Nominacja profesorska dla prof. dr hab. n. med. Andrzeja Marszałka - Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza

Szukaj

Profesor Andrzej Marszałek jest Kierownikiem Zakładu Patomorfologii Klinicznej Szpitala Jurasza. Absolwent Akademii Medycznej w Poznaniu, którą ukończył w 1993 roku, wyróżniony medalem za osiągnięcia w nauce i pracę społeczną. Doświadczenia zawodowe i naukowe zdobywał w kraju i w czasie stypendiów zagranicznych: Medizinische Hohschule Hannover (Niemcy), Kaplan Hospital filii Medical School of the Hebrew University and Hadass, Jerusalem (Izrael), Pathology Department, Oita Medical University (Japonia), Instytut Roberta Kocha w Berlinie, a także w czasie krótszych pobytów w Nowym Jorku, Bostonie, Manchesterze i Regensburgu. Otrzymał stypendia naukowe: Ministerstwa Nauki, Kultury i Sportu Rządu Japonii (MONBUSHO), Fundacji im. Batorego, Center for Disease Control, International Federation of Electron Microscopy Societies (dwukrotnie). Jest beneficjentem, jako kierownik i główny wykonawca, licznych grantów KBN i NCN. Stopień doktora nauk medycznych uzyskał w 1996 r. na podstawie rozprawy „Ultrastruktura naczyń krwionośnych w rozwijającym się płucu szczura”, a stopień doktora habilitowanego nauk medycznych na podstawie kolokwium i rozprawy „Odwracalne i nieodwracalne skutki podania egzogennego surfaktantu”. Profesor Andrzej Marszałek jest autorem lub współautorem ponad 400 prac oryginalnych, opisów przypadków, prac poglądowych oraz rozdziałów w książkach, a także doniesień zjazdowych. Łączny Impact factor przekracza 70, a liczba wartości punktacji MNiSW przekracza 1000. Za pracę naukową został wyróżniony nagrodami: Konferencji Studenckich Towarzystw Naukowych (jeszcze jako student), indywidualną Ministra Zdrowia, zespołową Ministra Zdrowia (1996), Międzynarodowej Federacji Towarzystw Mikroskopii IFSEM (1998, 2002), Zjazdu Polskiego Towarzystwa Patologów (2001, 2007) oraz nagrodami naukowymi Rektora Akademii Medycznej w Poznaniu i Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Profesor Andrzej Marszałek od 2007 r. kieruje Katedrą i Zakładem Patomorfologii Klinicznej Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UMK. Pełnił lub pełni funkcje w organizacjach naukowych: Członka Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Patologów (od 2010), Skarbnika Polskiego Oddziału International Academy of Pathology (od 2006), Przewodniczącego Oddziału Bydgoskiego Polskiego Towarzystwa Patologów (od 2007), Członka Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego (XI kadencji) i Przewodniczącego Komisji Nauki i Współpracy Zagranicznej Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego (XI kadencji), Członka Panelu Ekspertów przygotowujących Krajowe Ramy Kwalifikacji (od 2009), Eksperta Bolońskiego (od 2011), Członka Poznan Chapter of Agder Academy of Sciences and Letters, Członka Polskiej Grupy Roboczej Nowotworów Głowy i Szyi, Sekretarza Komisji Mikroskopii Elektronowej PAN (2003-2008), Członka Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Międzynarodową Federacją Towarzystw Mikroskopowych (IFSM) przy Polskiej Akademii Nauk (2008-2010). Pełnił także funkcje Wiceprzewodniczącego Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików, Członka Komisji Rewizyjnej Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Patologów w kadencji 1995-1998 oraz 2001-2004. Profesor Andrzej Marszałek od 2008 r. jest Konsultantem Wojewódzkim w dziedzinie patomorfologii dla województwa kujawsko-pomorskiego.