Szukaj

fot

Kierownik Kliniki
dr n. med. Luiza Marek-Józefowicz

Sekretariat
Marlena Malendowicz
Eliza Figura-Niezgódka
tel. 52/585 45 68
fax: 52/585 40 18
e-mail: kl.dermatologii.byd@jurasza.pl

Rejestracja do Poradni
tel. 52/585 7230

Pielęgniarka Oddziałowa
mgr Ewa Behnke

tel. 52/ 585 47 08

O Klinice

W strukturę Kliniki wchodzą: Oddział Dermatologiczny, liczący 28 łóżek, Poradnia Dermatologiczna, Gabinet Zabiegowy Dermatochirurgiczny i Pracownie: Dermatopatologii, Immunodermatologii, Dermatoskopii, Fotodermatologii, Alergologii Dermatologicznej oraz Mikologii.

Klinika posiada sprzęt i urządzenia wspomagające bezpieczeństwo osób o ograniczonej sprawności, takie jak: przywoływawczy system alarmowy, windę, wózki inwalidzkie, chodziki/balkoniki. W części sal istnieje możliwość nadzoru wizyjnego.

Pracownia Immunodermatologii
• badanie bezpośrednie immunofluorescencyjne wycinków skóry
• oznaczenie poziomu przeciwciał przeciw endomysium mięśni gładkich w klasie IgA
• oznaczenie poziomu przeciwciał przeciw endomysium mięśni gładkich w klasie IgG
• ilościowa ocena występowania przeciwciał przeciwjądrowych (ANA / HEP-2)
• wykazanie obecności przeciwciał charakterystycznych dla Pemphigus foliaceus, Pemphigus seborrhoicus, Lupus erythematosus
• wykazawanie obecności przeciwciał charakterystycznych dla Pemphigoid Bullosus, Pemphigus Vulgaris

Pracownia Immunodermatologii funkcjonuje w Klinice Dermatologii od 10 lat. Pracownia specjalizuje się w diagnostyce chorób autoimmunologicznych: chorób tkanki łącznej, chorób pęcherzowych i celiakii. Wykonuje również wąskospecjalistyczne badania immunologiczne w diagnostyce chorób pęcherzowych (pęcherzycy paraneoplastycznej, CUS, pęcherzycy liściastej). Obecnie rozszerzamy działalność pracowni nawiązując współpracę z placówkami w całym województwie kujawsko-pomorskim. Rozszerzamy panel oferowanych przez nas badań zgodnie z potrzebami rynku medycznego. Zapraszamy do współpracy w ramach wykonywania specjalistycznych badań immunologicznych w zakresie:

1.Określenia występowania przeciwciał przeciw endomysium klasy IgA (IgAEmA)
2.Określenia występowania przeciwciał przeciw endomysium klasy IgG (IgGEmA)
3.Ilościowa ocena występowania przeciwciał przeciwjądrowych (ANA) Wykazywanie obecności przeciwciał charakterystycznych dla Pemphigoid Bullosus, Pemphigus Vulgaris
4. Ocena immunohistochemiczna biopsji skórnej.
5. Badanie immunopatologiczne wycinka skóry (IgA, IgM, IgG, , fibrynogen C3c, C1q)
6. Wykazanie obecności autoprzeciwciał w kierunku pęcherzycy liściastej, łojotokowej, opryszczkowatej i CUS
7.Przeciwciała przeciwjądrowe – jakościowy test potwierdzający (ANAProfile3)
8. Wykazanie obecności autoprzeciwciał w diagnostyce paraneoplastycznej (Pemphigus Paraneoplasticus )-pęcherz szczura

DRUK SKIEROWANIA

CENNIK BADAŃ

Pracownia Dermatopatologii
• ocena histopatologiczna biopsji skórnych

Pracownia Dermatoskopii
• diagnostyka dermatoskopowa zmian barwnikowych
• monitoring dermatoskopowych obrazów zmian barwnikowych
• diagnostyka przedoperacyjna czerniaka
• wideodermatoskopia z mappingiem

Pracownia Fotodermatologii
• badania nadwrażliwości na światło ultrafioletowe UVA, UVB, w tym:
• MED (minimalna dawka rumieniowa) pomiar mexametryczny
• MPD (minimalna dawka fotoprotekcji)
• próby świetlne w pokrzywce i w fotodermatozach
• testy Photopatch
• próby fotoprowokacji
• fototerapia UVB 311 i fotochemioterapia PUVA
• balneofototerapia

