Komunikat dyrekcji szpitala - Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza

Szukaj

W związku z pojawiającymi się w mediach i szerszym publicznym obiegu niepełnymi informacjami na temat działań Dyrekcji Szpitala Uniwersyteckiego nr im. dr A. Jurasza, dotyczących przekazania w outsourcing usług utrzymania czystości i transportu wewnętrznego, oraz usług pomocowych, przekazujemy informację o bieżącym stanie organizacyjno-prawnym działań, podejmowanych w powyższym zakresie. W dniu 14 stycznia 2015 r., odbyło się posiedzenie Rady Społecznej Szpitala, podczas którego poddano pod głosowanie wyrażenie opinii na temat wprowadzenia outsourcingu w szpitalu. W spotkaniu wzięli udział członkowie Rady Społecznej, dyrekcja szpitala oraz przedstawiciele szpitalnych związków zawodowych. Rada Społeczna, po wysłuchaniu wszystkich argumentów przedstawionych przez dyrektora szpitala oraz przedstawicieli związków zawodowych oraz po uzyskaniu wyczerpujących odpowiedzi na zadawane pytania, przystąpiła do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii. W głosowaniu jawnym uchwała nie uzyskała wymaganej regulaminem zwykłej większości głosów. W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział 8 członków Rady Społecznej – 4 osoby głosowały za przyjęciem uchwały, natomiast 4 osoby oddały głos przeciw. W związku z powyższym uchwała nie została podjęta. Kolejnym etapem prowadzonych działań było spotkanie w dniu 20 stycznia br., dyrekcji Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza z przedstawicielami trzech związków zawodowych szpitala: Przewodniczącym NSZZ Solidarność Panem Zbigniewem Jobem, Przewodniczącym NSZZ Pracowników Panem dr Sławomirem Manysiakiem oraz Przewodniczącą OZZPiP przy Szpitalu Jurasza Panią Haliną Peplińską. W spotkaniu uczestniczyli również przewodniczący Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” Pan Leszek Walczak oraz jego zastępca Pan Sebastian Gawronek, którzy zostali upoważnieni przez szpitalną Solidarność do reprezentowania interesów pracowników szpitala. Podczas spotkania strony ustaliły, że rozpoczynają etap wspólnych negocjacji w zakresie pakietu socjalnego, który będzie istotnym elementem Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do postępowania przetargowego. Dyrekcja szpitala bardzo pozytywnie odebrała fakt zaangażowania się związków zawodowych we wspólny, trudny proces przygotowania pakietu pracowniczego do specyfikacji przetargowej i wyraża pełne zadowolenie z faktu, że podjęte działania będą miały na celu wynegocjowanie jak najlepszych warunków pracy naszego dotychczasowego personelu w firmie zewnętrznej. Tego samego dnia w godzinach popołudniowych odbyło się posiedzenie Rady Collegium Medicum UMK, która jednogłośnie wyraziła pozytywną opinię, dotyczącą przekazania w outsourcing usług kompleksowego utrzymania czystości i higieny, transportu wewnętrznego oraz czynności pomocowych wykonywanych na terenie Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy.

W dniu 27 stycznia Senat UMK (bez głosów przeciwnych i przy 5 głosach wstrzymujących) przyjął uchwałę, która wprowadza zmiany w statucie szpitala, wynikające z wprowadzenia outsourcingu w zakresie utrzymania czystości, transportu wewnętrznego i czynności pomocowych przy pacjencie. W związku z powyższym szpital przystępuje do przeprowadzenia postępowania przetargowego. W dniu 28 stycznia odbyło się spotkanie z przedstawicielami związków zawodowych szpitala, mające na celu przedstawienie propozycji strony związkowej do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Kolejne spotkanie zaplanowane jest na dzień 30 stycznia br. W pierwszym tygodniu lutego ogłoszony zostanie przetarg.

30 stycznia odbyło się kolejne spotkanie dyrekcji szpitala z przedstawicielami związków zawodowych, dotyczące omówienia szczegółowych zapisów do postępowania przetargowego na świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości i higieny oraz transportu wewnętrznego i czynności pomocowych na terenie szpitala oraz warunków przekazania przyszłemu wykonawcy w trybie art. 23.1 Kodeksu Pracy części pracowników. Podczas spotkania obie strony w pełni zgodnie ustaliły, że w specyfikacji przetargowej – zgodnie z pierwotnymi planami dyrekcji – zamieszczony zostanie zapis o tym, iż żaden z obecnych pracowników nie będzie zatrudniany w oparciu o tzw. „umowę śmieciową”. Ponadto, obecne warunki pracy i wynagrodzenia utrzymane zostaną przez rok od dnia przejścia pracowników do firmy zewnętrznej. Wykonawca usługi będzie stale kontrolowany przez szpital pod kątem wywiązywania się z wynikających z umowy obowiązków, oraz stosowania się do przepisów prawa pracy, pod sankcją nałożenia kar umownych z rozwiązaniem umowy włącznie. Powyższe wymagania w sposób maksymalny ochronią interesy przede wszystkim przejmowanych pracowników szpitala, ale także pacjentów oraz samego szpitala jako instytucji.