioma wewnątrz budynku

 • Wszystkie ciągi komunikacyjne w budynku są o odpowiedniej szerokości,
  pozbawione przeszkód, w wybranych miejscach ustawione krzesła dla pacjentów
  przy ścianie korytarzy.
 • Ogólnodostępne hole, korytarze i drzwi są przestronne, posiadają odpowiednią
  szerokość zapewniającą swobodne poruszanie się osobom na wózkach
  inwalidzkich.
 • Dojście do miejsc obsługi pacjentów jest pozbawione przeszkód.
 • Brak różnic w poziomie wysokości posadzki na tych samych kondygnacjach.
 • Budynek ma połączenie z budynkiem E oraz budynkiem C

Komunikacja pionowa wewnątrz budynku

 • Do wszystkich poziomów jest zapewniony dostęp za pomocą wind.
 • Windy zlokalizowane są tak, że dojścia do nich są wolne od barier architektonicznych.
 • Brak progów na dojściach do wind.

Budynek C – wieżowiec

Otoczenie budynku

 • Wejście do budynku od ul. Antoniego Jurasza.
 • W pobliżu znajdują się przystanki autobusowe i postój Taxi.
 • Przed budynkiem znajdują się parking płatny. Brak wydzielonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością.

Dostępność wejścia do budynku

 • Wejście do budynku C znajduje się ponad poziomem przyległego terenu, do wejścia
  prowadzi podjazd dla osób z niepełnosprawnością oraz schody.
 • Dojście do wejścia jest równe i pozbawione progów.
 • Przed drzwiami wejściowymi znajduje się wymagana przestrzeń manewrowa, strefa
  wejściowa umożliwia swobodny podjazd do drzwi z możliwością ich otwarcia.
 • Drzwi wejściowe przeszklone, szerokość drzwi umożliwia swobodne wejście do
  budynku.
 • Obok wejścia znajduje się rejestracja Poradni Pediatrycznych oraz ogólnodostępna
  szatnia, gdzie pełni stały dyżur pracownik ochrony, który w razie potrzeby udzieli
  informacji.
 • Z holu głównego można dostać się do gabinetów Poradni Pediatrycznych oraz do
  Pediatrycznej Izby Przyjęć.
 • W budynku C zlokalizowane są: Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej
  Terapii z Pododdziałem Kardioanestezjologii, Klinika Kardiochirurgii, Klinika
  Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii, Klinika Pediatrii, Hematologii i
  Onkologii oraz Zakład Endoskopii i Badań Czynnościowych Przewodu
  Pokarmowego Wieku Rozwojowego
 • Ponadto budynek C ma połączenie z budynkiem E.
 • Wszystkie ciągi komunikacyjne o odpowiedniej szerokości, pozbawione przeszkód, w wybranych miejscach ustawione krzesła dla pacjentów.
 • Brak różnic w poziomie wysokości posadzki na tych samych kondygnacjach (wyjątek stanowi korytarz na parterze, gdzie przy windach zastosowana jest pochylnia.

Komunikacja pionowa wewnątrz budynku

 • Do wszystkich poziomów jest zapewniony dostęp za pomocą wind.
 • Windy zlokalizowane są tak, że dojścia do nich są wolne od barier
  architektonicznych.
 • Brak progów na dojściach do wind.

Budynek H wejście do budynku Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

Otoczenie budynku

 • Wejście do budynku od strony ul. Marii Skłodowskiej – Curie.
 • W pobliżu znajdują się przystanki autobusowe i postój Taxi.

Dostępność wejścia do budynku

 • Wyznaczone wejście wzdłuż podjazdu dla karetek, wyposażone w pojedynczą
  poręcz, wejście bez progów, z równą nawierzchnią.
 • Drzwi wejściowe przeszklone, szerokość drzwi umożliwia swobodne wejście/wjazd do budynku.
 • Przed drzwiami wejściowymi znajduje się wymagana przestrzeń manewrowa zaś
  strefa wejściowa umożliwia swobodny podjazd do drzwi z możliwością ich otwarcia.
 • Obok wejścia znajduje się rejestracja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, gabinet
  Triage (ratunkowa segregacja medyczna pacjentów) oraz poczekalnia dla pacjentów.
 • Ponadto budynek H ma połączenie z budynkiem F.

