Szukaj

Kierownik Kliniki
dr hab. n. med. Wiktor Dróżdż, prof. UMK

Sekretariat
tel. 52/ 585 40 39, 585 42 60
fax. 52/ 585 37 66
e-mail: kikpsych@cm.umk.pl

Psychiatryczna Izba Przyjęć
tel. 52/ 585 42 69, 585 42 55

Lekarz dyżurny
tel. 52/ 585 72 73, 585 72 53, 585 72 84

Pielęgniarki Oddziałowe
mgr Anna Michalak – Oddział Psychiatryczny
mgr Donata Stuczyńska – Oddział Zaburzeń Lękowych i Afektywnych
mgr Grażyna Bębnista- Oddział Leczenia Uzależnień
mgr Dorota Wiśniewska – Oddział dla Dzieci i Młodzieży

Kontakt do kliniki w dni powszednie po godz. 15.00 oraz w dni wolne i święta pod nr tel. 52/ 585 4000

Informujemy, że Poradnia Leczenia Uzależnień w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dr. A. Jurasza wznawia swoją działalność. Pacjenci proszeni są o kontakt telefoniczny pod nr tel. 52/ 585 4282

O Klinice

Klinika Psychiatrii jest jedynym w województwie kujawsko-pomorskim akredytowanym przez Ministra Zdrowia ośrodkiem szkolenia specjalistycznego z psychiatrii oraz psychologii klinicznej.

Klinika Psychiatrii prowadzi leczenie w szerokim zakresie zaburzeń i chorób psychicznych, udziela porad interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych, prowadzi diagnostykę i leczenie w trybie ambulatoryjnym, a także w ramach leczenia środowiskowego. Ponadto lekarze Kliniki Psychiatrii wykonują konsultacje specjalistyczne na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy. W Klinice odbywa się szkolenie studentów wydziałów lekarskiego, pielęgniarstwa, fizjoterapii, ratownictwa medycznego i psychologii, a także szkolenie podyplomowe lekarzy oraz szkolenie rezydentów w ramach szkolenia specjalizacyjnego. Klinika działa od 1977 roku. Pierwszym kierownikiem jednostki został prof. dr hab. Adam Bilikiewicz, pełniący tę funkcję do roku 1984, kiedy jego obowiązki przejął prof. dr hab. Janusz Rybakowski. Od 1995 roku kierownikiem Kliniki jest prof. dr hab. Aleksander Araszkiewicz. Prof. Araszkiewicz jako Konsultant Wojewódzki ds. Psychiatrii od 1995 r. sprawuje nadzór merytoryczny i organizacyjny nad jednostkami opieki psychiatrycznej województwa kujawsko-pomorskiego. W latach 2007 – 2010 pełnił funkcję Prezesa Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, aktualnie członek Prezydium Zarządu Głównego PTP. Jest również wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego, oraz członkiem Zarządu Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Zdrowia Psychiatrycznego, członkiem Zarządu Fundacji MSD „Dla Zdrowia Kobiet”. Funkcje zastępców kierownika pełnili w przeszłości – dr Zofia Chmielewska, dr Roman Brzeziński a obecnie dr Ewa Pilaczyńska- Jodkiewicz. Pierwotnie Klinika mieściła się przy ul. Łomżyńskiej, a od 1994 r. przy ul. Kurpińskiego 19 jednak w struktury Szpitala Klinicznego Akademii Medycznej w Bydgoszczy została włączona dopiero w 1998 roku. W 1997 r. Klinika zainicjowała i była organizatorem odbywających się co dwa lata, początkowo we Fromborku, a obecnie w Toruniu, konferencji o zasięgu ogólnokrajowym dotyczących zaburzeń lękowych pt. „Badania nad lękiem”. W 1998 r. zorganizowała XXXIX Naukowy Zjazd Psychiatrów Polskich. Ważnym elementem związanym z szerzeniem wiedzy o zaburzeniach psychicznych są organizowane przez Klinikę cykliczne konferencje skierowane do lekarzy innych specjalizacji – „Lęk i depresja problemem interdyscyplinarnym w medycynie”, oraz psychiatrów. „Nowe Trendy w Psychiatrii”.W 2001 r. zorganizowano w Bydgoszczy XII Sympozjum Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Zdrowia Psychicznego pod patronatem Prezesa Trybunału Konstytucyjnego i Rzecznika Praw Obywatelskich, a w 2003 r. I Międzynarodową Polsko-Niemiecką Konferencję „Postępy w leczeniu uzależnienia od alkoholu”. W 2000 r. Klinika podpisała umowę o partnerstwie z Westfalskim Centrum Psychiatrii i Psychoterapii w Padeborn (Niemcy). Współpraca zaowocowała możliwością odbywania staży specjalizacyjnych przez pracowników Kliniki oraz wymiany i szkolenia pracowników wszystkich szczebli.

