Szukaj

ZAKRES ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
WYKONYWANYCH W SZPITALU UNIWERSYTECKIM NR 1 IM. DR. A. JURASZA W BYDGOSZCZY

Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii
1. Prowadzenie procesu leczniczego u chorych w stanie krytycznie ciężkim w przebiegu niewydolności wielonarządowej.
2. Przygotowanie w ramach Poradni Anestezjologicznej chorych zakwalifikowanych do zabiegów operacyjnych, wykonywanie i wprowadzenie znieczulenia do wszystkich typów zabiegów wykonywanych w Szpitalu Uniwersyteckim z wyłączeniem Kliniki Kardiochirurgii oraz Kliniki Chirurgii Dziecięcej.

Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci
Leczenie wymagające stałego monitorowania czynności życiowych oraz wsparcia oddechowego i krążenia w stanach zagrożenia życia np.: w chorobach układu krążenia (diagnostyka wrodzonych wad serca), ostra niewydolność oddechowa (zapalenie płuc, zespół MAS, drenaż odmy opłucnowej, zespół zaburzeń oddychania u wcześniaków i noworodków), ostra niewydolność nerek (prowadzenie dializy otrzewnowej), skrajnie niska urodzeniowa masa ciała (poniżej 1000 g).

I Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Kardioanestezjologii
1.Przygotowanie i znieczulanie pacjentów do zabiegów kardiochirurgicznych oraz intensywna terapia pooperacyjna i w stanach zagrożenia życia w tej grupie chorych.
2.Prowadzenie okołooperacyjne obejmuje chorych, u których wykonywane są następujące procedury chirurgiczne: leczenie choroby wieńcowej, operacje nabytych wad zastawek serca, chirurgiczne leczenie infekcyjnego zapalenia wsierdzia, chirurgiczne leczenia tętniaków aorty wstępującej i łuku aorty, wady wrodzone serca u dorosłych.

Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Dzieci i Młodzieży
1.Chirurgia noworodka i noworodka przedwcześnie urodzonego (w tym dzieci z wagą poniżej 1000g) z zastosowaniem technik małoinwazyjnych: laparoskopie, torakoskopie, neuroendoskopie.
2.Chirurgia klatki piersiowej (w tym zabiegi torakoskopie): wady wrodzone, choroby nowotworowe, zakażenia, wady ściany klatki piersiowej.
3. Chirurgia trzustki, wątroby i jelit.
4.Dziecięca chirurgia onkologiczna.
5.Chirurgia urazów wielonarządowych.
6.Zastosowanie technik małoinwazyjnych w chirurgii wad wrodzonych u noworodka, chirurgiczne techniki małoinwazyjne w diagnostyce i leczeniu chirurgicznym chorób nowotworowych wieku dziecięcego.
7.Leczenie naczyniaków i innych schorzeń naczyniowych u dzieci.
8. Chirurgia znamion olbrzymich (kąpielowych).
9. Zabiegi neurochirurgiczne (wodogłowie, przepukliny oponowo-rdzeniowe i oponowo-mózgowe, kraniostenoza).

Klinika Chorób Oczu
1. Przeszczepy rogówek, zabiegi soczewkowe (operacje zaćmy z implantacją sztucznych soczewek), zabiegi witreoretinalne, zabiegi iniekcji doszklistowych, zabiegi w zakresie mięśni okoruchowych, przeszczepy rogówek, zabiegi przeciwjaskrowe – trabekulektomie oraz wszelkie pozostałe zabiegi chirurgiczne zaopatrzenia urazów narządu wzroku.
2. Badania nad chorobami siatkówki, badania przedniego odcinka oka, badania nad zespołem pseudoeksfoliacji, badania nad zwyrodnieniem plamki związanym z wiekiem AMD, oraz badania nad jaskrą.

Klinika Chirurgii Naczyniowej i Angiologii
1. Leczenie chorób naczyń: tętnic szyjnych, tętniaki aorty brzusznej, niedokrwienie kończyn dolnych, tętniaki aorty piersiowej, rozwarstwienia aorty, zwężenia gałęzi łuku aorty, zwężenia tętnic trzewnych, choroby układu żylnego: operacyjne leczenie ciężkich postaci niewydolności żylnej.
2. Badania w zakresie skryningu w tętniakach aorty brzusznej, patofizjologii miażdżycy (badania nad strukturą blaszki miażdżycowej), endowskularnego leczenia tętniaków aorty brzusznej, patofizjologii przewlekłej niewydolności żylnej oraz leczenia ran, owrzodzeń żylnych goleni i stopy cukrzycowej.

