Kierownik Kliniki
prof. dr hab. n. med. Jan Styczyński

Sekretariat
tel. 52/ 585 48 60,
fax 52/ 585 40 87
e-mail: klhemonk@cm.umk.pl

Pielęgniarka Oddziałowa
Ewa Dembna

Konsultacje w zakresie leczenia hemofilii i pokrewnych skaz krwotocznych
dr n. med. Andrzej Kołtan – tel. 52/ 585 76 77
tel. 52/585 48 47 (dotyczy konsultacji w zakresie leczenia hemofilii i pokrewnych skaz krwotocznych)

Kontakt do kliniki w dni powszednie po godz. 15.00 oraz w dni wolne i święta pod nr tel. 52/ 585 4000

cdk

O Klinice

Klinika dysponuje 52 łóżkami, w tym 15 łóżkami dla niemowląt i małych dzieci i 5 stanowiskami przeszczepiania szpiku kostnego. Pozostałe łóżka stanowią bazę dla onkohematologii dziecięcej. Działalność kliniki wspiera Pracownia Onkologii Klinicznej i Eksperymentalnej oraz poradnie: onkologiczna, hematologiczna, skaz krwotocznych, fakomatoz, immunologii klinicznej oraz konsultacyjna.

Rodzice mogą przebywać z dzieckiem przez cały czas leczenia, w razie potrzeby mają również do dyspozycji miejsca w hotelu zlokalizowanym niedaleko Kliniki. Działalność Kliniki wobec pacjentów nie ogranicza się wyłącznie do samego szpitala. Od wielu lat organizowane są różnego rodzaju wyjazdy i obozy dla pacjentów z chorobami nowotworowymi oraz innymi ciężkimi i przewlekłymi chorobami hematologicznymi. Studenci i lekarze stażyści mogą poszerzać swoje zainteresowania pediatrią w Studenckim Kole Naukowym. Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii uzyskała w 2001 roku akredytację w zakresie specjalizacji w pediatrii oraz w hematologii i onkologii dziecięcej.

Klinika posiada akredytacje do specjalizacji z pediatrii, onkologii i hematologii dziecięcej, immunologii klinicznej, transplantologii klinicznej.

Klinika posiada akredytację Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej i jest członkiem wszystkich jego grup roboczych. Klinika jest członkiem Europejskiego Towarzystwa Przeszczepiania Krwi i Szpiku (EBMT, European Society of Blood and Marrow Transplantation).

Tematyka badawcza

W Klinice realizowane są następujące tematy badawcze:

 • Choroba nowotworowa u dzieci (biologia, klinika, wyniki leczenia, powikłania)
 • Terapie komórkowe, w tym transplantacja komórek macierzystych
 • Nienowotworowe choroby u dzieci
 • Immunologia kliniczna: wrodzone i nabyte niedobory odporności
 • Fakomatozy
 • Pediatria ogólna

Pracownia Onkologii Klinicznej i Eksperymentalnej
Lokalizacja: wieżowiec, V piętro, pok.  514
Tel. (52) 585 43 49,
Fax (52) 585 48 67

W Pracowni prowadzona jest diagnostyka hematologiczna i cytomorfologiczna, ze szczególnym uwzględnieniem ostrych białaczek u dzieci oraz pierwotnych niedoborów immunologicznych; wykonywane są badania immunofenotypów i subpopulacji komórek, badania hematopoetycznych komórek progenitorowych, badania oporności na cytostatyki w komórkach nowotworowych, badania przeżywalności komórek nowotworowych, badania zaprogramowanej śmierci komórki czyli apoptozy, badania gromadzenia cytostatyków przez komórki nowotworowe, badania ekspresji i funkcji białek lekooporności, analiza cyklu komórkowego i ploidii komórek nowotworowych, badanie funkcji komórek immunokompetentnych (niektóre badania są realizowane w ramach projektów naukowych). Wyposażenie Pracowni obejmuje: 2 cytometry przepływowe, mikroskopy świetlne, Super-MACS, komora laminarna, inkubator, czytnik ELISA, zamrażarka głębokiego chłodzenia. W Pracowni istnieje możliwość: wykonywania badań metodą cytometrii przepływowej, prowadzenia hodowli komórkowych, selekcji populacji komórkowych, zamrażania i długotrwałego przechowywania komórek nowotworowych. W Pracowni prowadzone są zajęcia dla studentów kierunku lekarskiego oraz kierunku optometrii, realizowane są prace magisterskie i doktorskie.

