Szukaj

prof. wysocki 002

Kierownik Kliniki
prof. dr hab. n. med. Mariusz Wysocki

Sekretariat
tel. 52/ 585 48 60,
fax 52/ 585 40 87
e-mail:klhemonk@cm.umk.pl

Pielęgniarka Oddziałowa
Ewa Dembna

Konsultacje w zakresie leczenia hemofilii i pokrewnych skaz krwotocznych
dr n. med. Andrzej Kołtan – tel. 52/ 585 76 77
tel. 52/585 48 47 (dotyczy konsultacji w zakresie leczenia hemofilii i pokrewnych skaz krwotocznych)

Kontakt do kliniki w dni powszednie po godz. 15.00 oraz w dni wolne i święta pod nr tel. 52/ 585 4000

O Klinice

Klinika dysponuje 52 łóżkami, w tym 15 łóżkami dla niemowląt i małych dzieci i 5 stanowiskami przeszczepiania szpiku kostnego. Pozostałe łóżka stanowią bazę dla onkohematologii dziecięcej. Działalność kliniki wspiera Pracownia Onkologii Klinicznej i Eksperymentalnej oraz poradnie: onkologiczna, hematologiczna, skaz krwotocznych, fakomatoz, immunologii klinicznej oraz konsultacyjna.

Rodzice mogą przebywać z dzieckiem przez cały czas leczenia, w razie potrzeby mają również do dyspozycji miejsca w hotelu zlokalizowanym niedaleko Kliniki. Działalność Kliniki wobec pacjentów nie ogranicza się wyłącznie do samego szpitala. Od wielu lat organizowane są różnego rodzaju wyjazdy i obozy dla pacjentów z chorobami nowotworowymi oraz innymi ciężkimi i przewlekłymi chorobami hematologicznymi. Studenci i lekarze stażyści mogą poszerzać swoje zainteresowania pediatrią w Studenckim Kole Naukowym. Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii uzyskała w 2001 roku akredytację w zakresie specjalizacji w pediatrii oraz w hematologii i onkologii dziecięcej.Wyrazem uznania dla dorobku Kliniki było włączenie jej do Polskiej Pediatrycznej Grupy ds. Białaczek (PPGLBC), kierowanej przez J. Armatę oraz Polskiej Pediatrycznej Grupy ds. Guzów Litych, kierowanej przez prof. U. Radwańską.

Przy klinice działa Koło Pomocy Dzieciom z Chorobą Nowotworową.

Tematyka badawcza
W Klinice realizowane są następujące tematy badawcze:
•Choroba nowotworowa u dzieci (biologia, klinika, wyniki leczenia, powikłania)
•Transplantacja komórek macierzystych
•Nienowotworowe choroby u dzieci
•Immunologia kliniczna: wrodzone i nabyte niedobory odporności
•Fakomatozy

Pracownia Onkologii Klinicznej i Eksperymentalnej
Lokalizacja: wieżowiec, V piętro, pok.  514
Tel. (52) 585 43 49,
Fax (52) 585 48 67

Kierownik: prof. dr hab. med. Jan Styczyński
wieżowiec, IX piętro, pok.  902
e-mail: jstyczynski@cm.umk.pl
Tel. (52) 585 4860; 585 7781
Fax: (52) 585 4087

W Pracowni są wykonywane badania:

  • szpiku kostnego,
  • immunofenotypów i subpopulacji komórek,
  • hematopoetycznych komórek progenitorowych,
  • cyklu komórkowego i ploidii komórek nowotworowych,
  • funkcji komórek immunokompetentnych,
  • funkcji płytek krwi,
  • przeżywalności komórek nowotworowych,
  • zaprogramowanej śmierci komórki.

Habilitacje
• 2004 – Andrzej Kurylak – Apoptoza indukowana przez leki cytostatyczne jako miara wrażliwości komórek nowotworowych na chemioterapię
• 2005 – Jan Styczyński – Modulacja odpowiedzi ex vivo na prednizolon w ostrej białaczce limfoblastycznej u dzieci w świetle mechanizmów steroidooporności
• 2013 – Sylwia Kołtan – Fenotyp i genotyp komórek NK u dzieci i młodych dorosłych leczonych z powodu ostrej białaczki limfoblastycznej