Klinika Chirurgii Wątroby, Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Transplantacyjnej
1. Wysokospecjalistyczne zabiegi z zakresu chirurgii jamy brzusznej, tarczycy, powłoki brzucha, chirurgii naczyń oraz bariatrii (leczenie otyłości) w tym również zabiegi laparoskopowe i małoinwazyjne.
2. Zabiegi operacyjne z zakresu onkologii, chirurgii ogólnej i chirurgii powłok brzucha, chirurgii dostępu naczyniowego do dializ, chirurgii endokrynologicznej oraz zabiegi chirurgiczne w trybie pilnym: usunięcie wyrostka robaczkowego, zaopatrzenie perforacji przewodu pokarmowego, operacje niedrożności przewodu pokarmowego, wyłonienie stomii, resekcje jelit.

Klinika Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej
1. Leczenie chirurgiczne rozszczepów wargi górnej, wyrostka zębodołowego i podniebienia;
2. Korekty wrodzonego opadania powieki górnej;
3. Rekonstrukcje niedorozwiniętych małżowin usznych;
4. Operacje korekcyjne wad rozwojowych kończyn górnych;
5. Leczenie chirurgiczne łagodnych i złośliwych nowotworów skóry;
6. Rekonstrukcje piersi kobiecych po operacjach onkologicznych;
7. Korekcje chirurgiczne zniekształceń pourazowych;
8. Leczenie blizn przerostowych i keloidów;
9. Leczenie blizn pooparzeniowych;
10. Leczenie przewlekłych owrzodzeń i trudno gojących się ran.

Klinika Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunodermatologii
Diagnostyka i leczenie chorób skóry w tym: kancerogenezy raków skóry, profilaktyka czerniaka skóry, etiopatogeneza i leczenie bielactwa nabytego, zaburzenia immunologiczne w etiopatogenezie łuszczycy, diagnostyka i optymalizacja metod leczenia chłoniaków skóry, fotodermatologia i fototerapia, etiopatogeneza i optymalizacja leczenia atopowego zapalenia skóry.

Klinika Endokrynologii i Diabetologii
1. Kompleksowa diagnostyka i leczenie otyłości, diagnostyka i leczenie schorzeń tarczycy, diagnostyka i leczenie orbitopatii tarczycowej.
2. Diagnostyka i leczenie pacjentów z guzami neuroendokrynnymi.
3. Diagnostyka schorzeń układu podwzgórzowo-przysadkowego, leczenie zaburzeń jego czynności, kwalifikacja i przygotowanie do leczenia operacyjnego.
4. Diagnostyka i leczenie schorzeń przytarczyc, nadnerczy, gonad.
5. Diagnostyka i leczenie uwarunkowanego hormonalnie nadciśnienia tętniczego.
6. Diagnostyka i leczenie cukrzycy.
7. Diagnostyka powikłań cukrzycy.

Klinika Geriatrii
1. Kompleksowa diagnostyka w ramach całościowej oceny geriatrycznej: tj. badania lekarskie, ocena sprawności funkcjonalnej, ocena stanu fizycznego, psychicznego, socjalno – ekonomicznego w celu poprawienia stanu zdrowia i wydolności czynnościowej chorego.
2. Wykrywanie schorzeń i innych wielkich problemów geriatrycznych prowadzących do niedołęstwa.
3. Leczenie osób u których występują złożone problemy medyczne (wielochorobowość) celem poprawienia stanu zdrowia chorego aby mógł funkcjonować we własnym środowisku.
4. Ograniczenie wielolekowości i polipragmazji.
5. Rehabilitacja geriatryczna, badania przesiewowe w zakresie ryzyka upadków osób w podeszłym wieku.

Klinika Kardiochirurgii
1. Całodobowy dyżur kardiochirurgiczny dla województwa kujawsko-pomorskiego.
2. CABG – operacje pomostowania tętnic wieńcowych (by-passy).
3. OPCAB – operacje pomostowania tętnic wieńcowych bez wykorzystania krążenia pozaustrojowego (na bijącym sercu).
4. Chirurgiczne leczenie powikłań zawału mięśnia sercowego (tętniak lewej komory, ostra niedomykalność mitralna, pęknięcie przegrody lub wolnej ściany serca).
5. AVR – wszczepianie protez zastawki aortalnej.
6. MVR – wszczepianie protez zastawki mitralnej.
7. Operacje naprawcze (plastyki) zastawek serca.
8. Operacje złożone: AVR+MVR, AVR+MVR+CABG.
9. ASD typ II – zamknięcie ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej typu II.
10. Chirurgiczne leczenie choroby wieńcowej.
11. Wady nabyte zastawek serca.
12. Chirurgiczne leczenie infekcyjnego zapalenia wsierdzia.
13. Chirurgiczne leczenia tętniaków aorty wstępującej i łuku aorty.
14. Wady wrodzone serca u dorosłych.