Pracownia Alergologii Dermatologicznej
• test z surowicą autologiczną w pokrzywce autoimmunologicznej
• testy naskórkowe
• testy punktowe (alergeny wziewne i pokarmowe)
• testy klockowe
• testy ekspozycyjne (lód, wysiłek, ciepło, pokarmy, aspiryna i inne)

Pracownia Mikologii
• badanie mikologiczne bezpośrednie
• badanie mikologiczne pełne z posiewem
• badanie mikologiczne i histopatologiczne paznokci

Pracownia Trichologii
• badanie włosów tzw. trichogram
• badanie histopatologiczne i immunohistopatologiczne wycinków skóry owłosionej głowy
• wideotrichogram
Pracownia Diagnostyki Obrazowej i Farmakologii Skóry, USG skóry
• farmakologiczna ocena przenikania leków do skóry
• USG skóry

Pracownia Dermatochirurgii
• pobieranie wycinków do badania histopatologicznego
• pobieranie wycinków do badania immunodermatologicznego
• wycięcie zmiany ze zbliżeniem bezpośrednim brzegów
• usunięcie brodawek wirusowych
• usunięcie kłykcin kończystych okołoodbytniczych
• usunięcie paznokcia
• kriochirurgia stanów przedrakowych i nowotworowych skóry
• chirurgiczne leczenie nowotworów skóry i znamion barwnikowych
• chirurgiczne leczenie guzowatości nosa
• obrzezanie terapeutyczne
• elektrokoagulacja rozszerzonych naczyń i znamienia gwiaździstego
• likwidacja rozszerzonych naczyń na nogach metodą obliteracji
• usuwanie zmian kosmetycznych (np. brodawek łojotokowych) metodą chirurgiczną, kriochirurgii, elektrokoagulacji
• zabieg wprowadzenia leku Derm-Jetem do zmiany chorobowej (leczenie bliznowca i łuszczycy paznokci)
• peeling medyczny
• peeling odbarwiający z użyciem preparatu Cosmelan
• wypełnianie zmarszczek (fałdy nosowo-wargowe, fałdy czołowe, czoło, policzki, owal brody)
• wygładzanie zmarszczek z użyciem preparatu Botox lub Dysport
• leczenie nadmiernej potliwości (Botox lub Dysport)
• mezoterapia (wypadanie włosów)
• bezpośredni przeszczep naskórka

Wykaz badań naukowych wykonywanych w Klinice Dermatologii:
• kancerogeneza raków skóry,
• profilaktyka czerniaka skóry,
• etiopatogeneza i leczenie bielactwa,
• zaburzenia immunologiczne w etiopatogenezie łuszczycy,
• diagnostyka i optymalizacja metod leczenia chłoniaków skóry,
• fotodermatologia i fototerapia,
• etiopatogeneza i optymalizacja leczenia atopowego zapalenia skóry,
• nowe kierunki w leczeniu łuszczycy

BADANIA KLINICZNE:

 1. „Wieloośrodkowe, randomizowane, podwójnie zaślepione badanie kliniczne
  fazy 3 z porównaniem względem placebo oraz komparatora aktywnego,
  służące ocenie skuteczności i bezpieczeństwa guselkumabu w leczeniu pacjentów z umiarkowaną do ciężkiej łuszczycą plackowatą z randomizowanym przerwaniem leczenia i leczeniem ponownym.”
 2. „Wieloośrodkowe, randomizowane, podwójnie zaślepione badanie kliniczne fazy 3 z porównaniem względem placebo oraz komparatora aktywnego, służące ocenie skuteczności i bezpieczeństwa guselkumabu w leczeniu pacjentów z umiarkowaną do ciężkiej łuszczycą plackowatą.”
 3. „Badanie otwarte dupilumabu u chorych na atopowe zapalenie skóry, którzy uczestniczyli we wcześniejszych badaniach klinicznych z dupilumabem.”
 4. „Randomizowane, wieloośrodkowe badanie oceniające efekt stosowania secukinumabu 300 mg podawanego podskórnie przez 52 tygodnie jako wczesna interwencja u pacjentów z nowo rozpoznaną łuszczycą plackowatą w porównaniu do standardowego leczenia z wykorzystaniem wąskopasmowego UVB.”
 5. „Randomizowane badanie fazy II prowadzone metodą podwójnie ślepej próby z grupą kontrolną otrzymującą placebo, mające na celu ocenę skuteczności, bezpieczeństwa, tolerancji i farmakokinetyki / farmakodynamiki MOR106 podawanego dozylnie w dawkach wielokrotnych u dorosłych pacjentów z atopowym zapaleniem skóry o nasileniu choroby od umiarkowanego do ciężkiego.”
 6. Wieloośrodkowe, randomizowane, podwójnie zaślepione badanie z kontrolą aktywną oraz placebo oceniające skuteczność i bezpieczeństwo ligelizumabu (QGE031) w leczeniu przewlekłej pokrzywki spontanicznej u nastolatków i dorosłych, u których kontrola za pomocą leków antyhistaminowych (anty-H1) jest niewystarczająca.”
 7. “Wieloośrodkowe, randomizowane badanie prowadzone metodą podwójnie ślepej próby w grupach równoległych, z grupą kontrolną placebo, oceniające skuteczność i bezpieczeństwo produktu JTE-451, stosowanego przez 16 tygodni u pacjentów z łuszczycą plackowatą o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego (IMPACT-PS).”
 8. “Badanie fazy 3b, wieloosrodkowe, randomizowane, podwójnie zaślepione, podwójnie pozorowane, z grupą kontrolną otrzymującą aktywny lek, mające na celu porównanie skuteczności i bezpieczeństwa upadacitinibu w stosunku do dupilumabu u dorosłych pacjentów z atopowym zapaleniem skóry o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego.”
 9. “Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby w grupach równoległych, wieloośrodkowe badanie fazy III mające na celu ocenę skuteczności, bezpieczeństwo stosowania I tolerancji tralokinumabu podawanego w skojarzeniu z kortykosteroidami do stosowania miejscowego u dorosłych pacjentów z ciężkim atopowym zapaleniem skóry, u któ®ych kontrola schorzenia nie jest wystarczająca lub istnieją przeciwwskazania do stosowania cyklosporyny A przyjmowanej doustnie.”

PROJEKTY BADAWCZE:

 1. „ Zaburzenia genetyczne w bielactwie nabytym”.

Projekt badawczy skierowany jest do pacjentów chorujących na bielactwo nabyte. Badanie ma na celu poszukiwanie genetycznych uwarunkowań choroby i związku z towarzyszącymi chorobami autoimmunologicznymi. Analizie zostaną poddane polimorfizmy i ekspresja wybranych genów u chorych na vitiligo, co może przyczynić się do lepszego zrozumienia patogenezy choroby, ustalenia nowych standardów jej diagnostyki i leczenia. Lekarzem odpowiedzialnym za kontakt z uczestnikami badania jest lek. med. Kaja Męcińska-Jundziłł (nr tel. 602 404 829).

 1. „Ocena aktywności płytek krwi u chorych na łuszczycę zwyczajną”.

Projekt badawczy skierowany jest do pacjentów chorujących na łuszczycę oraz łuszczycę ze współtowarzyszącym zespołem metabolicznym. Jego celem jest oznaczenie aktywności płytek krwi, a także kompleksowe oznaczenie stężenia: glukozy, TG, HDL-CH w surowicy i ocena aktywności enzymów lizosomalnych, produktów peroksydacji lipidów oraz enzymów antyoksydacyjnych w erytrocytach i osoczu, w połączeniu z pomiarem obwodu pasa, masy ciała i ciśnienia tętniczego krwi u osób chorych w porównaniu z odpowiednio dobraną grupą zdrowych ochotników. Analizie zostanie poddana częstość występowania zaburzeń gospodarki węglowodanowej i lipidowej u osób chorujących na łuszczycą z uwzględnieniem postaci klinicznej choroby, czasu jej trwania, częstości nawrotów oraz stosowanego leczenia. Wiek, płeć, podwyższone ciśnienie tętnicze, palenie tytoniu, dyslipidemia oraz cukrzyca należą do czynników ryzyka rozwoju chorób sercowo-naczyniowych, które zostaną poddane szczegółowej ocenie.Przeprowadzone badania pozwolą pozwolą ocenić, czy łuszczyca jest jednym z czynników zwiększających ryzyko rozwoju chorób układu sercowo-naczyniowego oraz pozwoli objąć pacjentów odpowiednią profilaktyką. Lekarzem odpowiedzialnym za kontakt z uczestnikami badania jest lek. med. Urszula Adamska (nr tel. 505 453 743).

