Szukaj

ania smolinska

PEŁNOMOCNIK DYREKTORA DS. PRAW PACJENTA

mgr Anna Smolińska
tel. 667 651 300

DYŻUR DLA PACJENTÓW – wtorki i czwartki od godz. 14:00 do 15:00 w budynku głównym szpitala.

Zadaniem Pełnomocnika Dyrektora ds. Praw Pacjenta Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 jest dbanie o przestrzeganie praw pacjentów, przewidzianych ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. W związku z powyższym, każdy pacjent, którego zdaniem prawa zostały w jakikolwiek sposób naruszone ma możliwość złożenia skargi lub wniosku. Przyjmowane są one w Dziale Organizacji i Nadzoru od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00.

Każdy pacjent ma również możliwość zgłoszenia naruszenia przepisów Rzecznikowi Praw Pacjenta działającemu przy Narodowym Funduszu Zdrowia:

Sekcja Skarg i Wniosków NFZ
ul. Słowackiego 3, 85-008 Bydgoszcz, pok. 6, 
tel. 52/ 32 52 959, fax: 52/32 52 737
e-mail: skargi@nfz.bydgoszcz.pl
Adres do korespondencji: Al. Mickiewicza 15, 85-071 Bydgoszcz

oraz Rzecznikowi Praw Pacjenta, który jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach ochrony praw pacjentów określonych w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta:

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
Aleja Zjednoczenia 25, 01-829 Warszawa
Infolinia Rzecznika Praw Pacjenta
800 190 590 z tel. komórkowych
22/833 08 85, 22/635 59 96 z tel. stacjonarnych