Szukaj

Kierownik Zakładu
prof. dr hab. n. o zdr. Aldona Kubica

Sekretariat
tel. 52/ 585 77 09
e-mail: rehkardio@jurasza.pl

Zakład Rehabilitacji Kardiologicznej i Promocji Zdrowia prowadzi działalność w ramach programu Kompleksowej Opieki nad Pacjentem po Zawale Serca (KOS-zawał) rozszerzoną o dzienną rehabilitację kardiologiczną.

KOS – zawał to finansowany przez NFZ program opieki i rehabilitacji kardiologicznej w okresie 12 miesięcy od zawału serca. W ramach programu pacjenci mają zapewnioną ciągłość diagnostyki, leczenia oraz edukacji na temat czynników ryzyka chorób serca. Wprowadzenie skoordynowanej i kompleksowej opieki po zawale serca ma na celu zapewnienie właściwego postępowania terapeutycznego i właściwą kontrolę czynników ryzyka, co powinno wpłynąć pozytywnie na obniżenie śmiertelności odległej.

Program KOS-Zawał składa się z czterech modułów:

  1. Pierwszy z nich, związany z hospitalizacją pacjenta, obejmuje leczenie zachowawcze i diagnostykę. W ramach tego modułu pacjent jest diagnozowany, a następnie, zgodnie z potrzebami pacjenta, wdrażane jest leczenie interwencyjne i kardiochirurgiczne.
  2. Moduł drugi obejmuje rehabilitację kardiologiczną, w tym rehabilitację stacjonarną, ambulatoryjną i telerehabilitację.
  3. Moduł trzeci elektroterapii.
  4. Ostatni, czwarty moduł programu przewiduje specjalistyczną opiekę kardiologiczną trwającą 12 miesięcy od wystąpienia zawału serca. W jej ramach pacjent powinien mieć możliwość uzyskania porady we wszystkie dni tygodnia, z możliwością dostępu do świadczeń wraz z badaniami diagnostycznymi w oddziale kardiologicznym 24 godziny na dobę. Liczba wizyt w poradni jest nielimitowana. Średnio powinny być to być 4 wizyty, nie mniej jednak niż 3. Moduł czwarty kończy się tzw. bilansem opieki, czyli specjalistyczną poradą obejmującą badania laboratoryjne oraz podsumowanie stanu klinicznego pacjenta

Głównym zadaniem rehabilitacji  jest przywrócenie sprawności fizycznej i sprawności ruchowej, co pozwala na łatwiejsze wykonywanie czynności życia codziennego i podejmowanie różnych aktywności rekreacyjnych, a nawet uprawianie sportu. Oczekiwane jest ograniczenie negatywnych psychicznych skutków choroby, poprawienie stanu emocjonalnego (zmniejszenie lęku, depresji, wrogości i poprawa samooceny).

Edukacja zdrowotna, jako istotny element tego systemu, ma na celu wyjaśnienie przyczyn choroby oraz przedstawienie możliwości terapeutycznych. Tak zaplanowane działania edukacyjne mają motywować pacjentów do aktywnego udziału w procesie leczenia i rehabilitacji oraz budować akceptację dla proponowanych metod leczenia.

W naszym zakładzie wszystkie te działania będą prowadzone przez zespół terapeutyczny składający się z:  kardiologów, fizjoterapeutów, pielęgniarki, a także psychologa i dietetyka.

Zadania Zakładu Promocji Zdrowia

  1. Edukacja zdrowotna hospitalizowanych pacjentów
  2. Edukacja zdrowotna rodzin pacjentów
  3. Rehabilitacja pacjentów
  4. Ambulatoryjna terapia i opieka nad pacjentem w ramach programu KOS-zawał
  5. Koordynowanie działań w zakresie kompleksowej opieki kardiologicznej

Zakładem  kieruje Pani profesor Aldona Kubica, która jest kierownikiem jednostki uniwersyteckiej o tej samej nazwie działającej na Wydziale Nauk o Zdrowiu CM UMK. Głównym obszarem zainteresowań i badań naukowych prof. Kubicy jest edukacja terapeutyczna oraz współpraca pomiędzy pacjentem a personelem medycznym.

DSC_0493