 1. „Łuszczyca a ryzyko rozwoju miażdżycy”.

Zgodnie z aktualną wiedzą łuszczyca jest chorobą, która zwiększa ryzyko rozwoju zmian miażdżycowych w naczyniach krwionośnych całego organizmu, w tym w naczyniach wieńcowych serca oraz w tętnicach szyjnych. Dzięki nowoczesnym technikom diagnostycznym możliwe jest wczesne wykrycie zmian miażdżycowych. Celem badań jest ocena stopnia zaawansowania miażdżycy poprzez pomiar zwapnień w tętnicach wieńcowych oraz ocenę przebudowy tętnic szyjnych.Przeprowadzone badania pozwolą ocenić ryzyko rozwoju zmian miażdżycowych u chorych na łuszczycę w zależności od wybranych parametrów klinicznych i laboratoryjnych oraz pozwoli objąć pacjentów odpowiednią profilaktyką.Jeżeli wyrażą Państwo zgodę na udział w naszym projekcie, przeprowadzimy u Pani/Pana badanie tomograficzne serca. Dodatkowo wykonamy badanie ultrasonograficzne tętnic szyjnych. Badanie jest bezbolesne, trwa około 5-10 minut. Korzyścią z uczestnictwa w badaniu jest dokładniejsza niż zwykle diagnostyka i możliwość oceny ryzyka rozwoju miażdżycy oraz włączenie wczesnej profilaktyki. Lekarzem odpowiedzialnym za kontakt z uczestnikami badania jest lek. med. Agnieszka Białecka (nr tel. 696-557-558).

 1. „Bielactwo nabyte”.

Badanie kliniczne skierowane jest do pacjentów chorujących na bielactwo nabyte, którzy nie uzyskali zadowalającej poprawy po dotychczas stosowanych metodach terapii. Celem badania jest ocena stopnia repigmentacji plam bielaczych po aplikacji miejscowej soli wapniowej atorwastatyny oraz soli sodowej kwasu simwastatyny. Substancje czynne zawarte w stosowanych w badaniu preparatach miejscowych należą do grupy statyn, leków normalizujących stężenie lipidów we krwi, mających wiele efektów plejotropowych, posiadających potencjał prowadzący do repigmentacji w obrębie plam bielaczych oraz hamujących rozwój nowych ognisk odbarwieniowych. Czas trwania badania to 12 tygodni. W czasie trwania badania u pacjentów wykonane będą badania laboratoryjne oraz immunologiczne. Lekarzem odpowiedzialnym za prowadzenie badania jest lek. med. Anna Niezgoda (nr tel. 606 889 288).

 1. „Ocena zaburzeń immunologicznych u chorych na bielactwo nabyte”.

Obserwowany w ostatniej dekadzie postęp medycyny nie przyczynił się istotnie do ustalenia patogenezy bielactwa nabytego. Brak dostatecznej wiedzy z zakresu przyczyn rozwoju tej choroby powoduje, że stosowane metody leczenia charakteryzują się bardzo różną i często niską efektywnością. Obecnie, z użyciem nowoczesnych technik molekularnych, mamy możliwość sprawdzenia nowatorskiej hipotezy tłumaczącej mechanizmy inicjujące proces chorobowy. Celem badania jest wyjaśnienie roli komórek odpornościowych – limfocytów w patogenezie bielactwa nabytego poprzez zrozumienie mechanizmu przenikania ich przez łożysko naczyniowe. Proces obserwowany jest tylko w miejscu pojawienia się plam bielaczych -szczególnie u chorych z postacią segmentalną bielactwa nabytego. Uzyskane wyniki mogą w przyszłości przyczynić się do wprowadzenia innowacyjnych metod leczenia. Lekarzem odpowiedzialnym za prowadzenie badania jest lek. med. Martyna Sztrajch (nr tel. 52/ 585 7246)

