PRZYJĘCIE PACJENTA DO KLINIKI

 1. Ze skierowaniem należy zgłosić się do Sekretariatu Kliniki na IV piętrze w
  budynku głównym szpitala od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00
 2. W przypadku gdy skierowanie jest wystawione przez lekarza rodzinnego lub specjalistę niepracującego w klinice należy zgłosić się od poniedziałku do piątku między 9:00 -10:00 do sekretariatu Kliniki Urologii 4 piętro. Należy mieć ze sobą SKIEROWANIE DO PORADNI UROLOGICZNEJ OD LEKARZA RODZINNEGO oraz dokumentację medyczną celem weryfikacji rozpoznania oraz ustalenia rodzaju i zakresu operacji.
 3. Po zapisaniu się do kolejki konieczna jest wizyta w Poradni
  Anestezjologicznej – należy zarejestrować się w rejestracji poradni
  specjalistycznej ze skierowaniem do szpitala (parter, budynek poradni)
 4. Na każdym etapie (zapisanie się do zabiegu, wizyta w Poradni
  Anestezjologicznej, ewentualna wizyta w Poradni Urologicznej, przyjęcie
  do szpitala) pacjent musi posiadać całą dokumentację medyczną, obrazy
  radiologiczne (w tym jeśli posiada płyty CD z obrazami badań), wyniki
  badań patomorfologicznych, listę przyjmowanych leków wraz z dawkami
  i schematem przyjmowania.
 5. W przypadku przyjmowania leków przeciwkrzepliwych (tzw.
  „rozrzedzających krew”) konieczne jest omówienie z lekarzem
  ewentualnej modyfikacji terapii lub ich czasowego odstawienia.
 6. Wyznaczona data zabiegu może ulec niewielkim zmianom
  (przyspieszeniu lub opóźnieniu), co związane jest z pracą bloku
  operacyjnego. W takich przypadkach pacjent zostanie poinformowany
  telefonicznie o zaistniałej zmianie.

INFORMACJE EDUKACYJNE DLA PACJENTÓW

SZTUCZNY PĘCHERZ JELITOWY

Trening pęcherza jelitowego 

Zaburzenia metaboliczne


SZTUCZNY ZWIERACZ CEWKI MOCZOWEJ

Ulotka informacyjna

OPERACJE Z UŻYCIEM ROBOTA DA VINCI

Ulotka informacyjna

REGULAMIN PRACY LEKARZY W KLINICE UROLOGII OGÓLNEJ I ONKOLOGICZNEJ

Czas pracy lekarzy

Czas pracy lekarzy jest zgodny z kryteriami zastosowanymi przez poszczególnych lekarzy

Czas pracy lekarzy zatrudnionych na umowę o pracę oraz umowę cywilno- prawną wynosi 7,35 godz.(tj. od 7:25 do 15:00). Czas pracy lekarza dyżurnego w dni powszednie 15:00-7:25 , w dni świąteczne 7:25- 7:25.

Lekarz dyżurny odpowiada za nadzór i leczenie chorych będących pacjentami oddziału oraz konsultuje pacjentów szpitalnych i Izby Przyjęć na prośbę lekarzy pracujących w tych jednostkach. Lekarz dyżurny przeprowadza również zabiegi w trybie pilnym. Dyżury w   Klinice pełnione są jednoosobowo przez specjalistę urologa . W przypadku, gdy dyżur stacjonarny pełniony jest przez rezydenta , specjalista urolog dyżuruje jako lekarz nadzorujący jego pracę. Wówczas za prawidłową pracę oddziału w czasie dyżuru odpowiedzialny jest lekarz specjalista. W sytuacjach wątpliwych lekarze dyżurni zasięgają wiedzy Kierownika Kliniki lub jego zastępcy.

Funkcje lekarza dyżurnego w godz. 7:25-15:00 wspomaga lekarz wyznaczony przez Kierownika Kliniki lub jego zastępcę. Funkcja ta opisana jest w planie operacyjnym dziennym. Osoba ta odpowiedzialna jest za konsultacje pacjentów Izby Przyjęć oraz konsultacje pacjentów Szpitala. Lekarz konsultujący zobowiązany jest zdać raport lekarzowi dyżurnemu w czasie wizyty popołudniowej. Lekarz nadzorujący oddział składa raport lekarzowi dyżurnemu podczas wizyty popołudniowej.

Nadzór nad Oddziałem w godzinach przedpołudniowych i Poradnia Urologiczna

Część związaną z nadzorem pacjentów na oddziale między 7:25- 15:00 sprawuje lekarz kontrolujący oddział. Osoba ta jest również wyznaczona na planie operacyjnym. Do obowiązków tej osoby należy : wykonywanie wszystkich zleceń lekarskich ,oglądanie ran i opatrunków oraz wykonanie badań dla pacjentów oddziału.