Klinika Kardiologii
Świadczenia zdrowotne z zakresu kardiologii interwencyjnej

Diagnostyczne
1. Koronarografia.
2. Cewnikowanie serca.
3. Angiografia tętnic nerkowych.
4. Angiografia tętnic płucnych.
5. Angiografia tętnic szyjnych.
6. Angiografia tętnic obwodowych.
7. Ultrasonografia wewnątrznaczyniowa (IVUS).
8. Pomiar cząstkowej rezerwy wieńcowej (FFR).
9. Optyczna koherentna tomografia (OCT).

Terapeutyczne

1. Przezskórna angioplastyka wieńcowa.
2. Aterektomia wieńcowa – ROTABLACJA.
3. Angioplastyka koarktacji tętnicy natywnej.
4. Angioplastyka re-koarktacji (pochirurgicznej).
5. Poszerzenie koarktacji aorty (balonowa).
6. Poszerzenie koarktacji aorty (impantacja stentu).
7. Przezskórne zamykanie ASD.
8. Przezskórne zamykanie PFO.
9. Przezskórne zamykanie VSD.
10. Przezskórne zamykanie PDA (coil).
11. Przezskórne zamykanie PDA (Amplatzer Duct Occluder).
12. Zamykanie PVL.
13. Walwuloplastyka zastawki mitralnej.
14. Walwuloplastyka zastawki aortalnej.
15. Przeskórna implantacja zastawki aortalnej TAVI.
16. Przeskórna korekcja zastawki mitralnej przy użyciu systemy MITRACLIP.
17. Zamykanie uszka lewego przedsionka (LAAO).
18. Zabiegi przy użyciu pompy do mechanicznego wspomagania krążenia – IMPE.

Świadczenia zdrowotne z zakresu elektrofizjologii

1. Badanie elektrofizjologiczne serca.
2. Ablacja RF (prądem o częstotliwości radiowej) subtratu arytmii.
3. Ablacja RF z systemem elektroanatomicznym 3D.
4. Krioablacja punktowa substratu arytmii.
5. Krioablacja balonowa.
6. Implantacja rozrusznika serca.
7. Implantacja kardiowertera-defibrylatora serca.
8. Implantacja podskórnego kardiowertera-defibrylatora serca.
9. Implantacja kardiowertera-defibrylatora resynchronizującego.
10. Przezskórne usuwanie elektrod.

Wykaz świadczeń z zakresu diagnostyki kardiologicznej i leczenia zachowawczego

1. Kwalifikacja do zabiegów:

1) zamknięcia ubytków w przegrodzie międzyprzedsionkowej typu ASD II.
2) zamknięcia PFO (przetrwały otwór owalny) u pacjentów z obciążeniami neurologicznymi.
3) zamknięcia ubytków w przegrodzie międzykomorowej
4) zamknięcia uszka lewego przedsionka u pacjentów z wysokim ryzykiem udarów mózgu i wysokim ryzykiem krwawień.
5) korekcji istotnej niedomykalności mitralnej systemem MitraClip – zdyskwalifikowanych z leczenia kardiochirurgicznego.
6) do implantacji ICD – u pacjentów wysokiego ryzyka nagłej śmierci sercowej, profilaktyka pierwotna i wtórna.
7) do zabiegów leczenia inwazyjnego migotania przedsionków – ablacje
8) leczenie pacjentów z niewydolnością serca, w tym kwalifikacja do implantacji CRT-D.
9) leczenie pacjentów po przebytych ostrych zespołach wieńcowych i kwalifikacje do dalszych etapów leczenia.

2.Opieka nad pacjentami po ww. zabiegach oraz planowe kontrole po nich.
3.Kompleksowe leczenie pacjentów po przebytych ostrych zespołach wieńcowych łącznie z edukacją terapeutyczną i kwalifikacje do dalszych etapów leczenia.

Klinika Medycyny Ratunkowej
1. Świadczenia w zakresie wstępnej diagnostyki i terapii pacjentów w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego bez względu na etiologie.
2. Lokalizacja Centrum Urazowego.

