ZASADY UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy zapewnia realizację prawa do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej stanu zdrowia pacjenta oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych zgodnie z poniższymi zasadami:

Dokumentacja medyczna udostępniana jest  na wniosek:

 • pacjentowi, którego ta dokumentacja dotyczy
 • przedstawicielowi ustawowemu pacjenta: rodzicowi niepełnoletniego dziecka, po potwierdzeniu tożsamości; opiekunowi ustanowionemu przez sąd, za okazaniem stosownego orzeczenia
 • osobie upoważnionej przez pacjenta
 • po śmierci pacjenta: osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili śmierci pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym; osobie bliskiej, chyba że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia,
 • uprawnionym organom i podmiotom

Sposób udostępniania dokumentacji medycznej:

 • do wglądu w miejscu udzielania świadczeń medycznych
 • przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii, wydruku
 • przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta
 • za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP
 • na informatycznym nośniku danych

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej

 • Udostępnienie dokumentacji medycznej pacjentowi, przedstawicielowi ustawowemu a także osobie upoważnionej przez pacjenta następuje na podstawie wniosku:

POBIERZ WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

POBIERZ WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI NA PRZEPROWADZENIE BADANIA NAUKOWEGO

  • Udostępnienia dokumentacji medycznej można dokonać również na podstawie wniosku złożonego w formie ustnej bądź elektronicznej na adres e-mail: kancelaria@jurasza.pl lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP
  • Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej należy składać:

– w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:00 w Archiwum Szpitala, Kancelarii Szpitala, Zespole Poradni Specjalistycznych lub Zakładach
– po godzinie 15:00 oraz w dni wolne od pracy i święta całodobowo w Klinice Medycyny Ratunkowej – Rejestracja Przyjęć Planowych.

Kontakt telefoniczny do Archiwum Szpitala: 52/ 585 4168

Realizacja wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej odbywa się bez zbędnej zwłoki, a więc możliwie jak najszybciej. Na czas realizacji wniosku wpływa w szczególności organizacja pracy komórki organizacyjnej udostępniającej dokumentację medyczną.

Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej

   • Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej nie nalicza się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii, wydruku, lub na informatycznym nośniku danych (wyniki badań obrazowych).
   • W pozostałych przypadkach stosuje się przelicznik określony na podstawie art. 28 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta:

– za jedną  stronę  wyciągu  albo  odpisu  dokumentacji  medycznej  – 14,38 zł brutto
– za jedną  stronę  kopii  albo  wydruku  dokumentacji medycznej  – 0,48 zł brutto
– za udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych  – 2,87 zł brutto

Okres przechowywania dokumentacji medycznej

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza  przechowuje dokumentację medyczną przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:

   • dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez  okres  30lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon;
   • dokumentacji medycznej  zawierającej  dane  niezbędne  do  monitorowania losów krwi i jej składników, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu
   • zdjęć rentgenowskich  przechowywanych  poza  dokumentacją  medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie;
   • skierowań na  badania  lub  zleceń  lekarza,  które  są  przechowywane  przez okres:
   1. a) 5 lat, licząc  od  końca  roku  kalendarzowego,  w  którym  udzielono świadczenia  zdrowotnego  będącego  przedmiotem  skierowania  lub zlecenia lekarza,
   2. b) 2 lat, licząc  od  końca  roku  kalendarzowego,  w  którym  wystawiono skierowanie –w  przypadku  gdy świadczenie  zdrowotne  nie  zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie;
   • dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat.

Po upływie okresu przechowywania dokumentacja medyczna za zgodą właściwego Archiwum Państwowego zostaje brakowana. Pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona może zwrócić się z prośbą do Dyrektora Szpitala o wydanie oryginału historii choroby dopiero po upływie okresu przechowywania dokumentacji medycznej, lecz nie później niż do końca I kwartału roku następnego po tym okresie.