Pacjent, którego zdaniem prawa zostały w jakikolwiek sposób naruszone ma możliwość złożenia skargi lub wniosku.

Skargi i wnioski przyjmuje:

  • Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00. tel. 52/ 585 4155 e-mail: a.smolinska@jurasza.pl)
  • Dział Organizacji i Nadzoru (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00. tel. 52/ 585 4353, e-mail: sekretariat@jurasza.pl)

Ponadto każdy pacjent ma również możliwość zgłoszenia naruszenia przepisów do Sekcji Skarg i Wniosków działającej przy Kujawsko-Pomorskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia:

Sekcja ds. Skarg i Wniosków Wydziału Spraw Świadczeniobiorców:
ul. Łomżyńska 33, 85-863 Bydgoszcz, pok. 40.1, tel. 52 32-52-959, fax: 737
email: skargi@nfz-bydgoszcz.pl
Adres do korespondencji: ul. Łomżyńska 33, 85-863 Bydgoszcz

oraz Rzecznikowi Praw Pacjenta, który jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach ochrony praw pacjentów określonych w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta:

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
Młynarska 46
01 – 171 Warszawa
kancelaria@rpp.gov.pl
Bezpłatna infolinia: 800 190 590 w godz. 9:00 – 21:00 od poniedziałku do piątku

Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego
Sebastian Sobierajski
nr tel. 664 014 587
e-mail: s.sobierajski@rpp.gov.pl