Klinika Nefrologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych
1. Diagnostyka i leczenie chorych, których zaawansowanie choroby wymaga pobytu w szpitalu, leczenie nerkozastępcze, u chorych z nieodwracalnym uszkodzeniem nerek: hemodializa i dializa otrzewnowa, kwalifikacja chorych do przeszczepienia nerki.
2. Diagnostyka i leczenie nadciśnienia tętniczego.

Klinika Neurochirurgii i Neurotraumatologii

1.Zabiegi kręgosłupa – odcinki: szyjny, lędźwiowy, piersiowy, a także operacje guzów pierwotnych mózgu, guzów przerzutowych mózgu, guzów przysadki mózgowej, leczenie chorób naczyniowych: naczyniaków tętniczo-żylnych, tętniaków naczyń mózgowych w tym embolizacje tętniaków i naczyniaków oraz wodogłowie – implantacje zastawek komorowo-otrzewnowych.
2. Zabiegi operacyjne przez klinowe, mikrochirurgia kręgosłupa z wykorzystaniem najnowocześniejszego sprzętu, rozwój neuroonkologii poprzez zastosowanie neuronawigacji.

Klinika Neurologii
1. Leczenie ostrej fazy udaru mózgu w Centrum Udarów Mózgu.
2. Profilaktyka chorób naczyniowych OUN, w tym diagnostyka i profilaktyka rzadkich przyczyn udarów mózgu, w tym zatorowości paradoksalnej.
3. Terapia Stwardnienia Rozsianego i leczenie dystonii ogniskowych (prowadzenie programów lekowych NFZ).
4. Leczenie immunomodulujące chorób autoimmunologicznych układu nerwowego.
5. Diagnostyka i leczenie przewlekłych schorzeń układu nerwowego (padaczki, bólów głowy, polineuropatii, chorób neurodegeneracyjnych i innych).
6. Opieka ambulatoryjna.

Oddział Kliniczny Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
1. Oddział ortopedii dziecięcej, ortopedii dorosłych, chirurgii stawu kolanowego, chirurgii ręki, septycznym oraz wczesnej rehabilitacji po zabiegowej.
2. Leczenie pierwotne i wtórne procedury w zakresie wszystkich wrodzonych, nabyte i urazowe schorzeń narządu ruchu u chorych bez limitu wieku.
3. Endoplastyka cementowa i bezcementowa stawu biodrowego i kolanowego.
4. Atroskopowe leczenie stawu kolanowego, barkowego i nadgarstka, mikrochirurgia ręki i kończyny górnej.
5. Przeszczepy i zabiegi rekonstrukcyjne w zakresie układu nerwowego obwodowego, ścięgien i mięśni.
6. Leczenie operacyjne choroby dyskowej.
7. Leczenie operacyjne ciasnoty kanału kręgowego.
8. Leczenie operacyjne niestabilności kręgosłupa w tym kręgozmyku.
9. Leczenie operacyjne skoliozy.
10. Operacyjna repozycja i stabilizacja złamań kręgosłupa, kości długich i miednicy.
11. Operacyjne leczenie złamań z zastosowaniem najnowocześniejszych metod zespalania zewnętrznego i wewnętrznego.
12. Egalizacja i korekcja zaburzeń osi kości długich z zastosowaniem metody Ilizarowa i innych.
13. Operacyjne leczenie skojarzone nowotworów kostno-stawowych u dorosłych i dzieci;
14. Realloplastyka stawów biodrowych i kolanowych.
15.Operacyjne rekonstrukcje z użyciem koszyków metalowych odtwarzających strop panewki.
16.Leczenie powikłań zrostu kości długich z użyciem stabilizatorów wewnętrznych,a zwłaszcza zewnętrznych i plastyki kostnej.
17.Transport kostny metodą Ilizarowa w ubytkach ciągłości kości długich.

Klinika Otolaryngologii i Laryngologii Onkologicznej z Pododdziałem Audiologii i Foniatrii
1.Diagnostyka i leczenie w zakresie: otorynolaryngologii, otoneurologii, audiologii i foniatrii.
2.Wysokospecjalistyczne zabiegi z zakresu chirurgii nosa, uszu, gardła i krtani.
3.Diagnostykę i leczenie schorzeń z zakresu otoneurologii (zawrotów głowy, szumów usznych o różnej etiologii, niedosłuchu przewodzeniowego i odbiorczego oraz zaburzeń organicznych głosu i mowy).
4.Rekonstrukcja po operacjach onkologicznych.