Klinika współpracuje z organizacjami pozarządowymi wspierającymi psychiatrię i osoby z zaburzeniami psychicznymi W trosce o dobro pacjentów i ich rodzin oraz poprawę opieki psychiatrycznej w 2002 r. powstało Stowarzyszenie na rzecz Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu Osób z zaburzeniami Psychicznymi „Most”, KTÓREGO Prezesem jest Aleksander Araszkiewicz, a kilka lat wcześniej w 1999 r. powołano Fundację na rzecz Rozwoju Psychiatrii Regionu Kujawsko-Pomorskiego im. dr Józefa Bednarza, której Prezesem jest Prof. Aleksander Araszkiewicz. Od 2003 r. cyklicznie organizowane są akcje – „Dni walki z depresją” , „Dzień zdrowia psychicznego”, „Schizofrenia – otwórzcie drzwi” a także „Dzień Solidarności z Chorymi na Schizofrenię”.
W 2003 r. Rektor powołał na pełnomocnika Prof. Aleksandra Araszkiewicza i w ramach projektu „Program Profilaktyczny dla studentów UMK” rozpoczęło działalność „Centrum walki ze stresem” pomagające studentom i pracownikom w sprawach dotyczących problemów ich zdrowia psychicznego. W 2004 r., z inicjatywy Ministra Kancelarii Prezydenta RP prof. dr hab. Aleksander Araszkiewicz powołany został na koordynatora realizacji na terenie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Ogólnopolskiego Programu „Uczelnie Wolne od Uzależnień”, a jednocześnie był członkiem Komitetu Sterującego tego Programu.

Zespół Kliniki wydawał w latach 2002-2009 kwartalnik „Psychiatria w Praktyce Klinicznej” adresowany do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej i lekarzy o specjalizacji innej niż psychiatria. Redaktorem Naczelnym był Prof. Aleksander Araszkiewicz,

Badania kliniczne prowadzone są w klinice od 1991 r. W tym czasie realizowano i prowadzi się obecnie ok. 30 badań klinicznych. Dotyczą one schizofrenii, w tym innowacyjnych leków działających na objawy negatywne schizofrenii a także zaburzeń afektywnych, w tym choroby afektywnej dwubiegunowej, zaburzeń lękowych, choroby Alzheimera, ADHD, uzależnienia od alkoholu.

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Psychiatryczna Izba Przyjęć – tel. 52/585 42 69 i 52/585 42 55
W Izbie Przyjęć przez całą dobę można uzyskać porady lub konsultacje specjalistyczne w sytuacjach kryzysowych.


Oddział Psychiatryczny – tel. 52/ 585 42 65

Koordynator: lek. med. Przemysław Grudzka, specjalista psychiatra
Liczba łóżek: 26

Oddział Psychiatryczny mieści się na pierwszym piętrze Kliniki Psychiatrii. Leczone schorzenia:
• Organiczne zaburzenia psychiczne włącznie z zespołami objawowymi
• Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem środków (substancji) psychoaktywnych
• Schizofrenia, zaburzenia typu schizofrenii (schizotypowe) i urojeniowe
• Zaburzenia nastroju (afektywne)
• Zaburzenia nerwicowe, związane ze stresem i pod postacią somatyczna (somatoform)
• Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi
• Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych
• Upośledzenie umysłowe
• Zaburzenia rozwoju psychicznego (psychologicznego)
• Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym
• Nieokreślone zaburzenia psychiczne
• Symptomy i objawy chorobowe dotyczące poznawania, postrzegania, stanu emocjonalnego oraz zachowania
Na Oddziale stosuje się diagnostykę i terapię psychologiczną, psychoedukację pacjentów i ich rodzin, farmakoterapię, zabiegi elektrowstrząsowe. Prowadzona jest terapia ruchem oraz arteterapia (obejmuje ona następujące obszary działań: terapia przez sztuki plastyczne, muzykoterapia, choreoterapia, relaksacja i trening twórczego myślenia).
Przyjęcie na Oddział odbywa się na podstawie skierowania od lekarza psychiatry oraz rozmowy kwalifikacyjnej z Koordynatorem Oddziału w każdy pracujący dzień tygodnia (I piętro).


Ośrodek Leczenia Zaburzeń Psychicznych, Lękowych i Afektywnych – tel.  52/ 585 42 72, 585 42 75, 585 42 74

Koordynator: lek. Anna Kowal-Skimina – specjalista psychiatra
Liczba łóżek: 31

W skład ośrodka wchodzą:

  • Oddział Zaburzeń Lękowych i Afektywnych – 20 łóżek
  • II Oddział Psychiatryczny -11 łóżek

W ośrodku prowadzona jest diagnostyka, leczenie farmakologiczne oraz psychoterapeutyczne pacjentów z szerokim zakresem zaburzeń i chorób psychicznych ( w tym zaburzeń depresyjnych, choroby afektywnej dwubiegunowej, zaburzeń lękowych, zaburzeń obsesyjno- kompulsyjnych, zaburzeń adaptacyjnych, zaburzeń konwersyjnych, zaburzeń występujących pod postacią somatyczną, zaburzeń odżywiania, zaburzeń snu, zaburzeń osobowości, zaburzeń organicznych, zaburzeń z kręgu schizofrenii, uzależnienia od środków uspokajających). Zespół terapeutyczny składa się z doświadczonych i wykwalifikowanych pracowników. Leczenie prowadzone jest przy użyciu farmakoterapii i psychoterapii. Pacjenci leczeni w ośrodku uczestniczą w psychoterapii indywidualnej, grupowej, społeczności terapeutycznej, terapii zajęciowej (arteterapia, muzykoterapia, wizualizacja, zajęcia relaksacyjne, psychodrama, psychorysunek). O rodzaju prowadzonej psychoterapii (indywidualnej bądź grupowej) decydujemy po wstępnym okresie diagnostyczno- terapeutycznym. Ośrodek pracuje z pacjentami mogącymi odbywać leczenie w warunkach oddziału otwartego, którzy ukończyli 18 rok życia. Przyjęcie odbywa się na podstawie skierowania od lekarza psychiatry, po rozmowie kwalifikacyjnej z zespołem ośrodka (piątek, godz. 10.00 – po wcześniejszej rejestracji – tel. 52 585 42 72). Po zakwalifikowaniu pacjent zostaje wpisany na listę oczekujących a o terminie przyjęcia zostaje poinformowany telefonicznie.

Oddział posiada sprzęt i urządzenia wspomagające bezpieczeństwo osób o ograniczonej sprawności, takie jak: przywoływawczy system alarmowy, windę, wózki inwalidzkie, chodziki/balkoniki. W części sal istnieje możliwość nadzoru wizyjnego.


Oddział Leczenia Uzależnień – tel. 52/ 585 42 82

Koordynator: dr hab. n. med. Marcin Ziółkowski, specjalista psychiatra, tel. 52/585 42 81
liczba łóżek: 26

W oddziale prowadzone jest leczenie pacjentów uzależnionych od alkoholu, hazardu lub z uzależnieniem mieszanym. Zespół terapeutyczny składa się z doświadczonych i wysoko wykwalifikowanych pracowników. Leczenie prowadzone jest przy użyciu najnowocześniejszych metod psychoterapii i farmakoterapii. Psychoterapia odbywa się w dwóch rodzajach grup otwartych: grupie wstępnej i zaawansowanej. Oprócz tego pacjenci są objęci psychoterapią indywidualną – każdy z nich ma swojego terapeutę uzależnień.

Pacjenci przebywający w oddziale są także objęci kompleksową opieką lekarsko-psychiatryczną.

Przyjęcie odbywa się na podstawie ważnego skierowania zgodnego z rozporządzeniem MZiOS z dnia 23 listopada 1995 r. Pacjent wypełnia ankietę kwalifikacyjną, która jest jednocześnie kontraktem terapeutycznym. Po rozmowie z terapeutą i lekarzem ustalany jest termin przyjęcia pacjenta, uwzględniając jego stan kliniczny oraz kolejkę.

Oddział posiada sprzęt i urządzenia wspomagające bezpieczeństwo osób o ograniczonej sprawności, takie jak: przywoływawczy system alarmowy, windę, wózki inwalidzkie, chodziki/balkoniki. W części sal istnieje możliwość nadzoru wizyjnego.


Oddział Dzienny Psychiatryczny – tel. 52/585 37 68

Koordynator: dr n.med. Ewa Pilaczyńska-Jodkiewicz, specjalista psychiatra
Liczba miejsc: 20

Leczone schorzenia
• Organiczne zaburzenia psychiczne włącznie z zespołami objawowymi
• Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem środków (substancji) psychoaktywnych
• Schizofrenia, zaburzenia typu schizofrenii (schizotypowe) i urojeniowe
• Zaburzenia nastroju (afektywne)
• Zaburzenia nerwicowe, związane ze stresem i pod postacią somatyczna (somatoform)
• Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi
• Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych
• Upośledzenie umysłowe
• Zaburzenia rozwoju psychicznego (psychologicznego)
• Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym
• Nieokreślone zaburzenia psychiczne
• Symptomy i objawy chorobowe dotyczące poznawania, postrzegania, stanu emocjonalnego oraz zachowania
Na Oddziale prowadzona jest diagnostyka i leczenie powyższych zaburzeń. Prowadzona jest także psychoterapia indywidualna oraz zajęcia psychoedukacyjne, terapia grupowa z elementami arteterapii (obejmuje ona następujące obszary działań: terapia przez sztuki plastyczne, muzykoterapia, choreoterapia, relaksacja i trening twórczego myślenia).Przyjęcie odbywa się na podstawie skierowania od lekarza psychiatry oraz rozmowy kwalifikacyjnej z Koordynatorem Oddziału w każdy pracujący dzień tygodnia (parter).


Oddział Dzienny Zaburzeń Lękowych i Afektywnych – tel. 585 42 79

Koordynator: lek. med. Edyta Kruszyńska- Pilecka, specjalista psychiatra
Liczba miejsc: 10

W oddziale prowadzona jest diagnostyka i kompleksowe leczenie zaburzeń afektywnych, lękowych i osobowości. Pacjenci poza leczeniem farmakologicznym uczestniczą w grupowej terapii zajęciowej z elementami arteterapii. Przyjęcie odbywa się na podstawie skierowania od lekarza psychiatry oraz po rozmowie kwalifikacyjnej z zespołem oddziału, które odbywają się w każdą pierwsza środę miesiąca o godzinie 11.00 (II piętro).

Oddział posiada sprzęt i urządzenia wspomagające bezpieczeństwo osób o ograniczonej sprawności, takie jak: przywoływawczy system alarmowy, windę, wózki inwalidzkie, chodziki/balkoniki. W części sal istnieje możliwość nadzoru wizyjnego.


Oddział Dzienny Rehabilitacji Psychiatrycznej dla Dzieci i Młodzieży – tel. 52/585 72 52

Koordynator: dr n. med. Marcin Lepak, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, specjalista psychiatrii
liczba miejsc: 16

Oddział Dzienny Rehabilitacji Psychiatrycznej Dzieci i Młodzieży obejmuje terapią dzieci i młodzież w wieku szkolnym. Przyjęcie do Oddziału następuje na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza opiekującego się dzieckiem lub psychologa, po konsultacji Ordynatora Oddziału.
W ramach pobytu dziennego przeprowadzana jest diagnoza zaburzeń psychicznych wieku rozwojowego przez zespół składający się ze specjalistów psychiatrów, psychologa, pedagoga. Oddział dysponuje dostępem do nowoczesnych badań radiologicznych i laboratoryjnych w ramach Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. A Jurasza w Bydgoszczy oraz dostępem do wysokospecjalistycznych konsultacji Klinik Szpitala Uniwersyteckiego. W ramach pobytu dziennego prowadzona jest szczegółowa diagnoza psychologiczna i pedagogiczna. Leczenie obejmuje oprócz farmakoterapii różnorodne formy terapii indywidualnej i grupowej: terapia behawioralno-poznawcza, terapia systemowa, socjoterapia, psychoedukacja, różne formy arteterapii i terapii zajęciowej (psychorysunek, psychodrama, trening umiejętności społecznych, trening twórczego myślenia, relaksacja z wizualizacją).  Oddział organizuje zajęcia społeczne, jak uczestniczenie w wydarzeniach kulturalnych i krajoznawczych, wspólne obchodzenie ważnych uroczystości świątecznych i szkolnych. Dla rodziców prowadzone są systematyczne spotkania psychoedukacyjne z psychologiem i pedagogiem. Uczniowie mają możliwość korzystania z zajęć pedagogicznych wyrównawczych. Pobyt w Oddziale stwarza możliwość długofalowego uczestniczenia w terapii oraz w zajęciach szkolnych, łącznie z uzyskaniem promocji do następnej klasy. Przy Oddziale funkcjonuje szkoła terapeutyczna na poziomie gimnazjum oraz liceum ogólnokształcącego umożliwiając kontynuację nauki. Szkoła zapewnia realizacje pełnego programu klas I-III gimnazjum oraz I-III liceum z możliwością zdawania egzaminów państwowych na terenie oddziału. Przy oddziale funkcjonuje Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży. Kierunki zainteresowań: zaburzenia lękowe wieku rozwojowego, fobia szkolna, choroby afektywne o wczesnym początku, schizofrenia o wczesnym początku, ADHD


Zespół Leczenia Środowiskowego – tel. 52/585 45 69

Kierownik: lek. med. Karolina Biziak, specjalista psychiatra

Zespół Leczenia Środowiskowego i działa w ramach Kliniki od 28 lat. Zajmuje się leczeniem chorego w jego środowisku domowym przy współdziałaniu i edukacji członków najbliższej rodziny. Taka forma opieki pozwala na utrzymanie dotychczasowych relacji rodzinnych i społecznych. Zapobiega powstawaniu choroby szpitalnej, pomaga rodzinie lepiej poznać i zrozumieć chorobę.


Zespół Poradni – tel. 52/585 42 90
• Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych
• Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży
• Poradnia Psychologiczna
• Poradnia Leczenia Uzależnień

Poradnie zapewniają kompleksową diagnostykę, różnicowanie i farmakologiczne i psychoterapeutyczne leczenie zaburzeń, m. in. depresyjnych, psychotycznych i afektywnych. Zapewniają terapię indywidualną i rodzinną, jak również małżeńską. Opieką ambulatoryjna objęci są również pacjenci uzależnieni od alkoholu i substancji psychoaktywnych.

Różnorodność form opieki nad chorymi z zaburzeniami psychicznymi pozwala na zachowanie płynności leczenia od ambulatoryjnego poprzez leczenie środowiskowe i oddziały dzienne do stacjonarnych dla chorych wymagających intensywnego leczenia i opieki w warunkach całodobowych.

znaki_strona_www-1

Realizacja zadania dofinansowana ze środków z państwowego funduszu celowego pn. FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 na realizację zadania pn.

„Wsparcie inwestycji dla oddziałów psychiatrii dziecięcej w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2”

Wartość dofinansowania 2 234 271 zł.
Całkowita wartość zadania 2 234 271 zł.

Celem zadania jest wzrost efektywności metod leczenia wykorzystywanych w procesie powrotu
do pełni zdrowia pacjentów oddziału dziecięcego Kliniki Psychiatrii w trakcie lub po przebytym zakażeniu wirusem SARS-CoV-2.W ramach zadania realizowany jest następujący zakres rzeczowy:

I Inwestycje w infrastrukturę budowlaną w postaci:
1. Zagospodarowania terenów zewnętrznych
2. Montażu klimatyzacji w ciągach komunikacyjnych w budynku kliniki oraz w sali terapii sensorycznej
II. Zakup sprzętu i aparatury medycznej
III. Zakup sprzętu oraz pomocy do zajęć terapeutycznych i dydaktycznych.