Rejestracja elektroniczna

Informujemy, że Zespół Poradni Specjalistycznych wprowadza możliwość rejestracji on-line na wizytę do wszystkich poradni udzielających specjalistycznych porad ambulatoryjnych.

Dokumenty potrzebne do rejestracji

• dokument tożsamości z numerem PESEL
• aktualne skierowanie (przy pierwszej wizycie)

UBEZPIECZENI ZE SZCZEGÓLNYMI UPRAWNIENIAMI

Prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej obejmuje:

 • kobiety w ciąży
 • osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności;
 • osoby niepełnoletnie u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę, powstałą w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu;
 • osoby niepełnosprawne ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby;
 • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi;
 • Zasłużeni Dawcy Przeszczepu;
 • osoby zakażone wirusem HIV
 • inwalidzi wojenni lub wojskowi;
 • żołnierze zastępczej służby wojskowej;
 • cywilne niewidome ofiary działań wojennych;
 • kombatanci;
 • działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych;
 • osoby deportowane do pracy przymusowej;
 • uprawnieni żołnierze lub pracownicy, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%;
 • weterani poszkodowani, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%.

POSIADAJĄ PRAWO REALIZACJI ŚWIADCZENIA:

 • w dniu zgłoszenia;
 • innym uzgodnionym terminie poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej listy oczekujących;
 • w terminie nie późniejszym niż w ciągu 7 od dnia zgłoszenia w przypadku wizyt u specjalisty.

PRAWO DO KORZYSTANIA POZA KOLEJNOŚCIĄ ZE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ NIE OZNACZA:

 • prawa do swobodnego wyboru konkretnego lekarza specjalisty czy lekarza udzielającego świadczeń w szpitalu,
 • prawa obowiązującego jedynie przy pierwszorazowej wizycie celem udzielenia świadczenia – prawo to winno być respektowane każdorazowo, chyba, że jego terminowość wynika z indywidualnego procesu leczenia ustanowionego przez lekarza prowadzącego,
 • prawa do pierwszeństwa w kolejce do rejestracji na dane świadczenie medyczne -pierwszeństwo w kolejce do „okienka rejestracyjnego”, stanowi indywidualną normę wynikającą z regulaminu danego podmiotu leczniczego.

Prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń ambulatoryjnej opieki zdrowotnej mają:

 • Dawcy Przeszczepu (na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów, Dz. U. z 2015 r., poz. 793),

Skierowanie do ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych nie jest wymagane
(na podstawie art. 57 ust. 2 pkt 10, 10a, 12, 13,14) dla:

 • inwalidów wojennych i wojskowych,
 • osób represjonowanych,
 • kombatantów,
 • działaczy opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych,
 • cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych,
 • uprawnionego żołnierza lub pracownika, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
 • weterana poszkodowanego, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
 • dla świadczeniobiorców do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, posiadających zaświadczenie wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii lub pediatrii.
 • dla świadczeniobiorców posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
 • dla pacjentów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:   konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
 • dla osób deportowanych do pracy przymusowej
 • świadczeniobiorca posiadający orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz koniecznością stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
GODZINY REJESTRACJI DO PORADNI
BUDYNEK D - TEL. 52/ 585 40 53

Rejestracja osobista do poniższych poradni:

 • od poniedziałku do piątku w godzinach 700 – 1400
 • środy w godzinach 700 – 1700
 • Poradnia Anestezjologiczna – budynek poradni III p. gabinety 319 i 334
 • Poradnia Kardiologii
 • Poradnia Zaburzeń Rytmu – tel. 52/ 585 43 71
 • Poradnia Kontroli Stymulatorów
 • Poradnia Wad Serca
 • Poradnia Endokrynologii i Diabetologii
 • Poradnia Chirurgii Ogólnej
 • Poradnia Chirurgii Ogólnej (chirurgia wątroby)
 • Poradnia Chirurgii Naczyń
 • Poradnia Chirurgii Plastycznej
 • Poradnia Neurochirurgiczna
 • Poradnia Neurologiczna
 • Poradnia Ortopedyczna
 • Poradnia Urologiczna
 • Poradnia Chorób Oczu
 • Poradnia Otolaryngologiczna
 • Poradnia Logopedyczna
 • Poradnia Leczenia Bólu
 • Poradnia Ginekologii i Położnictwa
 • Poradnia Rehabilitacji
 • Poradnia Genetyczna
 • Poradnia Gastroenterologiczna
 • Poradnia Stopy Cukrzycowej
 • Poradnia Neurologii Dziecięcej
 • Poradnia Ortopedii Dziecięcej
BUDYNEK D - POZOSTAŁE PORADNIE
 • Poradnia Leczenia Ran Przewlekłych tel. 52/ 585 41 83; 52/ 585 41 88
 • Poradnia Neuropsychologii tel. 52/ 585 43 68 (w godz. 9.00-11.00)
 • Poradnia Neuropsychiatrii tel. 52/ 585 43 68
 • Poradnia Psychologiczna tel. 52/ 585 43 19

Poradnia Nefrologiczna i Nadciśnienia Tętniczego 
Poradnia Nefrologiczna (dializoterapia)
Poradnia Transplantologiczna
Rejestracja telefoniczna lub osobista od poniedziałku do piątku w godzinach 900-1400
tel. 52/ 585 42 52

Zakład Endoskopii Gastroenterologicznej
Rejestracja telefoniczna lub osobista od poniedziałku do piątku w godzinach 800-1400
tel. 52/ 585 43 78

BUDYNEK E

Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej – badania RTG, USG, TK, MRI
tel. 52/585 46 88

BUDYNEK F
 • Poradnia Żywienia Dojelitowego i Pozajelitowego – tel. 52/ 585 70 04, kom. 601 145 223
BUDYNEK G
 • Rejestracja osobista do poniższych poradni od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 14.00
 • Poradnia Dermatologii i Wenerologii – tel. 52/ 585 72 30
 • Poradnia Geriatryczna – tel. 52/ 585 72 30
 • Poradnia Medycyny Paliatywnej – tel. 52/ 585 72 30
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego – tel. 52/585 42 90, 52/585 72 51
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży – 52/ 585 42 90
 • Poradnia Leczenia Uzależnień – 52/585 42 90
 • Poradnia Psychologiczna – 52/ 585 42 90
GODZINY REJESTRACJI DO PORADNI PEDIATRYCZNYCH
BUDYNEK C - TEL. 52/ 585 4053
 • Rejestracja osobista i telefoniczna do poniższych poradni od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 -1430
 • Poradnia Alergologiczna dla dzieci
 • Poradnia Hematoonkologiczna
 • Poradnia Gastroenterologiczna dla dzieci
 • Poradnia Nefrologiczna dla dzieci
 • Poradnia Transplantacji Szpiku Kostnego
 • Poradnia Immunologiczna dla dzieci
 • Poradnia Chirurgii Dziecięcej
 • Poradnia Onkologiczna – Fakomatoz