Kolejne kliniki naszego szpitala zostaną wyremontowane - Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza

Szukaj

Ruszyły prace remontowe projektu pn. „Poprawa dostępności i jakości usług w zakresie leczenia i diagnostyki chorób nowotworowych poprzez remont i doposażenie Klinik i Zakładów Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych. 10 marca 2021 r. podpisane zostały 3 umowy na wykonanie prac remontowych w Klinice Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Pododdziałem Audiologii i Foniatrii, Klinice Chirurgii Wątroby i Chirurgii Ogólnej oraz w Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej. Prace te wykonywać będą 3 lokalne, bydgoskie firmy budowlane. W dniach 15-22 marca 2021 r. wykonawcom przekazano „plac budowy” i od tego momentu ruszyły prace remontowe. Łączna wartość ww. umów to 7 111 337,43 PLN brutto. Dotychczas w ramach projektu zakupiono także już sprzęt i aparaturę medyczną o wartości 5 280 785,37 PLN brutto, w skład której weszły m.in. aparaty USG, monitory funkcji życiowych, endoultrasonograf, gastrofiberoskop, kolonoskop, duoendoskop, system chirurgii podstawy czaszki. Obecnie trwają kolejne postępowania mające na celu wyłonienie dostawców pozostałego wyposażenia w aparaturę oraz sprzęt biurowo-administracyjny i socjalno-bytowy.