Codziennie delegowani są lekarze z Kliniki , którzy poza działalnością w Poradnii Urologicznej wykonują również procedury zabiegowe w ramach Poradni tj. cystoskopia, biopsja prostaty, nadzór nad opatrunkami , wykonywanie badań urodynamicznych . Osoby te wyznaczone są w ramach dziennego planu operacyjnego.

Plan operacyjny i nadzór merytoryczny.

Plan operacyjny dzienny przewiduje wyznaczenie lekarzy do pracy przy zabiegach operacyjnych na bloku operacyjnym i w zespole sal endoskopowych. Za ułożenie dziennego oraz miesięcznego planu jak również za nadzór nad kolejką chorych oczekujących na zabiegi operacyjne odpowiedzialny jest z- ca Kierownika Kliniki.

Odprawa merytoryczna pracowników Kliniki odbywa się każdego dnia, od poniedziałku do piątku od 7:30 do 8:00. W tym czasie zobowiązani są w niej uczestniczyć wszyscy lekarze Kliniki. Dotyczy to również lekarzy konsultujących jak i dyżurujących. Odprawa umożliwia omówienie planu operacyjnego na dany dzień , ustalenie przebiegu dyżuru, omówienie operacji z dnia poprzedniego oraz stanu wszystkich pacjentów w Klinice. W odprawie uczestniczą również: pielęgniarka oddziałowa lub osoba przez nią wyznaczona pielęgniarka pracująca w zespole sal endoskopowych oraz sekretarka medyczna. Decyzje diagnostyczne i lecznicze podejmowane są konsyliarnie przez cały zespół lekarski.  Raz w tygodniu w odprawie uczestniczy lekarz radiolog omawiający wyniki badań obrazowych pacjentów. Minimum raz w tygodniu na odprawie merytorycznej omawiane są wszystkie wyniki histopatologiczne preparatów uzyskanych z ostatniego tygodnia. W Klinice w ciągu dnia wykonuje się minimum 2 obchody oddziału. Pierwszy  ranny obchód po odprawie prowadzony przez Kierownika Kliniki lub osobę przez niego wyznaczoną z udziałem minimum lekarza zdającego dyżur oraz przejmującego nadzór dzienny nad oddziałem. Obchód popołudniowy wykonywany jest również codziennie podczas niego jest wymagana obecność Kierownika lub jego zastępcy oraz  lekarza konsultującego i nadzorującego oddział  i obejmującego dyżur popołudniowy. Do obowiązków lekarzy wykonywujących zabiegi i operacje jest przekazanie bieżących informacji o tych procedurach lekarzowi przejmującemu dyżur w danym dniu.

Funkcje wszystkich lekarzy pracujących w godzinach od 7:30 do 15:00 opisany jest w planie operacyjnym na dany dzień.

Wypisy.

Wypisy wydawane są od 13:00. Dokumentacja medyczna wydawana jest w sekretariacie Kliniki przez sekretarki medyczne. Informacji ustnych udziela pacjentom lekarz nadzorujący oddziałem lub wypisujący. Wypis przygotowuje lekarz , który operował lub asystował w zabiegu, operacji danego pacjenta. Wypisy podpisuje lekarz przygotowujący wypis, Kierownik Kliniki lub osoba wyznaczona przez Kierownika.

Pacjenci przyjmowani są do Kliniki ze skierowaniem w przypadku skierowania z innych ośrodków wymagana jest akceptacja przez lekarza pracującego w Klinice. Listę oczekujących na zabiegi i procedury prowadzi sekretarka medyczna pod nadzorem zastępcy Kierownika Kliniki. Pacjenci leczeni w Klinice Urologii w przypadku jakiejkolwiek potrzeby oraz interwencji nagłych nie potrzebują skierowania. Pacjenci przyjmowani w trybie pilnym muszą mieć ustalone rozpoznanie kliniczne. W godz. od 7:25- 15:00 mogą zgłaszać się do Poradni Urologicznej ,po godzinie 15:00 bezpośrednio do Kliniki.

Urlopy.

Plany urlopowe lekarzy specjalistów muszą uzyskać akceptację Kierownika Kliniki , po uprzednim uzgodnieniu z zastępcą Kierownika.

Lekarze rezydencji muszą uzgodnić swoją nieobecność i szkolenia z najstarszym rezydentem, który wyznaczony jest przez Kierownika Kliniki oraz przez zastępce Kierownika Kliniki. Urlopy i dni wolne muszą być zaplanowane 2 miesiące wcześniej.

Zasady udzielania urlopów lekarzom pracującym w Klinice Urologii Ogólnej i Onkologicznej