Doktoraty (od 2003)
• 2003 – Robert Dębski – Ocena układu immunologicznego dzieci z chorobą nowotworową (promotor: prof. dr hab. Mariusz Wysocki)
• 2003 – Katarzyna Dylewska – Ocena zachowania się prokalcytoniny oraz interleukiny 6, TNF-alfa i interleukiny 10 u gorączkujących dzieci z chorobą nowotworową w okresie mielosupresji (promotor: prof. dr hab. Mariusz Wysocki)
• 2003 – Aldona Katarzyna Jankowska – Ocena aktywności L-asparaginazy u dzieci z chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego (promotor: prof. dr hab. Mariusz Wysocki)
• 2003 – Agnieszka Wojtkiewicz – Dysplazje neuroektodermalne (fakomatozy) ze szczególnym uwzględnieniem nerwiakowłókniakowatości typu 1 – doświadczenia własne (promotor: prof. dr hab. Mariusz Wysocki)
• 2004 – Izabela Pałgan – Wybrane czynniki angiogenne (VEGF i bFGF) w niektórych chorobach nowotworowych u dzieci (promotor: prof. dr hab. Mariusz Wysocki)
• 2005 – Elżbieta Grześk – Obraz kliniczny i stężenie IL-15, IL-18, INF-gamma u dzieci z zapaleniem oskrzelików (promotor: prof. dr hab. Mariusz Wysocki)
• 2007 – Monika Pogorzała – Nowotwory ośrodkowego układu nerwowego u dzieci i młodzieży – doświadczenia własne (promotor: dr hab. Andrzej Kurylak)
• 2007 – Małgorzata Kubicka – Profil diagnostyczny ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci (promotor: dr hab. Jan Styczyński)
• 2008 – Karolina Dulęba – Terapia alternatywna i uzupełniająca u dzieci z chorobą nowotworową (promotor: dr hab. Jan Styczyński)
• 2010 – Krzysztof Czyżewski – Mechanizmy oporności komórek białaczkowych na selektywne inhibitory kinazy tyrozynowej (promotor: dr hab. Jan Styczyński, prof. UMK)
• 2010 – Joanna Szczepanek – Profile ekspresji genetycznej i oporności na cytostatyki w strategii diagnostyczno-terapeutycznej ostrych białaczek limfoblastycznych u dzieci (promotor: dr hab. Jan Styczyński, prof. UMK)
• 2011 – Agnieszka Jatczak-Gaca – Ostra białaczka limfoblastyczna u dzieci w regionie kujawsko-pomorskim: mega-analiza 50 lat (promotor: prof. dr hab. Jan Styczyński)
• 2011 – Barbara Tejza – Ocena stanu odżywienia dzieci z chorobą nowotworową (promotor: dr hab. Andrzej Kurylak, prof. UMK)
• 2012 – Magdalena Piątkowska – Oporność in vitro na cytostatyki w ostrych białaczkach (promotor: prof. dr hab. Jan Styczyński)
• 2012 – Beata Kołodziej – Analiza wybranych czynników warunkujących odpowiedź komórek nowotworowych na chemioterapię in vitro w eksperymentalnym modelu glejaka mózgu, chłoniaka nieziarniczego i ostrych białaczek (promotor: prof. dr hab. Jan Styczyński)
• 2012 – Anna Hagner – Ocena zaburzeń w układzie kostnym u dzieci i młodych dorosłych z nerwiakowłókniakowatością typu 1 (promotor: prof. dr hab. Mariusz Wysocki)
• 2012 – Monika Richert-Przygońska – Małopłytkowość immunologiczna u dzieci – aspekty kliniczne i patofizjologiczne w świetle współczesnych definicji (promotor: prof. dr hab. Mariusz Wysocki)
• 2013 – Beata Kuryło-Rafińska – Determinanty odpowiedzi in vitro na chemioterapię w opornych postaciach ostrych białaczek u dzieci (promotor: prof. dr hab. Jan Styczyński)
• 2013 – Anna Jaworska-Posadzy – Minimalna choroba resztkowa w ostrych białaczkach u dzieci (promotor: prof. dr hab. Jan Styczyński)

• 2016 – Ewelina Pukownik – Rekonstytucja układu immunologicznego po przeszczepieniu komórek krwiotwórczych (promotor: prof. dr hab. Jan Styczyński)
• 2017 – Anna Dąbrowska – Ocena skuteczności rozpoznań pierwotnych niedoborów odporności w oparciu o standardy i zmodyfikowany model diagnostyczny: doświadczenia własne (promotor: dr hab. Sylwia Kołtan)

Pracownicy Kliniki
• prof. dr hab. n. med. Jan Styczyński
• dr hab. n. med. Sylwia Kołtan
• dr n. med. Andrzej Kołtan
• dr n. med. Monika Pogorzała
• dr n. med. Robert Dębski
• dr n. med. Anna Krenska
• dr n. med. Elżbieta Grześk
• dr n. med. Katarzyna Jankowska
• dr n. med. Agnieszka Jatczak-Gaca
• dr n. med. Barbara Tejza
• dr n. med. Krzysztof Czyżewski
• dr n. med. Monika Richert-Przygońska
• lek. med. Natalia Bartoszewicz
• lek. med. Ewa Demidowicz
• lek. med. Anna Dąbrowska
• lek. med. Dominika Wilczyńska (rezydent)
• lek. med. Eliza Łężyk-Ciemniak (rezydent)
• lek. med. Justyna Moppert (rezydent)
• lek. med. Anna Urbańczyk (rezydent)
• lek. med. Joanna Cisek (rezydent)
• lek. med. Agnieszka Kozłowska (rezydent)
• lek. med. Roksana Zawacka (rezydent)
• lek. med. Magdalena Tworkiewicz (rezydent)
• lek. med. Paula Trojan (rezydent)
• lek. med. Anna Nowacka (rezydent)
• lek. med. Anna Aleksandrowicz (rezydent)
• lek. med. Agata Marjańska (rezydent)
• lek. med. Piotr Księżniakiewicz (rezydent)
• lek. med. Adam Główczewski (rezydent)
• dr n. med. Agnieszka Wojtkiewicz (współpracuje z Kliniką)
• dr n. med. (w zakresie biologii medycznej) Małgorzata Kubicka
• dr n. med. (w zakresie biologii medycznej) Beata Kołodziej
• dr n. med. (w zakresie biologii medycznej) Beata Kuryło-Rafińska
• mgr Magdalena Wojtkiewicz, psycholog kliniczny
• dr n. chem. Katarzyna Peszyńska-Białczyk (data manager)