Osoba ubiegająca się o przyjęcie do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego zobowiązana jest do przedłożenia stosownych dokumentów:

1. Wniosek o przyjęcie do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego podpisany przez osobę kierowaną.

W przypadku osób niemogących wyrazić świadomie zgody na umieszczenie w ZOL konieczna jest zgoda opiekuna prawnego lub postanowienie Sądu o umieszczeniu bez zgody. W przypadku osoby ubezwłasnowolnionej do wniosku o przyjęcie należy dołączyć:
– postanowienie Sądu o ubezwłasnowolnieniu,
– postanowienie Sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego,
– zgodę Sądu na umieszczenie w zakładzie.

2. Zaświadczenie lekarskie
Jeśli lekarz w zaświadczeniu lekarskim zaznaczy współistnienie choroby psychicznej, wymagane jest dodatkowo zaświadczenie od lekarza psychiatry (wyłącznie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego) o aktualnym stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do przebywania w ZOL o profilu ogólnym.

3. Wywiad pielęgniarki środowiskowej

4. Karta oceny świadczeniobiorcy wg skali opartej na skali Barthel

5.Kserokopie posiadanej dokumentacji: medycznej w tym karty informacyjnej z leczenia szpitalnego, ubezpieczenia zdrowotnego, dowodu osobistego.

Dokumenty dostępne są w siedzibie zakładu.
Formularz wniosku jest dostępny na stronie internetowej www.zol.jurasza.pl

Dokumenty należy złożyć osobiście do kierownika zakładu lub przesłać listownie na adres:

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
ul. M. Skłodowskiej-Curie 9
85-094 Bydgoszcz

WYMAGANE DOKUMENTY