Szukaj

Dostosowanie obiektów Szpitala Uniwersyteckiego im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy do wymagań ochrony przeciwpożarowej – etap I.

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie rozpoczął realizację projektu pn. „Dostosowanie obiektów Szpitala Uniwersyteckiego im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy do wymagań ochrony przeciwpożarowej – etap I”. Projekt obejmował wydzielenie stref przeciwpożarowych na terenie obiektów szpitala oraz instalację Systemu Alarmowania Pożarowego SAP, Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego DSO – etap I oraz SMS – Security Management Systems. Zatwierdzony przez Ministra Zdrowia Projekt został dofinansowany w wysokości 5 987 489,76 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, co stanowi 85 % wartości projektu, pozostałe 15 % w wysokości 1 056 615,84 zł stanowi dotacja celowa Ministerstwa Zdrowia. Łączny koszt projektu to 7 044 105,60 zł. Realizacja projektu miała na celu dostosowanie obiektów szpitala do przepisów przeciwpożarowych. Realizacja projektu podniesie walory bezpiecznej i sprawnej eksploatacji szpitala. Dzięki odpowiedniemu systemowi sygnalizacji zapewnione zostało bezpieczeństwo użytkowników obiektów szpitala oraz odpowiednie warunki ewakuacji i możliwości prowadzenia akcji ratowniczo -gaśniczej.

Wzrost dostępności wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych przez wymianę aparatu rezonansu magnetycznego w Szpitalu Uniwersyteckim w Bydgoszczy.

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie zakończył realizację projektu pn. „Wzrost dostępności wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych przez wymianę aparatu rezonansu magnetycznego w Szpitalu Uniwersyteckim w Bydgoszczy”. Projekt obejmował wymianę kilkunastoletniego aparatu rezonansu magnetycznego w Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej na nowoczesny aparat, który służy do diagnostyki i dokładnego określenia prawidłowości w zakresie tkanek i narządów. Aparat umożliwia wykorzystanie najnowszego dostępnego na rynku oprogramowania obrazowania, co pozwala na zmniejszenie czasu oczekiwania pacjenta na wykonanie badania. Zatwierdzony przez Ministra Zdrowia Projekt został dofinansowany w wysokości 5 584 998,01 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, co stanowi 85 % wartości projektu, pozostałe 15 % w wysokości 985 587,89 zł stanowi dotacja celowa Ministerstwa Zdrowia. Realizacja projektu miała na celu zwiększenie dostępności oraz podniesienie standardu świadczonych usług medycznych, co globalnie przyczyni się do poprawy i utrzymania w zdrowiu kapitału ludzkiego. Dostęp do nowoczesnego sprzętu i postawienie trafnej diagnozy we wczesnej fazie choroby przyczynia się do skrócenia okresu leczenia i tym samym okresu rekonwalescencji po chorobie.

Remont i doposażenie Centrum Urazowego Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy.

Projekt utworzenia Centrum Urazowego realizowano w strukturze szpitalnego oddziału ratunkowego Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza. Polegał na remoncie części Kliniki Medycyny Ratunkowej oraz wyposażeniu w specjalistyczny sprzęt medyczny m.in. do diagnostyki i terapii. Dodatkowo miał on na celu przystosowanie pomieszczeń obserwacyjnych Centrum Urazowego na potrzeby wstępnej intensywnej terapii. Potrzeba realizacji inwestycji wynikała z konieczności dostosowania pomieszczeń Centrum Urazowego do Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410 z późn. zm.), ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r., nr 14, poz. 89 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 marca 2007 r. (Dz. U. 2007 Nr 55, poz. 365) w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego.

W ramach inwestycji przewidziany został również remont, przebudowa lub rozbudowa instalacji: centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej, gazów medycznych, wentylacji i klimatyzacji, elektrycznych, teletechnicznych (automatyka do BMS-u, system sygnalizacji pożaru, sieć komputerowa, sieć telefoniczna, instalacja przyzywowa, instalacja TV). Przewidziano wyburzenie istniejących ścian działowych, usunięcie warstw izolacyjnych stropodachu oraz demontaż istniejących okien i drzwi. Wykonano izolację wodochronną, termiczną, położone zostały posadzki spełniające wymogi sanitarne, postawione ścianki działowe oraz wykończenia ścian i sufitów. Modernizacja wymagała również wymiany drzwi drewnianych na drzwi z kontrolą dostępu, wyposażoną w zamki z elektrozaczepem, automatyczne uruchamiane na czujki ruchu lub przyciski podłogowe albo sygnałem z systemu kontroli dostępu. Należało również wymienić okna na okna z PCV o mniejszej przepuszczalności ciepła. Ograniczenie strat ciepła wymagało również docieplenia ściany zewnętrznej, stropu nad piwnicą oraz stropodach.

Zakupiony w ramach projektu sprzęt pozwolił w pełni zaspokoić oczekiwania pacjentów, a także pracowników, gdyż jego zastosowanie w CU w znacznym stopniu wpłynęło na wzrost efektywności i jakości udzielanych świadczeń. Jakość wybranego sprzętu oraz możliwość jego zastosowania jest w pełni ukierunkowana na potrzeby nowego centrum. Wysokiej klasy aparatura będzie mogła być w pełni zastosowana na oddziale ze względu na kompetencje kadrowe oraz ukierunkowane potrzeby szpitala oraz pacjentów. Wpłynęła również na efektywność przeprowadzanych badań. Zastosowane nowoczesne technologie medyczne w oparciu o nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną są energooszczędne, bezpieczne i neutralne dla środowiska. Nowoczesne aparaty do znieczulania zawierają monitor stężenia tlenu i gazów anestetycznych w układzie oddechowym pacjenta, umożliwiając stosowanie techniki małych przepływów. Powoduje to zmniejszenie zużycia środków anestetycznych, co ma pozytywny wpływ na środowisko, poprzez docelowe zmniejszenie ich emisji do atmosfery. Przenośne, energooszczędne monitory pozwalają elastycznie poszerzać monitorowanie, stosownie do stanu zdrowia pacjenta.

Powyższy projekt jest spójny z celem głównym XII osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, jakim jest „Wspieranie utrzymania dobrego poziomu zdrowia zasobów pracy”. Celem głównym jest przede wszystkim obniżenie poziomu śmiertelności oraz skutków powikłań powstających w wyniku wypadków i innych stanów nagłego zagrożenia zdrowotnego,zwiększenie dostępności i jakości specjalistycznych i wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych.