Szukaj

KLAUZULA INFORMACYJNA - DANE OSOBOWE

Szanowny Pacjencie,

zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w związku z procesem udzielenia świadczeń zdrowotnych, w tym prowadzenia dokumentacji medycznej, a także w celu zapewnienia opieki zdrowotnej i  zarządzania  systemami i usługami opieki zdrowotnej oraz profilaktyki zdrowotnej.
 3. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub realizowania świadczeń zdrowotnych wskazanych m.in. w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 4. Okres przechowywania danych osobowych zawartych w dokumentacji medycznej  sporządzanej w formie papierowej   określa  ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (szczegółowe okresy przechowywania dokumentacji medycznej)  są wymienione poniej
 5. Posiadasz prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych lub ich sprostowania.
 6. W przypadku uznania, że Twoje prawa zostały naruszone, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.)
 8. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Jerzy Nowak, e-mailje.nowak@jurasza.pl

CZAS PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ PACJENTA W PODMIOCIE LECZNICZYM

 1. Archiwalna dokumentacja medyczna jest przechowywana przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu.
 2. W przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon.
 3. Dokumentacja medyczna zawierająca dane niezbedne do monitorowania losów krwi i jej składników jest przechowywana przez okres 30 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu.
 4. Dokumentacji Medyczna dotycząca dzieci poniżej 2 roku życia jest przechowywana przez okres 22 lat.
 5. Zdjęcia rentgenowskie, przechowywane poza dokumentacją indywidualną wewnętrzną, są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie.

Po upływie określonego powyżej czasu dokumentacja medyczna powinna zostać niszczona w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła.

KLAUZULA INFORMACYJNA - MONITORING

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy (numer telefonu 52 5854880), zwany dalej administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 2. Podstawą prawną wprowadzenia monitoringu wizyjnego w Szpitalu jest Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony mienia.
 4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.1 pkt. e) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).
 5. Pani/Pana dane nie będą udostępniane innym odbiorcom z zastrzeżeniem, iż udostepnienie ich innym prawnym odbiorcom może nastąpić jedynie w przypadku analizy incydentów, gdy taki obowiązek wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Zapisywane obrazy z monitoringu przechowywane będą przez okres maksymalnie do 2 tygodni, a po jego upływie automatycznie kasowane przez system. Jeżeli w obiektach Szpitala lub na zewnątrz doszło do incydentu naruszenia prawa, o którym administrator poweźmie wiadomość w okresie do 2 tygodni od tego incydentu, w takim przypadku  sporządzona zostanie kopia zapisanych obrazów dla potrzeb osób prowadzących postępowanie wyjaśniające lub organów prowadzących dochodzenie
 7. Posiada Pani/Pan prawo, na zasadach określonych w RODO, do:
 • prawo do informacji o istnieniu monitoringu;
 • prawo dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach;
 • prawo do przetwarzania danych przez ograniczony czas;
 • prawo do anonimizacji wizerunku na zarejestrowanych obrazach;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan za uzasadnione, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z RODO.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w celu analizowania lub prognozowania Pani/Pana osobistych preferencji, zachowań i postaw.
 2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych- Jerzy Nowak, e-mail: je.nowak@jurasza.pl