W Pracowni są wykonywane badania:

 • szpiku kostnego,
 • immunofenotypów i subpopulacji komórek,
 • hematopoetycznych komórek progenitorowych,
 • cyklu komórkowego i ploidii komórek nowotworowych,
 • funkcji komórek immunokompetentnych,
 • funkcji płytek krwi,
 • przeżywalności komórek nowotworowych,
 • zaprogramowanej śmierci komórki.

Habilitacje

 • 2004 – Andrzej Kurylak – Apoptoza indukowana przez leki cytostatyczne jako miara wrażliwości komórek nowotworowych na chemioterapię
 • 2005 – Jan Styczyński – Modulacja odpowiedzi ex vivo na prednizolon w ostrej białaczce limfoblastycznej u dzieci w świetle mechanizmów steroidooporności
 • 2013 – Sylwia Kołtan – Fenotyp i genotyp komórek NK u dzieci i młodych dorosłych leczonych z powodu ostrej białaczki limfoblastycznej
 • 2021 – Krzysztof Czyżewski – Analiza powikłań infekcyjnych u pacjentów pediatrycznych leczonych z powodu chorób onkologicznych i po przeszczepieniu komórek krwiotwórczych

Doktoraty (od 2003)

 • 2003 – Robert Dębski – Ocena układu immunologicznego dzieci z chorobą nowotworową (promotor: prof. dr hab. Mariusz Wysocki)
 • 2003 – Katarzyna Dylewska – Ocena zachowania się prokalcytoniny oraz interleukiny 6, TNF-alfa i interleukiny 10 u gorączkujących dzieci z chorobą nowotworową w okresie mielosupresji (promotor: prof. dr hab. Mariusz Wysocki)
 • 2003 – Aldona Katarzyna Jankowska – Ocena aktywności L-asparaginazy u dzieci z chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego (promotor: prof. dr hab. Mariusz Wysocki)
 • 2003 – Agnieszka Wojtkiewicz – Dysplazje neuroektodermalne (fakomatozy) ze szczególnym uwzględnieniem nerwiakowłókniakowatości typu 1 – doświadczenia własne (promotor: prof. dr hab. Mariusz Wysocki)
 • 2004 – Izabela Pałgan – Wybrane czynniki angiogenne (VEGF i bFGF) w niektórych chorobach nowotworowych u dzieci (promotor: prof. dr hab. Mariusz Wysocki)
 • 2005 – Elżbieta Grześk – Obraz kliniczny i stężenie IL-15, IL-18, INF-gamma u dzieci z zapaleniem oskrzelików (promotor: prof. dr hab. Mariusz Wysocki)
 • 2007 – Monika Pogorzała – Nowotwory ośrodkowego układu nerwowego u dzieci i młodzieży – doświadczenia własne (promotor: dr hab. Andrzej Kurylak)
 • 2007 – Małgorzata Kubicka – Profil diagnostyczny ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci (promotor: dr hab. Jan Styczyński)
 • 2008 – Karolina Dulęba – Terapia alternatywna i uzupełniająca u dzieci z chorobą nowotworową (promotor: dr hab. Jan Styczyński)
 • 2010 – Krzysztof Czyżewski – Mechanizmy oporności komórek białaczkowych na selektywne inhibitory kinazy tyrozynowej (promotor: dr hab. Jan Styczyński, prof. UMK)
 • 2010 – Joanna Szczepanek – Profile ekspresji genetycznej i oporności na cytostatyki w strategii diagnostyczno-terapeutycznej ostrych białaczek limfoblastycznych u dzieci (promotor: dr hab. Jan Styczyński, prof. UMK)
 • 2011 – Agnieszka Jatczak-Gaca – Ostra białaczka limfoblastyczna u dzieci w regionie kujawsko-pomorskim: mega-analiza 50 lat (promotor: prof. dr hab. Jan Styczyński)
 • 2011 – Barbara Tejza – Ocena stanu odżywienia dzieci z chorobą nowotworową (promotor: dr hab. Andrzej Kurylak, prof. UMK)
 • 2012 – Magdalena Piątkowska – Oporność in vitro na cytostatyki w ostrych białaczkach (promotor: prof. dr hab. Jan Styczyński)
 • 2012 – Beata Kołodziej – Analiza wybranych czynników warunkujących odpowiedź komórek nowotworowych na chemioterapię in vitro w eksperymentalnym modelu glejaka mózgu, chłoniaka nieziarniczego i ostrych białaczek (promotor: prof. dr hab. Jan Styczyński)
 • 2012 – Anna Hagner – Ocena zaburzeń w układzie kostnym u dzieci i młodych dorosłych z nerwiakowłókniakowatością typu 1 (promotor: prof. dr hab. Mariusz Wysocki)
 • 2012 – Monika Richert-Przygońska – Małopłytkowość immunologiczna u dzieci – aspekty kliniczne i patofizjologiczne w świetle współczesnych definicji (promotor: prof. dr hab. Mariusz Wysocki)
 • 2013 – Beata Kuryło-Rafińska – Determinanty odpowiedzi in vitro na chemioterapię w opornych postaciach ostrych białaczek u dzieci (promotor: prof. dr hab. Jan Styczyński)
 • 2013 – Anna Jaworska-Posadzy – Minimalna choroba resztkowa w ostrych białaczkach u dzieci (promotor: prof. dr hab. Jan Styczyński)
 • 2016 – Ewelina Pukownik – Rekonstytucja układu immunologicznego po przeszczepieniu komórek krwiotwórczych (promotor: prof. dr hab. Jan Styczyński)2017 – Anna Dąbrowska – Ocena skuteczności rozpoznań pierwotnych niedoborów odporności w oparciu o standardy i zmodyfikowany model diagnostyczny: doświadczenia własne (promotor: dr hab. Sylwia Kołtan)
 • 2020 – Natalia Bartoszewicz – Znaczenie czynnika wzrostu keratynocytów na przebieg i wyniki transplantacji komórek krwiotwórczych u dzieci (promotor: prof. dr hab. Jan Styczyński
 • 2020 – Ewa Demidowicz – Wyniki terapii ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci w świetle interkontynentalnych programów terapeutycznych (promotor: prof. dr hab. Jan Styczyński
 • 2022 – Magdalena Dziedzic – Determinanty odpowiedzi klinicznej na zakażenie wirusem Epstein-Barr u dzieci poddawanych przeszczepieniu komórek krwiotwórczych (promotor: prof. dr hab. Jan Styczyński)
 • 2022 – Anna Urbańczyk – Realizacja szczepień ochronnych u dzieci i młodych dorosłych po leczeniu choroby nowotworowej oraz po przeszczepieniu komórek krwiotwórczych (promotor: prof. UMK, dr hab. Sylwia Kołtan)

