Zasady korzystania z przejazdu środkami transportu sanitarnego w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

W Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy, zgodnie z aktualnym stanem prawnym,  realizujemy przejazd pacjenta uprawnionego środkami transportu sanitarnego tylko w medycznie uzasadnionych przypadkach.

 Przejazd  finansowany w 40% ze środków publicznych (dopłata przez pacjenta w 60%)

Przysługuje na podstawie zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego tylko do najbliższego podmiotu udzielającego świadczeń we właściwym zakresie, tam i z powrotem, w przypadku:

1) osoby uprawnionej, która wymaga przy korzystaniu ze środków transportu publicznego pomocy innej osoby lub środka transportu publicznego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Przejazd bezpłatny

Przysługuje osobie uprawnionej na podstawie zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego tylko do najbliższego podmiotu udzielającego świadczeń we właściwym zakresie, tam i z powrotem, w przypadkach:

 1. konieczności podjęcia natychmiastowego leczenia w podmiocie leczniczym;
 2. wynikających z potrzeby zachowania ciągłości leczenia;
 3. dysfunkcji narządu ruchu uniemożliwiającej korzystanie ze środków transportu publicznego.

W innych przypadkach przejazd środkami transportu sanitarnego do zakładu opieki zdrowotnej udzielającego świadczeń we właściwym zakresie, tam i z powrotem, jest pełnopłatny i możliwy po realizacji przewozów osób uprawnionych do transportu sanitarnego finansowanego ze środków publicznych.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  Art. 41 Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 z dnia 2.11.2016 r.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego & 7  (Dz. U. poz. 1520), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych

Zasady realizacji przewozu odpłatnego

 1. W przypadku uprawnienia do przejazdu finansowanego w  40 % ze środków publicznych, przed wystawieniem zlecenia pacjent otrzymuje od lekarza informację o możliwości takiego transportu i zasadach odpłatności za jego realizację tj.udziale 60% w odpłatności za transport. Jeżeli pacjent/rodzina pacjenta podtrzymuje wolę skorzystania z transportu za częściową odpłatnością na wystawionym zleceniu podpisuje stosowne Oświadczenie.
 2. Przed realizacją przewozu odpłatnego pacjent/rodzina pacjenta powinna uiścić opłatę wg obowiązującego cennika na podstawie Dyspozycji zapłaty za transport sanitarny.
 3. Opłata za realizację płatnego przejazdu pacjenta środkami transportu sanitarnego naliczana jest na podstawie liczby kilometrów ustalonej dla danego transportu uwzględniającej całość przejazdu środka transportu tam i z powrotem.
 4. W przypadku przewozu pacjenta uprawnionego do bezpłatnego lub finansowanego w 40% ze środków publicznych transportu sanitarnego do szpitala/ poradni, ale na życzenie pacjenta innego niż najbliższy, wskazany przez lekarza, jest on zobowiązany do pokrycia  wynikającej z tego różnicy kosztów (odpłatność łączona).
 5. Opłata za przewóz środkami transportu sanitarnego przyjmowana jest:  dla pacjenta oddziału szpitalnego – w Rejestracji przyjęć planowych, dla pacjenta Zespołu Poradni Specjalistycznych  – w  punkcie Rejestracji Poradni Specjalistycznych.
 6. Świadczeniobiorca (pacjent) po realizacji zapłaty gotówką otrzymuje paragon fiskalny.
 7. W przypadkach szczególnych, gdy świadczeniobiorca (pacjent) nie może uiścić opłaty przed realizacją transportu sanitarnego zgłasza to pracownikowi rejestracji, który na druku Dyspozycji zapłaty za transport sanitarny zaznacza opcję ð przelew (należność do zapłaty na podstawie faktury). Pacjent jest zobowiązany do uregulowania należności.
 8. Potwierdzeniem zgody pacjenta na pokrycie należności związanej z realizacją zlecenia na transport sanitarny jest podpiszłożony na formularzu „Zlecenia na transport sanitarny” pod Oświadczeniem w miejscu: podpis świadczeniobiorcy.
 9. W 2018 roku opłata za jeden kilometr przejazdu środkami transportu sanitarnego w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy wynosi:
 • Odpłatność pacjenta w 100 % – 11,00 zł*
 • Odpłatność pacjenta w 60 % – 6,60 zł*

* Cena netto (w zł) za 1 km