Komunikacja pozioma wewnątrz budynku

 • Wszystkie ciągi komunikacyjne o odpowiedniej szerokości, pozbawione przeszkód na całej długości.
 • Dojście do miejsc obsługi pacjentów jest pozbawione przeszkód.
 • W wybranych miejscach ustawione są krzesła dla pacjentów
 • Brak różnic w poziomie wysokości posadzki na tych samych kondygnacjach.
 • Ciągi komunikacyjne są wyposażone w poręcze.

Komunikacja pionowa wewnątrz budynku

 • Do wszystkich poziomów jest zapewniony dostęp za pomocą wind.
 • Windy zlokalizowane są tak, że dojścia do nich są wolne od barier
  architektonicznych.
 • Brak progów na dojściach do wind.

Budynek G – wejście do budynku.

Otoczenie budynku

 • Wejście do budynku od strony ul. Marii Skłodowskiej – Curie.
 • W pobliżu znajdują się przystanki autobusowe.
 • Przed budynkiem znajduje się parking płatny; dodatkowo obok wejścia do każdego
  segmentu znajduje się stanowisko umożliwiające zatrzymanie pojazdu na czas
  wysiadania pacjenta ze szczególnymi potrzebami.

Dostępność wejścia do budynku

 • Wejście z poziomu terenu, dojście do wejścia jest równe i pozbawione progów.
 • Drzwi wejściowe rozsuwane, przeszklone, szerokość drzwi umożliwia swobodne
  wejście/wjazd do budynku.
 • Wszystkie ciągi komunikacyjne są o odpowiedniej szerokości, pozbawione
  przeszkód.
 • Brak różnic w poziomie wysokości posadzki na tych samych kondygnacjach.
 • Obok wejścia znajduje się Rejestracja Poradni Zdrowia Psychicznego,
  Dermatologicznej, Geriatrycznej i Medycyny Paliatywnej oraz szatnia ze stałym
  dyżurem pracownika ochrony, poczekalnia dla pacjentów oraz punkt małej
  gastronomii.
 • W budynku G zlokalizowane są: Klinika Dermatologii, Chorób Przenoszonych
  Drogą Płciową i Immunodermatologii, Klinika Geriatrii, Klinika Psychiatrii,
  Oddział Medycyny Paliatywnej oraz Zakład Opiekuńczo – Leczniczy.
  Komunikacja pozioma wewnątrz budynku
 • Wszystkie ciągi komunikacyjne są o odpowiedniej szerokości, pozbawione przeszkód na całej długości.
 • Dojście do miejsc obsługi pacjentów jest pozbawione przeszkód.
 • W wybranych miejscach ustawione są krzesła dla pacjentów
 • Brak różnic w poziomie wysokości posadzki na tych samych kondygnacjach.

Komunikacja pionowa wewnątrz budynku

 • Do wszystkich poziomów dostęp zapewniony jest za pomocą wind.
 • Wszystkie windy są przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami.
 • Windy zlokalizowane są tak, że dojścia do nich prowadzą trasą wolną od barier
  architektonicznych..
 • Brak progów na dojściach do wind.

Ponadto we wszystkich budynkach w których świadczone są usługi medyczne tj.: E, D, C,
H oraz G:

Dostęp do informacji

 • Na klatkach schodowych i korytarzach umieszczone są tablice informacyjne.
 • Czytelny system tablic i punktów informacyjnych.
 • Informacja wizualna ma zróżnicowaną kolorystykę widoczną wewnątrz i z zewnątrz.

Dodatkowo zastosowano rozwiązania usprawniające dla osób z dysfunkcją wzroku lub słuchu. Są to m. in.:

 • przyciski w windach opisane alfabetem Braille’a;
 • informacje głosowe w windach;
 • zapewnienie kontaktu z tłumaczem języka migowego.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

 • Możliwość wejścia do budynków z psem asystującym.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

 • Toalety i łazienki przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością.
  Ewakuacja
 • Drogi ewakuacyjne są oznaczone w sposób widoczny i czytelny.
 • W całym obiekcie zapewniony jest akustyczny system powiadamiania alarmowego.
 • Pracownicy szpitala zostali przeszkoleni w zakresie zapewnienia osobom ze
  szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji.