Szkolenie dla młodych lekarzy - Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza

Szukaj

W dniach 18-23 listopada w Bydgoszczy odbędzie się szkolenie z zakresu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz umiejętności komunikacji, współpracy i budowania relacji z pacjentem dla lekarzy rozpoczynających pracę. Zawody lekarza i lekarza dentysty są zawodami szczególnymi, w których obok posiadanej wiedzy i umiejętności specjalistycznych bardzo ważną rolę odgrywają kompetencje społeczne, które decydują o sukcesie i przewadze konkurencyjnej lekarza na runku usług medycznych. Nowe trendy w sposobach organizowania pracy powodują, że wysokie kompetencje społeczne konieczne są do zapewnienia skutecznego funkcjonowania lekarzy.Projekt stanowi odpowiedź na kluczowe problemy, jakimi są niedostateczna jakość relacji lekarz-pacjent, braki w kompetencjach psychospołecznych lekarzy – komunikatywność i inteligencja emocjonalna, jak również ograniczona znajomość zagadnień formalno –prawnych z zakresu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. Naczelna Izba Lekarska przygotowała kompleksowy program szkoleń warsztatowych, które są efektywną formą uzupełniania wiedzy i umiejętności w zakresie kompetencji miękkich. Szkolenia prowadzone będą w grupach 10-osobowych, w cyklu 6-dniowym: 4 dni na zagadnienia komunikacji interpersonalnej oraz 2 dni dotyczące systemu funkcjonowania ochrony zdrowia. Zakres merytoryczny warsztatów dotyczących umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem obejmować będzie zagadnienia dotyczące:

* efektywnej komunikacji z pacjentem,
* sposobu przekazywania trudnych informacji i wspierania pacjentów oraz ich rodzin w traumatycznych sytuacjach,
* sposobów zapobiegania konfliktom i rozwiązywania sytuacji konfliktowych,
* sposobów radzenia z manipulacją i agresją ze strony pacjentów lub osób trzecich,
* umiejętności negocjacji, asertywnej komunikacji i wykorzystania własnego potencjału,
* sposobów radzenia ze stresem i wypaleniem zawodowym.

Zakres merytoryczny warsztatów dotyczących funkcjonowania systemu ochrony zdrowia obejmować będzie zagadnienia dotyczące:

* form wykonywania zawodów lekarza i lekarza dentysty,
* odpowiedzialności zawodowej, cywilnej i karnej lekarza i lekarza dentysty,
* zasad kontraktowania i rozliczania świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia,
* zasad wystawiania recept na leki refundowane,
* organizacji pracy i zarządzania zespołem,
* marketingu usług lekarskich,
* zadań i roli samorządu zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie www.mlodylekarz.org