Klinika Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii
1.Usługi specjalistyczne w zakresie szerokiej diagnostyki i leczenia chorób wieku dziecięcego.
2.Diagnostyka i leczenie chorób przewodu pokarmowego u dzieci i młodzieży, w tym nieswoistych zapaleń jelit i celiakii.
3.Diagnostyka i leczenie chorób alergicznych u dzieci i młodzieży, w tym diagnostyka komponentowa, próby prowokacji pokarmem, badania czynnościowe układu oddechowego, immunoterapia swoista.
4.Leczenie biologiczne nieswoistych zapaleń jelit u dzieci i młodzieży.
5.Opieka nad pacjentami na dietach eliminacyjnych.
6.Opieka nad pacjentami żywionymi parenteralnie i drogą gastrostomii.
7.Całodobowy dyżur kliniczny dla dzieci i młodzieży wymagających interwencji endoskopowych w trybie nagłym (usuwanie ciał obcych z przewodu pokarmowego, endoskopowe zaopatrywanie krwawień z przewodu pokarmowego).

Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii
1.Przeszczepy szpiku kostnego u dzieci.
2.Choroby nowotworowe u dzieci (biologia, klinika, wyniki leczenia, powikłania).
3.Transplantacja komórek macierzystych.
4.Nienowotworowe choroby u dzieci.
5.Immunologia kliniczna: wrodzone i nabyte niedobory odporności.
6.Fakomatozy.

Klinika Psychiatrii
1.Leczenie w szerokim zakresie zaburzeń i chorób psychicznych, udziela porad interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych, prowadzi diagnostykę i leczenie w trybie ambulatoryjnym, a także w ramach leczenia środowiskowego.
2.Leczenie schizofrenii, zaburzeń afektywnych, w tym choroby afektywnej dwubiegunowej, zaburzeń lękowych, choroby Alzheimera, ADHD oraz uzależnienia od alkoholu i środków odurzających.
3.Leczenie dzieci i młodzieży oraz dorosłych.

Klinika Rehabilitacji
1.W neurochirurgii – usprawnianie lecznicze chorych przed i po operacjach ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego, rehabilitacja chorych po urazach głowy, rehabilitacja chorych po urazowych uszkodzeniach rdzenia kręgowego.
2.W neurologii – lecznicze usprawnianie pacjentów w większości chorób neurologicznych, a w tym po udarach mózgu, ostrych i przewlekłych zespołów bólowych kręgosłupa.
3.W pediatrii – leczenie usprawniające dzieci po ciężkich chorobach, po urazach wielonarządowych, z wadami wrodzonymi i nabytymi, a w tym z wadami postawy i guzach mózgu.
4.W ortopedii i traumatologii – usprawnianie chorych przed i po planowanych zabiegach operacyjnych, leczenie usprawniające pacjentów z obrażeniami urazowymi narządu ruchu i wielonarządowych oraz leczenie zmian zwyrodnieniowych narządu ruchu.
5.W chirurgii – usprawnianie chorych przed planowymi zabiegami operacyjnymi oraz rehabilitacja pooperacyjna, rehabilitacja chorych amputowanych, po urazach jamy brzusznej.
6.W intensywnej terapii – lecznicze usprawnianie chorych z zaburzeniami świadomości oraz wczesna ich rehabilitacja.

Klinika Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Dziecięcej
1.Diagnostyka i leczenie wszelkich nowotworów układu moczowego kobiet oraz moczowo- płciowego mężczyzn przy pomocy metod minimalnie inwazyjnych w tym laparoskopii i endoskopii.
2.Diagnostyka i kompleksowe leczenie kamicy układu moczowego dorosłych;
3.Pełen zakres zabiegów rekonstrukcyjnych w obrębie układu moczowo- płciowego z uwzględnieniem chirurgii rekonstrukcyjnej prącia.
4.Leczenie zaburzeń urologicznych.
5.Leczenie endoskopowe chorób nienowotworowych układu moczowego i płciowego dorosłych.

Klinika Transplantologii i Chirurgii Ogólnej
1. Kwalifikacja potencjalnych dawców i biorców nerek, zabiegi pobrania i transplantacji oraz opieka szpitalna i ambulatoryjną nad chorymi po transplantacji i żywymi dawcami nerek;
2.Organizacja i realizacja szkoleń z zakresu pobierania i przeszczepiania narządów od dawców żywych i zmarłych, m.in. w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”.

