Informacje dla Pacjentów, Rodzin oraz Personelu Szpitala
Leczenie szpitalne staje się w dzisiejszych czasach coraz większym wyzwaniem. W praktyce codziennej często dochodzi do sytuacji trudnych a nawet konfliktowych, kiedy osoby, których dana sytuacja dotyczy, tak po stronie pacjenta, jak i personelu, nie są pewne, jak postąpić. Z uwagi na silne emocje towarzyszące tego rodzaju sytuacjom, obydwu stronom trudno jest popatrzeć na sytuację racjonalnie i dostrzec wszystkie możliwe dostępne rozwiązania.

Nierzadko zdarza się, że pacjenci oraz członkowie jego rodziny postrzegają sytuację w sposób całkowicie odmienny, od tego, jak widzi ją personel szpitala. Co więcej, zdarza się również, że nawet w obrębie tej samej rodziny dochodzi do różnicy zdań odnośnie decyzji, jakie jej członkowie muszą podjąć wobec bliskiej im osoby będącej pacjentem szpitala. W takich właśnie sytuacjach pomocny może okazać się kontakt z Zespołem Etycznym Szpitala.

Kto wchodzi w skład zespołu ds Etyki?

W skład Zespołu ds Etyki wchodzą osoby zatrudnione w Szpitalu Uniwersyteckim, w tym przedstawiciele środowiska lekarskiego, pielęgniarskiego, pozostałego personelu medycznego i niemedycznego oraz osoba duchowna. Skład Zespołu jest stały.

Jakie są zadania Zespołu ds Etyki?

Do podstawowych zadań Zespołu należy:
1. Zapewnienie ochrony praw pacjentów zgodnie z zasadami Kodeksu Etyki SU nr 1 oraz przepisami Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

2. Udzielanie pomocy lekarzom, pacjentom i ich rodzinom w podejmowaniu trudnych decyzji etycznych dotyczących kwalifikowania do różnych metod terapii, w zakresie leczenia podtrzymującego życie.

3. Rozwiązywanie problemów, w odniesieniu do których istnieje podejrzenie zaistnienia sytuacji wątpliwej etycznie w zakresie relacji:
1. personel → pacjent bądź jego rodzina
2. przełożony → pracownik,
3. pracownik → pracownik.

4. Do zespołu Etyki mogą być zgłaszane sprawy dotyczące:
– naruszenia praw pacjenta i lub/ jego opiekunów/rodziny,
– naruszenia tajemnicy zawodowej lub zasad poufności,
– trudności w zakresie komunikacji interpersonalnej, mające negatywny wpływ na proces leczenia
– podejrzenia zachowań o charakterze mobbingu wśród personelu,
– wszelkiego rodzaju sytuacji konfliktowych,
– donacji narządów i podejmowanych rozmów z rodziną w kwestii akceptacji decyzji o pobraniu narządów (wsparcie dla lekarza, koordynatora transplantacyjnego w wyjaśnianiu wątpliwości rodziny),
– wątpliwości odnośnie wybranych, etycznych aspektów dotyczących prowadzonego leczenia (np. kontynuacja uporczywej terapii);

5. Upowszechnianie wiedzy dotyczącej zasad etycznego postępowania w medycynie i opiece zdrowotnej.

6. Reagowanie na zgłaszane przypadki nieprzestrzegania obowiązującego w Szpitalu Kodeksu Etyki, Kodeksu Etyki Lekarskiej, Kodeksu Etyki Pielęgniarki i Położnej, Kodeksu Etyki Zawodowej Psychologa bądź Kodeksu Etyki innych grup zawodowych.

Kiedy i w jakich okolicznościach wskazany jest kontakt z Zespołem ds Etyki?

Kontakt z Zespołem Etyki jest wskazany, w sytuacji gdy;
1. Osoba zgłaszająca dostrzega, że istnieje problem etyczny w opiece nad chorym jak naruszenie jego praw, godności, otwarty konflikt, działanie na szkodę etc. lub gdy
2. Mimo upływu czasu istnieje brak możliwości wypracowania satysfakcjonującego obydwie strony rozwiązania problemu.
3. Do kontaktu i współpracy z Zespołem ds Etyki zachęcamy ponadto wszystkich pracowników Szpitala, którzy chcą w konstruktywny sposób ulepszyć pracę Zespołu.

Czego mogę oczekiwać od Zespołu ds Etyki po zgłoszeniu wniosku?

Zespół ds Etyki zastrzega sobie standardowy czas do 1 miesiąca na rozeznanie sytuacji, podjęcie interwencji oraz udzielenie odpowiedzi osobie zgłaszającej wniosek. W sytuacjach wyjątkowych, wnioski mogą być rozpatrywane w trybie pilnym.

Jak mogę skontaktować się z Zespołem?

Zgłaszanie wniosków do rozstrzygnięcia przez Komisję Etyczną może odbywać się przez:
1. Zgłoszenie pocztą elektroniczną na adres e-mail: zespoletyki@jurasza.pl
lub
2. Zgłoszenie drogą elektroniczną przez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie jurasza.pl
lub
3. Zgłoszenie pisemne przez Kancelarię Szpitala lub Biuro Podawcze w zaklejonej kopercie zaadresowanej do Zespołu ds Etyki.
W przypadkach szczególnych możliwe będzie bezpośrednie zgłoszenie się do Kierownika Zespołu Etyki (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu drogą listowną lub elektroniczną).

Wniosek powinien zawierać:

  1. imię i nazwisko osoby zgłaszającej wniosek,
  2. telefon kontaktowy oraz adres e-mail wnioskodawcy,
  3. adres wnioskodawcy (jeżeli odpowiedź ma być w postaci tradycyjnej formy listowej)
  4. opis problemu etycznie wątpliwego.
    Zgłoszenia anonimowe lub wnioski nie spełniające powyższych warunków, nie będą rozpatrywane.