 1. „Ocena częstości występowania zaburzeń wzroku, słuchu i układu równowagi u pacjentów z bielactwem nabytym”. (lek. med. Czanita Cieścińska)
 2. „Ocena równowagi oksydacyjno – antyoksydacyjnej i produktów peroksydacji lipidów u pacjentów z bielactwem nabytym”. (lek. med. Laura Nowowiejska)
 3. „Ocena polimorfizmu genu RARA u pacjentów chorujących na trądzik pospolity”.(lek. med. Laura Nowowiejska)
 1. „Ocena możliwości eliminacji mutacji punktowej za pomocą CRISPR/Cas9 w celu leczenia wrodzonych chorób pęcherzowych”. (lek. med. Mariusz Gawrych)
 2. „Ocena stopnia repigmentacji plam bielaczych po miejscowym zastosowaniu soli wapniowej atorwastatyny i soli sodowej kwasu simwastatyny u pacjentów z aktywną postacią bielactwa nabytego – badanie EVRAAS”. (lek. med. Anna Niezgoda)
 3. „Badanie nad patogenezą wybranych przewlekłych zapalnych i nowotworowych chorób skóry – korelacje molekularne i kliniczne (dot. łuszczycy)”. (lek. med. Magdalena Górecka – Sokołowska)
 1. „Zastosowanie pochodnych protoporfiryny IX w leczeniu nowotworów skóry:
 • Zastosowanie pochodnych protoporfiryny IX w leczeniu BCC i SCC
 • Zastosowanie pochodnych ksantanenowych i metronidazolowych  protoporfiryny IX w terapii skojarzonej z imikwimodemem w terapii SCC
 • Zastosowanie pochodnych ksantanenowych i metronidazolowych  protoporfiryny IX w terapii skojarzonej z terapią fotodynamiczną w terapii SCC”. (dr n. med. Tadeusz Tadrowski)
 1. „Zastosowanie stilbenów w regulacji cyklu komórkowego i apoptozy w komórkach nowotworowych.
 • Wpływ metabolitów resweratrolu na stopień ekspresji genów SIRT 1 i SIRT 2w keratynocytach  naświetlanych promieniami UV w modelu   in vitro.
 • Wpływ wybranych metoksy i hydroksy trans-stilbenów na stopień ekspresji genów SIRT 1 i SIRT 2w keratynocytach  naświetlanych promieniami UV w modelu   in vitro”. (dr n. med. Tadeusz Tadrowski)

EUROMELANOMA DAY 2017

23 maja 2017 roku, w ramach corocznej akcji profilaktyki nowotworów skóry, Katedra i Klinika Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunodermatologii CM UMK przeprowadziła bezpłatne badanie znamion dla mieszkańców Bydgoszczy i okolic. Są to badania przesiewowe (dermoskopowe) w kierunku wykrycia czerniaka i raków skóry.

Euromelanoma Day jest ogólnoeuropejską kampanią profilaktyki nowotworów złośliwych skóry, której celem jest rozpowszechnianie informacji o zapobieganiu rozwoju raka skóry, wczesnym jego rozpoznaniu i leczeniu. Kampanię tę zapoczątkowano w 1999 roku w Belgii, później rozszerzono ją na 29 krajów. W 2006 roku Polska po raz pierwszy przyłączyła się do europejskiej akcji profilaktycznej Euromelanoma Day. W naszym kraju Akcje Profilaktyki Czerniaka organizowane są pod patronatem Konsultanta Krajowego w dziedzinie dermatologii i wenerologii, Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego oraz  pomocy firmy La Roche – Posay Laboratoire Pharmaceutique.

Podczas organizowanej corocznie kampanii badania dermoskopowego zmian skórnych pacjenci uzyskują również informację na temat profilaktyki i objawów złośliwych zmian rozrostowych skóry.
Nowotwory skóry są najczęściej występującymi nowotworami u człowieka (głównie rak podstawnokomórkowy). Podstawowym czynnikiem ryzyka transformacji nowotworowej komórek skóry jest nadmierna ekspozycja na promieniowanie ultrafioletowe. Z tego powodu zmiany nowotworowe pojawiają się głównie w zakresie skóry odsłoniętej.

Akcja badania znamion skórnych pomaga nie tylko wykryć zmiany nowotworowe na wczesnym etapie zaawansowania klinicznego, ale pozwala również edukować społeczeństwo w zakresie ryzyka onkologicznego. W tegorocznej edycji Euromelanoma Day w Klinice Dermatologii przebadano ponad 100 osób.