Magdalena mackiewicz-Milewska

Kierownik Kliniki
dr hab. n. med. Magdalena Mackiewicz-Milewska, prof. UMK

Sekretariat
tel./fax 52/ 585 43 30
tel./fax 52/ 585 44 72
tel. CM UMK 52/585 40 42
e-mail: klinika.rehabilitacji@jurasza.pl

Pielęgniarka Oddziałowa
mgr Renata Sinkiewicz-Jaskólska

Kontakt do kliniki w dni powszednie po godz. 15.00 oraz w dni wolne i święta pod nr tel. 52/ 585 4000

O Klinice

Klinika Rehabilitacji liczy 34 łóżka, jest nowoczesną jednostką naukową, w której kształcą się studenci w zakresie medycyny, fizjoterapii a także pielęgniarstwa. Prowadzi działalność leczniczą, diagnostyczną i profilaktyczną chorych szpitalnych i ambulatoryjnych. Hospitalizowani są chorzy z Bydgoszczy, z Regionu Kujawsko-Pomorskiego oraz z całej Polski. Pacjenci korzystają z ogólnoszpitalnej i wewnątrzklinicznej specjalistycznej diagnostyki. W procesie leczenia stosowane są metody farmakoterapii, fizjoterapii, psychoterapii oraz logopedii. Wśród metod fizjoterapeutycznych wymienić należy: kinezyterapię, elektroterapię,balneoterapię, psychoterapię, logopedię i inne. Zespół fizjoterapeutów Kliniki Rehabilitacji prowadzi ponadto rehabilitację przyłóżkową chorych we wszystkich oddziałach Szpitala. Stale wzbogacany sprzęt terapeutyczny a także diagnostyczny pozwala na uruchomienie badań i leczenie neurofizjologiczne. Chorzy szpitalni i ambulatoryjni korzystają z codziennych zabiegów usprawniających w nowoczesnej bazie zabiegowej. Możliwości terapeutyczne bazy zabiegowej są stale unowocześniane i wzbogacane o urządzenia najnowszej generacji.

Warunki przyjęcia pacjenta do Kliniki Rehabilitacji Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy

Wniosek o przyjęcie do Kliniki Rehabilitacji (UWAGA – wniosek należy złożyć wraz ze skierowaniem od lekarza specjalisty)

Zakres świadczeń
• badania diagnostyczne
• badania antropometryczne
• badania postawy
• badania posturograficzne
• badania spondyloniogometryczne
• badania wydolności fizycznej
• badania wydolności układu oddechowego i krążenia
• powierzchniowe EMG
• badania ultrasonograficzne
• badania koordynacji psychoruchowej
• w chorobach wewnętrznych – lecznicze usprawnianie w chorobach serca, płuc, chorych dializowanych i innych

Specjalność kierunkowa: neurorehabilitacja (po urazach czaszkowo- mózgowych, rdzenia kręgowego i udarach)

Klinika prowadzi lecznicze usprawnianie chorych w różnym wieku i w większości specjalności klinicznych np.:
• w pediatrii – leczenie usprawniające dzieci po ciężkich chorobach, po urazach wielonarządowych, z wadami wrodzonymi i nabytymi, a w tym z wadami postawy i guzach mózgu
• w ortopedii i traumatologii – usprawnianie chorych przed i po planowanych zabiegach operacyjnych, leczenie usprawniające pacjentów z obrażeniami urazowymi narządu ruchu i wielonarządowych oraz leczenie zmian zwyrodnieniowych narządu ruchu
• w neurochirurgii – usprawnianie lecznicze chorych przed i po operacjach ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego, rehabilitacja chorych po urazach głowy, rehabilitacja chorych po urazowych uszkodzeniach rdzenia kręgowego
• w neurologii – lecznicze usprawnianie pacjentów w większości chorób neurologicznych, a w tym po udarach mózgu, ostrych i przewlekłych zespołów bólowych kręgosłupa
• w chirurgii – usprawnianie chorych przed planowymi zabiegami operacyjnymi oraz rehabilitacja pooperacyjna, rehabilitacja chorych amputowanych, po urazach jamy brzusznej
• w intensywnej terapii – lecznicze usprawnianie chorych z zaburzeniami świadomości oraz wczesna ich rehabilitacja