Jeżeli przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej, wypis pacjenta ze szpitala następuje:
 
• gdy stan zdrowia nie wymaga dalszego leczenia w szpitalu,
• na żądanie pacjenta lub przedstawiciela ustawowego, po poinformowaniu przez lekarza o możliwych następstwach zaprzestania leczenia w szpitalu. Osoba ta składa pisemne oświadczenie o wypisaniu ze szpitala na własne żądanie. W przypadku odmowy złożenia takiego oświadczenia, lekarz sporządza adnotację w dokumentacji medycznej,
• w przypadku rażącego naruszenia Regulaminu Porządkowego Szpitala przez pacjenta, jeśli nie zagraża to życiu pacjenta lub innych osób.
 

Przed opuszczeniem szpitala każdy pacjent otrzymuje wypis (2 egzemplarze, z których jeden należy przekazać lekarzowi rodzinnemu) z informacją o przebiegu leczenia oraz ewentualnie odpowiednie zaświadczenie o niezdolności do pracy. Do wydania takiego zaświadczenia niezbędny jest NIP zakładu pracy pacjenta, PESEL pacjenta, NIP pacjenta lub dowód osobisty pacjenta.