Szukaj


KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Uniwersytecki Nr1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy.
 2. Pani/Pana dane  osobowe  przetwarzane  będą  w  celu  przeprowadzenia  procesu  rekrutacji na  wskazane przez Panią/Pana stanowisko na  podstawie    6  ust.  1  lit.  a  RODO,  na  podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody. W przypadku braku zgody dane osobowe nie będą przetwarzane

  i zostaną niezwłocznie usunięte
  .
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 4 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji na wybrane stanowisko lub okres 6 miesięcy od dnia ich przekazania w przypadku, gdy nie jest prowadzony proces rekrutacji.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,

  ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do cofnięcia zgody, chyba

  że przepisy prawa nakazywać będą przechowywanie danych osobowych.
 6. W przypadku uznania, że Pani/Pana prawa zostały naruszone ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi

  do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy kodeksu pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 8. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Jerzy Nowak, tel.: 52 585 4078,

  e-mail: nowak@jurasza.pl

Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż
wyrażam zgodęnie wyrażam zgody
wyrazam zgodeniewyrazam zgody
na przetwarzanie przez administratora, którym jest Szpital Uniwersytecki Nr1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy, moich danych osobowych
w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na wskazane przeze mnie stanowisko.
Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.