Pracownicy

 • dr hab. n. med. Sylwia Kołtan, prof. UMK, krajowy konsultant w dziedzinie immunologii klinicznej
 • dr hab. n. med. Krzysztof Czyżewski, prof. UMK, wojewódzki konsultant w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej
 • dr n. med. Andrzej Kołtan, wojewódzki konsultant w dziedzinie pediatrii
 • dr n. med. Robert Dębski
 • dr n. med. Elżbieta Grześk, wojewódzki konsultant w dziedzinie immunologii klinicznej
 • dr n. med. Monika Pogorzała
 • dr n. med. Agnieszka Jatczak-Gaca
 • dr n. med. Barbara Tejza
 • dr n. med. Monika Richert-Przygońska
 • dr n. med. Natalia Bartoszewicz
 • dr n. med. Ewa Demidowicz
 • dr n. med. Anna Dąbrowska
 • dr. n. med. Anna Urbańczyk
 • dr n. med. Agata Marjańska
 • lek. med. Joanna Cisek
 • lek. med. Piotr Księżniakiewicz
 • lek. med. Marlena Ewertowska
 • lek. med. Monika Łęcka (rezydent, słuchaczka Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu)
 • lek. med. Sandra Wałach (rezydent)
 • lek. med. Hanna Żołnowska (rezydent)
 • lek. med. Kamila Jaremek (rezydent)
 • lek. med. Patrycja Kochanowska (rezydent)
 • lek. med. Joanna Stankiewicz (rezydent, słuchaczka Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu)
 • lek. med. Sonia Tarasenko (rezydent)
 • lek. med. Monika Adamkiewicz (rezydent)
 • lek. med. Oliwia Grochowska (rezydent)
 • lek. med. Eugenia Winogrodzka (rezydent)
 • lek. med. Katarzyna Balci (rezydent)
 • lek. med. Dominika Kołuda (rezydent)
 • lek. med. Marta Mazalon (rezydent)
 • dr hab. n. med. Aldona Katarzyna Jankowska, prof. UMK (współpracuje z Kliniką)
 • dr n. med. Agnieszka Wojtkiewicz (współpracuje z Kliniką)
 • dr n. med. (w zakresie biologii medycznej) Małgorzata Kubicka
 • dr n. med. (w zakresie biologii medycznej) Beata Kuryło-Rafińska
 • mgr Magdalena Wojtkiewicz, psycholog kliniczny
 • dr n. chem. Katarzyna Peszyńska-Żelazny (data manager)