KLAUZULA INFORMACYJNA - DANE OSOBOWE

Szanowny Pacjencie,

zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Szpital Uniwersytecki nr1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w związku z procesem udzielenia świadczeń zdrowotnych, w tym prowadzenia dokumentacji medycznej, a także w celu zapewnienia opieki zdrowotnej i  zarządzania  systemami i usługami opieki zdrowotnej oraz profilaktyki zdrowotnej.
 3. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub realizowania świadczeń zdrowotnych wskazanych m.in. w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 4. Okres przechowywania danych osobowych zawartych dokumentacji medycznej sporządzanej w formie papierowej określa ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (szczegółowe okresy przechowywania dokumentacji medycznej są wymienione na jurasza.pl  w zakładce Poradnik Pacjenta).
 5. Posiadasz prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych lub ich sprostowania.
 6. W przypadku uznania, że Twoje prawa zostały naruszone, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r.
 8. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych:

-Inspektor Ochrony Danych – Jerzy Nowak
-Zastępca Inspektora Ochrony Danych – Joanna Jasińska
e-mail: iod@jurasza.pl; adres korespondencyjny: adres Administratora z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

INFORMATION CLAUSE – PATIENT

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA STUDENTÓW I PRAKTYKANTÓW

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW PROGRAMU SZCZEPIEŃ PRZECIWKO COVID-19

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW PROGRAMU SZCZEPIEŃ PRZECIWKO COVID-19

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia RODO informuję, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szpital Uniwersytecki nr1 im. dr. Antoniego Jurasza  w Bydgoszczy. Kontakt z Administratorem Danych: 52 585 48 80 lub wysyłając pisemną korespondencję na adres: Szpital Uniwersytecki Nr1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy ul. Marii Skłodowskiej – Curie  9, 85 – 094 Bydgoszcz lub na  e- mail: sekretariat@jurasza.pl
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD):

– Inspektor Ochrony Danych – Jerzy Nowak
– Zastępca Inspektora Ochrony Danych – Joanna Jasińska
e-mail: iod@jurasza.pl

 1. Państwa dane przetwarzane są w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, zarządzania udzielaniem tych usług oraz leczenia Państwa. Podstawą prawną przetwarzania pozyskanych danych są ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie oraz ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta    i Rzeczniku Praw Pacjenta. Ponadto dane przetwarzane będą w związku z wyrażoną, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., zgodą na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych a także ich  przekazywanie do podmiotów
  i instytucji realizujących lub organizujących proces szczepień ochronnych przeciwko COVID-19
  (w załączeniu). W momencie udziału w programie szczepień przeciwko COVID-19 dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 2. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty realizujące lub organizujące proces szczepień przeciwko COVID-19 m.in. Ministerstwo Zdrowia, Centrum E- Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia.
 3. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 4. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania tj. do czasu zakończenia procesu szczepień ochronnych oraz w okresie wynikającym
  z terminów związanych z archiwizacją wytworzonej w trakcie szczepień dokumentacji medycznej, tj. przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa: Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 5. Mają Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Zasady udostępnienia dokumentacji medycznej zostały określone przez przepisy polskiego prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Ochrony Danych Osobowych.
 7. Przekazanie nam Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym, dotyczy każdego Pacjenta, wobec którego realizujemy cele opisane w punkcie 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak odmowa ich podania uniemożliwi Pani/Panu obsługę systemu informatycznego  w ramach organizacji i realizacji procesu szczepień przeciwko chorobie wywoływanej zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19).
 8. Dysponując danymi osobowymi Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

CZAS PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ PACJENTA W PODMIOCIE LECZNICZYM

 1. Archiwalna dokumentacja medyczna jest przechowywana przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu.
 2. W przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon.
 3. Dokumentacja medyczna zawierająca dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników jest przechowywana przez okres 30 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu.
 4. Dokumentacji Medyczna dotycząca dzieci poniżej 2 roku życia jest przechowywana przez okres 22 lat.
 5. Zdjęcia rentgenowskie, przechowywane poza dokumentacją indywidualną wewnętrzną, są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie.

Po upływie określonego powyżej czasu dokumentacja medyczna powinna zostać niszczona w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła.

KLAUZULA INFORMACYJNA - MONITORING

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy (numer telefonu 52 5854880), zwany dalej administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 2. Podstawą prawną wprowadzenia monitoringu wizyjnego w Szpitalu jest Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony mienia.
 4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.1 pkt. e) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).
 5. Pani/Pana dane nie będą udostępniane innym odbiorcom z zastrzeżeniem, iż udostepnienie ich innym prawnym odbiorcom może nastąpić jedynie w przypadku analizy incydentów, gdy taki obowiązek wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Zapisywane obrazy z monitoringu przechowywane będą przez okres maksymalnie do 2 tygodni, a po jego upływie automatycznie kasowane przez system. Jeżeli w obiektach Szpitala lub na zewnątrz doszło do incydentu naruszenia prawa, o którym administrator poweźmie wiadomość w okresie do 2 tygodni od tego incydentu, w takim przypadku  sporządzona zostanie kopia zapisanych obrazów dla potrzeb osób prowadzących postępowanie wyjaśniające lub organów prowadzących dochodzenie
 7. Posiada Pani/Pan prawo, na zasadach określonych w RODO, do:

– prawo do informacji o istnieniu monitoringu;

– prawo dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach;

– prawo do przetwarzania danych przez ograniczony czas;

– prawo do anonimizacji wizerunku na zarejestrowanych obrazach;

– prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan za uzasadnione, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z RODO.

 1. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w celu analizowania lub prognozowania Pani/Pana osobistych preferencji, zachowań i postaw.
 2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych:

– Inspektor Ochrony Danych – Jerzy Nowak
– Zastępca Inspektora Ochrony Danych – Joanna Jasińska
e-mail: iod@jurasza.pl