Oddział Medycyny Paliatywnej
1.Hospitalizacja chorych wymagających ustalenia leczenia objawowego (np. bólu i duszności, odleżyn) w przebiegu zaawansowanych chorób nowotworowych i nienowotworowych. Pacjenci kierowani są do zakładu przez lekarzy innych klinik i oddziałów szpitala, ale także przyjmuje pacjentów z pozostałych szpitali Bydgoszczy i rejonu, a także z opieki domowej.
2.Leczenie bólu, duszności, nieoperacyjnych niedrożności przewodu pokarmowego i odleżyn.
3.Współpraca z Zespołem Wentylacji Domowej w ustalaniu wskazań i wdrażaniu wspomagania oddychania respiratorem u chorych ze stwardnieniem bocznym zanikowym oraz innymi chorobami prowadzącymi do przewlekłej niewydolności oddechowej.
4.Leczenie bólu związanego z chorobą nowotworową, a także przewlekłym bólem o innej etiologii ( np. bólem neuropatycznym).

Zakład Promocji Zdrowia
1.Edukacja zdrowotna hospitalizowanych pacjentów
2.Edukacja zdrowotna rodzin pacjentów
3.Koordynowanie działań w zakresie kompleksowej opieki kardiologicznej
4.Szkolenie personelu medycznego w zakresie komunikacji interpersonalnej i kompetencji edukacyjnych.

Zakład Neuropsychologii Klinicznej
1.Główne kierunki badań:
1)Dysfunkcje poznawcze w chorobach psychicznych, neurologicznych i somatycznych,
2)Neurobiologiczne i genetyczno-molekularne uwarunkowania funkcji poznawczych,
3)Neuropsychologia i neurobiologia procesów decyzyjnych,
2.Wpływ leków psychotropowych i leków znieczulających na funkcje poznawcze.

Zakład Endoskopii i Badań Czynnościowych Przewodu Pokarmowego Wieku Rozwojowego
1. Pracownia Endoskopowa wykonuje badania endoskopowe górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego:
1)diagnostyczne (gastroskopie, kolonoskopie, badania jelita cienkiego kapsułką endoskopową),
2)terapeutyczne (usuwanie ciał obcych, zakładanie przezskórnej endoskopowej gastrostomii, opaskowanie żylaków przełyku, tamowanie krwawień, polipektomie),
3)całodobowe dyżury endoskopowe (lekarz endoskopista + pielęgniarka pod telefonem).

2.Pracownia Badań Czynnościowych Przewodu Pokarmowego wykonuje:
1)24 – godzinne badania pH -metryczne i pH – impedancyjne przełyku,
2)elektrogastrografię wielokanałową,
3)manometrię anorektalną wysokiej rozdzielczości,
4)Biofeedback.

3.Ponadto w Zakładzie wykonywane są testy oddechowe w kierunku:
1)zakażenia Helicobacter pylori,
2)nietolerancji fruktozy, laktozy, sacharozy,
3)niewydolności trzustki,
4)przerostu bakteryjnego jelit.

Zakład Endoskopii Gastroenterologicznej
1.Zakład wykonuje zabiegi diagnostyczne i lecznicze górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego:
1)gastroskopia,
2)kolonoskopia,
3)Duodenoskopia,
4)Dudenoskopię z zabiegiem protezowania dróg żółciowych – ECWP,
5)PEG,
6)opanowania krwawienia z górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego,
7)polipektomia górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego,
8)protezowanie przełyku protezą samosprężalną,
9)protezowanie jelita grubego protezą samosprężalną,
10)usuwanie ciał obcych z górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego,
11)implantacja BIB.

Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej
1.Pracownie Tomografii Komputerowej:
1)Pełen zakres badań tomografii komputerowej, w tym badania serca, badania perfuzyjne, kolonoskopii TK i zaawansowane badania angiograficzne.

2.Pracownie Rezonansu Magnetycznego:
1)Pełen zakres konwencjonalnych badań MR, z badaniami mózgowia, szyi, kręgosłupa, jamy brzusznej i miednicy mniejszej, badaniami ortopedycznymi i angiograficznymi.
2)Z zawansowanych technik MR wykonujemy badania spektroskopowe, perfuzyjne z i bez podania środka kontrastującego, badania serca, badania nerek przeszczepionych i elastografię wątroby. W obu pracowniach możliwe jest prowadzenie diagnostyki w znieczuleniu ogólnym.

3.Pracownie Konwencjonalne:
1)Pełen zakres konwencjonalnej diagnostyki rentgenowskiej poza zdjęciami stomatologicznymi.

4.Pracownie Ultrasonografii:
1)Konwencjonalne badania ultrasonograficzne, a także badania dopplerowskie, ortopedyczne i z użyciem środków kontrastujących.
2)USG pediatryczne.

