Szukaj

UWAGA!

W związku z wprowadzonymi obostrzeniami odwiedziny pacjentów w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dr. A. Jurasza są wstrzymane.  Udzielanie informacji o stanie zdrowia pacjenta osobie upoważnionej, wskazanej w dokumentacji medycznej, odbywa się wyłącznie przez telefon (nr centrali telefonicznej szpitala 52/585 40 00). Informacja może zostać przekazana przez uprawniony personel medyczny, po uprzednim umówionym sposobie identyfikacji. W celu przekazania pacjentowi niezbędnych rzeczy osobistego użytku, napojów, ewentualnie dodatkowych środków do pielęgnacji można wejść do szpitala w dni powszednie w godz. 11.00-13.00 i 15.00-17.00, a w dni wolne w godz. 15.00-17.00 Wejściem Głównym od strony ul. Jurasza oraz wejściem A do budynku G. Na teren szpitala będzie mogła wejść jedna zdrowa osoba, u której wykonany zostanie pomiar temperatury.

INFORMACJA DLA RODZIN PACJENTÓW PRZEBYWAJĄCYCH NA ODDZIAŁALCH IZOLACYJNYCH

Informujemy, że osoby upoważnione do uzyskania informacji o stanie zdrowia pacjenta przebywającego na Oddziale Izolacyjnym mogą uzyskać taką informację wyłącznie telefonicznie. Informacji o stanie zdrowia pacjenta udziela uprawniony personel medyczny. Centrala telefoniczna szpitala (całodobowo) 52/ 585 4000. Oddział Izolacyjny nr 1 (Lada Pielęgniarska 52/ 585 7736, Gabinet Lekarski 52/585 7737 lub 7721) Oddział Izolacyjny nr 2 (Lada Pielęgniarska 52/585 7702, Gabinet Lekarski 52/585 7703 lub 7704).

 

Zasady odwiedzin pacjentów i udzielanie informacji o stanie zdrowia

W Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy realizowane są zapisy ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta zgodnie, z którymi:

 • Pacjent w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej ma prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami.
 • Pacjent ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia.
 • Odwiedziny w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 odbywają się we wszystkie dni tygodnia. Zalecane godziny odwiedzin oraz czas ich trwania uzależnione są jednak od warunków lokalowych i specyfiki oddziału, w którym przebywa pacjent.
 • W przypadku klinik/oddziałów o profilu Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz sal o tzw. wzmożonym nadzorze, których specyfika wymusza izolowanie chorych, odwiedziny mogą mieć miejsce jedynie po uzyskaniu zgody od lekarza prowadzącego lub lekarza dyżurnego.
 • Osoby odwiedzające zobowiązane są do podporządkowania się wszelkim poleceniom i wskazówkom personelu szpitalnego.
 • Każda decyzja ograniczająca czas i zakres odwiedzin pacjentów zostaje wydana przez Dyrektora, w formie pisemnej i winna zawierać uzasadnienie podjętej decyzji i przewidywany termin trwania ograniczeń. Treść takiej decyzji zostaje przekazana personelowi szpitalnemu oraz pacjentom i odwiedzającym (ogłoszenie).
 • Informacji o stanie zdrowia pacjentów udzielają wyłącznie kierownicy, lekarze prowadzący lub lekarze dyżurni, w godzinach ustalonych przez Kierownika kliniki/oddziału.
 • stanie zdrowia ciężko chorych pacjentów, bądź w przypadkach szczególnie uzasadnionych lekarze udzielają informacji w każdym czasie.
 • Informacji o stanie zdrowia pacjentów nie udziela się przez telefon.
 • Pielęgniarki i położne mogą udzielać informacji wyłącznie dotyczących opieki pielęgniarskiej.

Wytyczne dla odwiedzających:

 • Z uwagi na zwiększoną liczbę czynności i zabiegów wykonywanych przy chorych w godzinach rannych i do pory obiadowej, proponujemy przenieść wizyty na godziny popołudniowe.
 • W czasie odwiedzin należy dbać, aby nie zakłócać swoim zachowaniem ciszy i porządku szpitalnego.
 • Osobom odwiedzającym oraz sprawującym dodatkową opiekę pielęgnacyjną zakazane jest: spożywanie i dostarczanie pacjentowi alkoholu, narkotyków, innych środków odurzających, substancji psychotropowych oraz wszelkich innych substancji podobnie działających; palenie wyrobów tytoniowych; przynoszenie materiałów i substancji niebezpiecznych, w szczególności łatwopalnych, wybuchowych, trujących i wszelkich o podobnym działaniu i wprowadzanie zwierząt do budynków Szpitala.
 • Pacjentów nie mogą odwiedzać osoby chore zakaźnie i z infekcją.
 • Obowiązuje bezwzględny zakaz odwiedzin chorych przez osoby będące pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.
 • Osoba odwiedzająca chorego jest zobowiązana przestrzegać porządku ustalonego w Szpitalu i w tym zakresie podporządkować się zaleceniom i wskazaniom personelu szpitalnego w czasie pobytu na terenie Szpitala.
 • Na życzenie pacjenta, prawo do jego odwiedzin może być ograniczone lub zniesione w stosunku do osób przez niego określonych.
 • Osoby odwiedzające chorych, mogą zwracać się o informację dotyczącą stanu zdrowia chorego do kierownika, lekarza prowadzącego lub lekarza dyżurnego z tym, że lekarz może udzielić takiej informacji tylko osobie wskazanej przez pacjenta.
 • W przypadku naruszenia przez osobę odwiedzającą zasad odwiedzin (zakłócenia spokoju, porządku szpitalnego bądź samodzielnej ingerencji w proces leczniczy lub terapeutyczny) w uzasadnionych dobrem pacjenta lub dobrem Szpitala sytuacjach, lekarz może ograniczyć możliwość wizyt przez taką osobę.