Każdego roku w Klinice Medycyny Ratunkowej przyjmujemy 45 tys. pacjentów. Z  tego  około 10 tys. (22%) zostaje przekazanych do innych klinik szpitalnych celem dalszej hospitalizacji. To w naszym szpitalu funkcjonuje jedyne w regionie Centrum Urazowe, mające na celu obniżenie poziomu śmiertelności oraz skutków powikłań powstających w wyniku wypadków i innych stanów nagłego zagrożenia zdrowotnego, zwiększenie dostępności i jakości specjalistycznych i wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych. Centrum Urazowe uruchomione zostało w ramach  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko: „Wspieranie utrzymania dobrego poziomu zdrowia zasobów pracy”. Remont i doposażenie Centrum Urazowego w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy umożliwia obsługę większej ilości pacjentów, a wraz z zaoferowaniem im lepszej jakości usług spowoduje obniżenie skutków powikłań wypadków i stanu zagrożenia zdrowia. Możliwe jest przeprowadzenie badań w jak najkrótszym okresie od zdarzenia, co umożliwia postawienie wczesnej diagnozy i szybkie podjęcie decyzji odnośnie ratowania zdrowia i życia. Rozwój systemu ratownictwa medycznego jest jednym z kluczowych czynników obniżenia poziomu śmiertelności oraz niepełnosprawności, zwłaszcza z powodu wypadków drogowych, katastrof budowlanych, pożarów, katastrof naturalnych, a także chorób układu krążenia i przyczyni się tym samym do wsparcia dobrego poziomu zdrowia osób w wieku produkcyjnym jak również przedprodukcyjnym – poziom zdrowotności dzieci stanowić będzie w przyszłości o rozwoju przedsiębiorczości.

Widok korytarza po remoncie wraz z tablicą informacyjną
Sala operacyjna w trakcie operacji pacjenta
Szpitalny oddział ratunkowy SOR
Korytarz szpitalny

Centrum Urazowe to wydzielona funkcjonalnie część szpitala. Oddziały specjalistyczne są tu powiązane ze sobą organizacyjnie oraz zakresem zadań tak, aby umożliwić szybkie diagnozowanie i leczenie pacjenta urazowego. Do zadań centrum urazowego należą przyjmowanie oraz kompleksowa diagnoza i wielospecjalistyczne leczenie pacjenta, zgodnie z aktualną wiedzą medyczną w zakresie terapii ciężkich, mnogich lub wielonarządowych obrażeń ciała. Po zakończeniu udzielania świadczeń zdrowotnych centrum kieruje pacjenta urazowego na inny oddział szpitala, gdzie znajduje się centrum urazowe lub do innego podmiotu w celu kontynuowania leczenia lub rehabilitacji. Centrum urazowe zabezpiecza świadczenia dla co najmniej 1 mln mieszkańców, którzy mieszkają w takiej odległości od centrum urazowego, która pozwala na dotarcie tam z miejsca zdarzenia w ciągu 1,5 godziny.

W strukturze centrum działają specjalistyczne oddziały zabiegowe i pracownie diagnostyczne udzielające świadczeń zdrowotnych pacjentowi urazowemu. Są to:
• oddział anestezjologii i intensywnej terapii, zapewniający gotowość co najmniej dwóch stanowisk intensywnej terapii;
• blok operacyjny, zapewniający stałą gotowość co najmniej jednej sali operacyjnej;
• pracownia endoskopii diagnostycznej i zabiegowej, czynna całą dobę;
• oddziały, w szczególności: chirurgii ogólnej lub obrażeń wielonarządowych, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, neurochirurgii lub chirurgii ogólnej z profilem neurotraumatologii oraz chirurgii naczyń lub chirurgii ogólnej z profilem chirurgii naczyń.

Centrum Urazowe Szpitala Jurasza dysponuje lądowiskiem dla śmigłowca ratunkowego, zlokalizowanego w takiej odległości, aby było możliwe przyjęcie pacjentów urazowych bez pośrednictwa specjalistycznych środków transportu sanitarnego. Zapewniamy dostęp do sprzętu i aparatury medycznej, które umożliwiają całodobowe i niezwłoczne wykonywanie badań diagnostycznych, bez konieczności przewożenia pacjenta urazowego specjalistycznymi środkami transportu sanitarnego. Są to w szczególności:
• RTG;
• USG, USG – Doppler;
• Echo-kardiografia;
• tomografia komputerowa (spiralna, wielorzędowa);
• rezonans magnetyczny;
• angiografia i radiologia interwencyjna;
• diagnostyka laboratoryjna, w tym mikrobiologiczna.

Posiadamy najnowocześniejsze wyposażenie medyczne niezbędne do wykonywania przyłóżkowej i całodobowej endoskopii diagnostycznej i zabiegowej (w szczególności: gastroskop, kolonoskop, bronchoskop).

Nowoczesna sala operacyjna
SOR korytarz
Izba przyjęć
Załoga wysiada z helikoptera

KRYTERIA KWALIFIKACJI PACJENTA DO LECZENIA W CENTRUM URAZOWYM (Ministerstwo Zdrowia)

Osobę w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego kwalifikuje się do leczenia w centrum urazowym, jeśli:

występują co najmniej dwa z poniższych obrażeń anatomicznych
• penetrujące rany głowy, tułowia lub urazy tępe z objawami uszkodzenia narządów wewnętrznych głowy, klatki piersiowej i brzucha,
• amputacja kończyny powyżej kolana lub łokcia,
• rozległe zmiażdżenia kończyn,
• uszkodzenie rdzenia kręgowego,
• złamanie kończyny z uszkodzeniem naczyń i nerwów,
• złamanie co najmniej dwóch proksymalnych kości długich kończyn lub miednicy;

występują co najmniej dwa z poniższych zaburzeń parametrów fizjologicznych
• ciśnienie skurczowe krwi równe lub poniżej 80 mm Hg,
• tętno co najmniej 120 na minutę,
• częstość oddechu poniżej 10 lub powyżej 29 na minutę,
• stan świadomości w skali Glasgow (GCS) równy lub poniżej 8,
• saturacja krwi tętniczej równa lub poniżej 90%.