5.Pracownie Radiologii Zabiegowej:
1)Pełen zakres diagnostycznych badań angiograficznych oraz zabiegi terapeutyczne: embolizacje malformacji naczyniowych wewnątrzczaszkowych i obwodowych, embolizacje i chemioembolizacje nowotworów, angioplastykę naczyń wewnątrzczaszkowych i obwodowych oraz implantacje stentgraftów aorty piersiowej we współpracy z Kliniką Kardiochirurgii.

Zakład Mikrobiologii Klinicznej
1.Zakład wykonuje diagnostykę mikrobiologiczną zakażeń miejscowych, układowych
i uogólnionych wszystkich materiałów z zastosowaniem badań podstawowych
i specjalistycznych:
1)wykonanie preparatu,
2)posiew,
3)identyfikacja drobnoustrojów (bakterii tlenowych, beztlenowych, mikroaerofilnych, grzybów, niektórych wirusów),
4)ocena wrażliwości drobnoustrojów na antybiotyki wraz z oceną niektórych mechanizmów oporności,
5)wykrywanie i ocena miana antystreptolizyny,
6)wykrywanie czynnika reumatoidalnego,
7)wykrywanie antygenów wirusów (norowirusy, rotawirusy, adenowirusy), bakterii (Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae, campylobacter spp.) i grzybów (candida spp., Aspergillus spp.),
8)oznaczanie przeciwciał klas IgM i IgG w surowicy przeciw Borrelia spp. i Toxoplasma gondii,
9)wykrywanie toksyn A i B Clostridium difficile w kale i hodowli,
10)badania w ramach profilaktyki i epidemiologii zakażeń szpitalnych z zastosowaniem metod klasycznych i genetycznych (PFGE),
11)kontrola procesów dezynfekcji i sterylizacji,
12)kontrola mikrobiologiczna środowiska szpitalnego,
13)kontrola jakości badań mikrobiologicznych.

