Magdalena mackiewicz-Milewska

Kierownik Kliniki
dr hab. n. med. Magdalena Mackiewicz-Milewska, prof. UMK

Sekretariat
tel./fax 52/ 585 43 30
tel./fax 52/ 585 44 72
tel. CM UMK 52/585 40 42
e-mail: klinika.rehabilitacji@jurasza.pl

Pielęgniarka Oddziałowa
mgr Renata Sinkiewicz-Jaskólska

Kontakt do kliniki w dni powszednie po godz. 15.00 oraz w dni wolne i święta pod nr tel. 52/ 585 4000

O Klinice

Klinika Rehabilitacji zajmuje się kompleksowym usprawnianiem pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi (pacjenci po udarach mózgu, urazach rdzenia kręgowego, urazach czaszkowo-mózgowych, SM, uszkodzeniach nerwów obwodowych i inne) oraz  schorzeniami narządu ruchu (pacjenci ze zmianami zwyrodnieniowymi, po amputacjach kończyn, po leczeniu operacyjnym narządu ruchu). Specjalność kierunkowa: neurorehabilitacja (po urazach czaszkowo- mózgowych, rdzenia kręgowego i udarach). Pobyt w Klinice obejmuje opiekę lekarską specjalistyczną ,opiekę pielęgniarską, kinezyterapię, fizykoterapię, terapię logopedyczną, psychologiczną, terapię zajęciową. Pacjenci przyjmowani są w ramach tzw. wczesnej rehabilitacji neurologicznej (po konsultacji lekarzy Kliniki Rehabilitacji lub na podstawie wniosku o przyjęcie), rehabilitacji neurologicznej przewlekłej (na podstawie wniosku o przyjęcie i skierowania do Kliniki od lekarza specjalisty) oraz rehabilitacji ogólnoustrojowej (w po leczeniu operacyjnym narządu ruchu).

Zespół fizjoterapeutów Kliniki Rehabilitacji prowadzi ponadto rehabilitację przyłóżkową chorych we wszystkich oddziałach Szpitala. Ponadto w ramach Kliniki Rehabilitacji realizujemy kontrakt NFZ w ramach Poradni Rehabilitacyjnej oraz ambulatoryjnej opieki fizjoterapeutycznej. Od 2022 w Klinice Rehabilitacji realizowany jest także program lekowy leczenia spastyczności toksyną botulinową kończyny dolnej i górnej po udarze mózgu (udar niedokrwienny i krwotoczny). Klinika Rehabilitacji prowadzi ponadto działalność dydaktyczną w tym; staże dla lekarzy specjalizujących się, studentów kierunku lekarskiego, fizjoterapii i pielęgniarstwa CM UMK.

Warunki przyjęcia pacjenta do Kliniki Rehabilitacji

Kryteria postępowania z pacjentem wymagającym rehabilitacji w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1w Bydgoszczy.

Rodzaje świadczeń rehabilitacyjnych udzielanych pacjentom:

  1. Rehabilitacja neurologiczna wczesna ( po uszkodzeniu mózgu, rdzenia kręgowego, nerwów obwodowych, w chorobach neurodegeneracyjnych).
  2. Rehabilitacja neurologiczna przewlekła.
  3. Rehabilitacja ogólnoustrojowa narządu ruchu.
  4. Rehabilitacja ogólnoustrojowa zaburzeń funkcji OUN
  5. Rehabilitacja ogólnoustrojowa w chorobach demielinizacyjnych i reumatoidalnych
  6. Rehabilitacja ogólnoustrojowa
  7. Rehabilitacja ogólnoustrojowa narządu ruchu po leczeniu operacyjnym
  8. Rehabilitacja neurologiczna dziecięca od 5 r.

Wytyczne dotyczące przyjęcia do Kliniki Rehabilitacji

a) Wypełniony przez lekarza specjalistę lub lekarza POZ wniosek do Kliniki Rehabilitacji znajdujący się na stronie internetowej: http://jurasza.pl/wp-content/uploads/2015/01/zalacznik-nr-1-rehabilitacja.pdf II.

b) Kserokopia dokumentacji medycznej , jeśli pacjent aktualnie przebywa w Szpitalu wymagane aktualne badania laboratoryjne.

c) Aktualne skierowanie do Szpitala, wypełnione przez lekarza specjalistę z Poradni specjalistycznej posiadającej umowę z NFZ, ( nie może być lekarz POZ)– koniecznie w trakcie rejestracji do kolejki oczekujących. Jeśli pacjent kierowany jest bezpośrednio z innego szpitala skierowanie należy dostarczyć w dniu przyjęcia.

d) W przypadku kwalifikacji zaocznej na podstawie wniosku o przyjęcie pacjent w dniu przyjęcia będzie oceniany ponownie przez lekarza Kliniki Rehabilitacji celem ostatecznego zakwalifikowania do przyjęcia (wymagana jest pełna dokumentacja lekarska, w tym także radiologiczna). Uwaga! W przypadku niezakwalifikowania chorego w dniu przyjęcia pacjent zostanie odesłany w tym samym dniu do ośrodka kierującego. Kierujący jest zobowiązany do zapewnienia transportu na swój koszt.

