KLAUZULA INFORMACYJNA - DANE OSOBOWE

Szanowny Pacjencie,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO” informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 9. Może się Pani/Pan kontaktować z nim w następujący sposób – listownie na adres: ul. Marii Skłodowskiej – Curie 9,85-094 Bydgoszcz, telefonicznie pod numerem telefonu: 52 585 48 80  lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: sekretariat@jurasza.pl.
 2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych lub jego zastępcą, w następujący sposób – listownie na adres administratora
  z dopiskiem „IOD” lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: iod@jurasza.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z procesem udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym prowadzenia dokumentacji medycznej, a także w celu zapewnienia opieki zdrowotnej, zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej oraz profilaktyki zdrowotnej.
 4. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie:

– art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie  prowadzenia  działalności leczniczej, w tym także w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej (w związku z przepisami ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy o  prawach  pacjenta  i  Rzeczniku  Praw  Pacjenta)

– art. 6 ust. 1 lit. d RODO w zakresie, jaki jest niezbędny dla ochrony żywotnych interesów pacjenta

– art. 9 ust. 2 lit. c i h RODO w zakresie, w jakim przetwarzane dane obejmują dane szczególnych kategorii (m.in. dane o zdrowiu).

 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają dane osobowe
  w imieniu administratora na podstawie zawartych umów (usługodawcy z zakresu m.in. usług audytowych, spedycyjnych i przewozowych, serwisowania aparatury medycznej).
 2. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych zawartych w dokumentacji medycznej sporządzanej w formie papierowej określa ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (szczegółowe okresy przechowywania dokumentacji medycznej wymienione są na stronie jurasza.pl w zakładce Poradnik Pacjenta).
 3. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do  swoich  danych,  ich  sprostowania,  usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do żądania przenoszenia danych.
 4. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, ma Pani/ Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało uniemożliwieniem udzielenia świadczeń zdrowotnych.

-Inspektor Ochrony Danych – Joanna Jasińska
e-mail: iod@jurasza.pl; adres korespondencyjny: adres Administratora z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

Information clause

інформаційний пункт

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA STUDENTÓW I PRAKTYKANTÓW

CZAS PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ PACJENTA W PODMIOCIE LECZNICZYM

 1. Archiwalna dokumentacja medyczna jest przechowywana przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu.
 2. W przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon.
 3. Dokumentacja medyczna zawierająca dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników jest przechowywana przez okres 30 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu.
 4. Dokumentacji Medyczna dotycząca dzieci poniżej 2 roku życia jest przechowywana przez okres 22 lat.
 5. Zdjęcia rentgenowskie, przechowywane poza dokumentacją indywidualną wewnętrzną, są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie.

Po upływie określonego powyżej czasu dokumentacja medyczna powinna zostać niszczona w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła.

KLAUZULA INFORMACYJNA - MONITORING

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO” informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 9. Może się Pani/Pan kontaktować z nim w następujący sposób – listownie na adres: ul. Marii Skłodowskiej – Curie 9, 85-094 Bydgoszcz lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: sekretariat@jurasza.pl.
 2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się
  z Inspektorem Ochrony Danych lub jego zastępcą, w następujący sposób – listownie na adres administratora z dopiskiem „IOD” lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: iod@jurasza.pl.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w postaci wizerunku, jest
  6 ust.1 pkt. f RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zapewnieniu bezpieczeństwa osobom i mieniu szpitalnemu oraz art. 23a ustawy o działalności leczniczej.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

– zwiększenia bezpieczeństwa pacjentów i pracowników szpitala
– wspomagania nadzoru medycznego nad pacjentami na oddziałach szpitalnych
– zwiększenia ochrony mienia oraz bezpieczeństwa informacji prawnie chronionych

 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem organów uprawnionych na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. Prokuratura, Sąd, Policja).
 2. Zapisywane obrazy z monitoringu przechowywane będą maksymalnie przez okres 30 dni, a po jego upływie zostaną automatycznie skasowane poprzez nadpisanie kolejnych nagrań. Jeżeli
  w obiektach Szpitala lub na zewnątrz dojdzie do incydentu, w którym nagrania obrazu stanowić będą dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Szpital poweźmie informację, iż mogą one taki dowód stanowić, wówczas termin wskazany powyżej może ulec przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 3. Osoba zainteresowana zabezpieczeniem danych na potrzeby przyszłego postępowania, może zwrócić się do Dyrektora Szpitala, z pisemnym wnioskiem o zabezpieczenie nagrania
  z monitoringu. Wniosek powinien zostać złożony przed upływem wskazanego terminu przechowywania danych.
 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  a także prawo do przenoszenia danych.
 5. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, ma Pani/ Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Podanie danych osobowych w postaci wizerunku, jest konieczne ze względów technicznych do przebywania na terenie Szpitala.

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych:
– Inspektor Ochrony Danych – Joanna Jasińska, e-mail: iod@jurasza.pl