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
1. Badanie ogólne moczu z osadem,
2. Sedymentacja płynu mózgowo-rdzeniowego,
3. Badanie ogólne płynu mózgowo-rdzeniowego,
4. Badanie ogólne płynu z jam ciała,
5. Płyn z jam ciała – cytoza (CADO),
6. Dobowa utrata białka,
7. Kał na krew utajoną,
8. Kał na stopień strawienia,
9. Oporność osmotyczna krwi,
10. Mikroskopowy rozmaz krwi,
11. Mielogram,
12. Morfologia krwi,
13. Morfologia krwi z retykulocytami,
14. Morfologia z rozmazem automatycznym,
15. Morfologia z rozmazem automatycznym i retykulocytami,
16. OB,
17. Obecność komórek kwasochłonnych w moczu,
18. Cytomegalia IgG,
19. Cytomegalia IgM
20. p/c anty – HIV/HIV2
21. antytrobina III
22. APTT,
23. Test korekcji,
24. Wskaźnik protrombinowy/INR,
25. Czynnik IX,
26. Czynnik VII,
27. Czynnik VIII,
28. Czynnik vW antygen,
29. Czynnik X,
30. Czynnik XI,
31. Czynnik XII,
32. Czynnik vW aktywność
33. D-dimery,
34. Fibrynogen,
35. Inhibitor Czynnika VIII,
36. Inhibitor czynnika IX,
37. Albumina,
38. Albumina N,
39. Albumina w moczu,
40. Aminotransferaza alaninowa,
41. Aminotransferaza asparginowa,
42. Amoniak,
43. Amylaza w surowicy lub w moczu,
44. Amylaza w moczu,
45. CEA,
46. PSA całkowite,
47. PSA wolne,
48. Alfa 1 – Antytrypsyna
49. Białko całkowite,
50. Proteinogram,
51. Białko CRP,
52. Bilirubina bezpośrednia,
53. Bilirubina całkowita,
54. Ceruloplazmina,
55. Chlorki w pocie,
56. Cholesterol całkowity,
57. Cholesterol HDL,
58. LDL Cholesterol met. bezpośrednią,
59. DHEAS,
60. LDH,
61. Białko C3,
62. Białko C4,
63. Estradiol,
64. Ferrytyna,
65. AFP,
66. Fosfataza alkaliczna,
67. Fosforany w surowicy,
68. Fosforan nieorganiczny w moczu,
69. Fosforan nieorganiczny z DZM,
70. Fosforan nieorganiczny w płynach ustrojowych,
71. GGTP,
72. Glukoza,
73. Krzywa glikemiczna,
74. Glukoza w płynach ustrojowych,
75. Glukoza we krwi pełnej włośniczkowej,
76. B-HCG,
77. Hemoglobina glikowana,
78. Hemoglobina wolna,
79. Hemocysteina,
80. ACTH,
81. FSH,
82. LH,
83. TSH,
84. Hormon wzrostu HGH,
85. IgF – 1,
86. Podklasy IgG1,
87. Podklasy IgG2,
88. Podklasy IgG3,
89. Podklasy IgG4,
90. Index IgG,
91. Immunoglobuliny G (Ig G)
92. Immunoglobuliny M (IgM),
93. Insulina,
94. Immunofixacja,
95. CPK,
96. CKMB,
97. Kortyzol,
98. Kortyzol w DZM,
99. Kreatynina,
100. Klirens kreatyniny,
101. Kreatynina moczu,
102. Kreatynina w DZM,
103. Kreatynina w płynach ustrojowych,
104. Kwas foliowy,
105. Kwas moczowy,
106. Kwas moczowy w moczu,
107. Kwas moczowy w DZM,
108. Kwas moczowy w płynach ustrojowych,
109. Poziom litu we krwi,
110. Białko – B-J,
111. Magnez,
112. Magnez z DZM,
113. Magnez w płynach ustrojowych,
114. BUN (azot mocznika), BUN z DZM
115. BUN (azot mocznika) w płynach ustrojowych,
116. Osmolalność (moczu, surowicy, osocza),
117. PTH,
118. C-peptyd,
119. BNP,
120. Porfobilinogen,
121. Progesteron,
122. Prokalcytonina,
123. Prolaktyna,
124. Anty – TPO,
125. TRAb (p/c przeciwko receptorowi TSH)
126. Anty – TG,
127. Gazometria,
128. Jonogram sód +potas +chlorki,
129. Jonogram z DZM (DUE),
130. Jonogram w płynie dializacyjnym,
131. Testosteron,
132. Transferryna,
133. Triglicerydy,
134. FT3,
135. Troponina,
136. Tyreoglobulina,
137. FT4,
138. Wapń zjonozowany,
139. Wapń w surowicy lub w moczu,
140. Wapń całkowity w moczu,
141. Wapń całkowity z DZM,
142. Wapń całkowity w płynach ustrojowych,
143. Witamina B12,
144. TIBC,
145. UBIC,
146. Żelazo,
147. Płyn dializacyjny,
148. Krioglobuliny,
149. Narkotyki w moczu (panel 10 oznaczeń),
150. Alkohol etylowy,
151. HbCO,
152. MtHb,
153. Cyklosporyna,
154. Digoxin,
155. Methotrexate,,
156. Sirolimus,
157. Takrolimus,
158. Kwas walproinowy,
159. Wankomycyna,
160. P/c anty HBC Total,
161. P/c anty HBC IgM,
162. Antygen HBS,
163. P/c anty HBS,
164. P/c anty – HCV,
165. Badanie cytochemiczne FAG,
166. Badanie cytochemiczne POX,
167. Profil lipidowy (cholesterol, TG, HDL, LDL).

Zakład Patomorfologii Klinicznej
1. Badanie histopatologiczne podstawowe,
2. Badanie histopatologiczne wieloblokowe,
3. Badanie histopatologiczne – onkologiczne,
4. Badanie śródoperacyjne (intra) z badaniem pointrowym,
5. Sekcja zwłok wraz z pośmiertnym badaniem histopatologicznym,
6. Badanie cytologiczne (cytologia ginekologiczna, cytologia złuszczeniowa),
7. Badanie cytologiczne biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej (BAC),
8. Badanie histochemiczne,
9. Badanie immunohistochemiczne,
10. Badanie immunologiczne:
1) przeciwciała p/mięśniom poprzecznie prążkowanym,
2) przeciwciała p/mięśniom gładkim,
3) przeciwciała p/jądrowe (ANA),
4) przeciwciała p/mikrosomom wątroby i nerki (LKM1),
5) przeciwciała p/granulocytom (ANCA, Panca, cANCA),
6) przeciwciała p/mitochondriom (AMA),
7) przeciwciała p/błonie podstawnej kłębków nerkowych i kanalikom nerkowym (GMB),
8) przeciwciała p/endomysium IgA,
9) przeciwciała p/endomysium i gliadynie,
10) oznaczanie złogów na granicy skórno-naskórkowej w klasie IgG, IgM, IgA,
11) oznaczanie immunoglobulin w bioptatach nerek,
12) pneumocystis carini w klasie IgG i IgM.
13) Badania konsultacyjne z zakresu biologii molekularnej (metoda FISH).

Bydgoszcz, dnia 26.10.2018 r.

POBIERZ PLIK