Kryteria wykluczenia:

a) Mikrobiologiczne: pacjenci w ostrym okresie zakażenia, posiadający symptomy zakażenia, z dodatnimi markerami stanu zapalnego , z dodatnimi posiewami wymagającymi diagnostyki.

b) Chorzy posiadający rozległe odleżyny lub inne niezagojone rany np. pooperacyjne.

c) Stan świadomości poniżej 12 GCS oraz Pacjenci w stanie wegetatywnym .

d) Pacjenci z głębokimi zaburzeniami poznawczymi utrudniającymi współpracę oraz pacjenci z zaburzeniami psychotycznymi.

e) Pacjenci wymagający przewlekłej opieki paliatywnej ze złym rokowaniem co do powrotu funkcji.

f) Niewydolność oddechowa, niewydolność krążeniowo – oddechowa, niewydolność serca wg. skali NYHA III/ IV stopień, choroby ze wskazaniem do pilnego zabiegu chirurgicznego, choroba o ostrym przebiegu (tj. ostre stany zapalne, zawał serca), chorzy z przeciwwskazaniami do obciążania wysiłkiem.

Uwaga!!!  wniosek o przyjęcie nie jest tożsamy ze skierowaniem na Oddział Rehabilitacji, wymagany zarówno wniosek jak i skierowanie.

Wniosek o przyjęcie do Kliniki Rehabilitacji (UWAGA – wniosek należy złożyć wraz ze skierowaniem od lekarza specjalisty)

Działalność  naukowa:

Pracownicy Kliniki Rehabilitacji uczestniczą czynnie w Kongresach i konferencjach naukowych krajowych i międzynarodowych prezentując swoje osiągniecia naukowe.

Główne kierunki badań naukowych:

 • Powikłania zakrzepowo-zatorowe u pacjentów po urazie rdzenia kręgowego.
 • Czynniki hemostazy u chorych po urazie rdzenia kręgowego.
 • Zmiany ultrasonograficzne w stawie barkowym u chorych po udarze mózgu.
 • Wpływ biostymulacji laserowej na mięśniówkę gładka naczyń – badania in vitro.
 • Rehabilitacja pacjentów leczonych z powodu nowotworów przewodu pokarmowego oraz z powodu raka piersi.
 • Badanie jakości życia chorych leczonych z powodu nowotworów przewodu pokarmowego oraz nowotworu piersi.
 • Ocena powrotu do sprawności chorych leczonych onkologicznie w zależności od zastosowanych technik operacyjnych (techniki laparoskopowe vs techniki otwarte).
 • Prehabilitacja chorych operowanych z powodu nowotworów przewodu pokarmowego.
 • Powikłania po przebytym Covid-19.
 • Rehabilitacja pacjentów z nietrzymaniem moczu po zabiegu prostatektomi radykalnej.

Ważne informacje:

Konieczne złożenie wniosku o przyjęcie na rehabilitację wczesną i przewlekłą.
Do wniosku o przyjęcie w trybie przewlekłym należy dołączyć skierowanie z poradni specjalistycznej. Wniosek rozpatrywany jest komisyjnie przez lekarzy Kliniki Rehabilitacji. Pacjent przyjmowany w trybie przewlekłym powinien potwierdzić kilka dni przed przyjęciem swój przyjazd do Kliniki Rehabilitacji (tel. Sekretariat).
Należy zgłosić się w godz. 8-12, należy zabrać strój do ćwiczeń, wygodne obuwie.

Kod skierowania do Klinki Rehabilitacji- 4300

Kod skierowania do Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej – 4306

Program Leczenia Spastyczności

W Klinice Rehabilitacji  w ramach Poradni realizujemy Program leczenia spastyczności B.57 (Leczenie spastyczności kończyn z użyciem toksyny botulinowej typu A). Rozpoznanie , które kwalifikują pacjenta do uczestnictwa w programie  (ICD-10: 161, I63, I69, G35, G82, G83, T90, T91).

Wykaz niezbędnych dokumentów:
– Skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego ( POZ lub Poradnia specjalistyczna) do poradni rehabilitacji (kod skierowania 1300)  z dopiskiem program leczenia spastyczności i z numerem statystycznym choroby ICD 10

– Udokumentowane rozpoznanie dla pacjentów ze stwardnieniem rozsianym,mózgowym porażeniem dziecięcym, paraplegią spastyczną, w przypadku pacjentów po udarze mózgu niedokrwiennym lub krwotocznym oraz po przebytym urazie ośrodkowego układu nerwowego konieczny jest wypis ze szpitala;

– Spis aktualnie przyjmowanych leków.

UWAGA kwalifikacji do programu dokonuje lekarz Kliniki Rehabilitacji po zebraniu wywiadu i zbadaniu pacjenta.

Szczegółowe informacje i zapisy do  Programu w Gabinecie lekarskim Kliniki Rehabilitacji pod numerem tel. 52/5854674.