Nominacja profesorska dla prof. dr. hab. Anny Szaflarskiej-Popławskiej - Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza

Szukaj

Miło nam poinformować, że decyzją z dnia 21 lipca 2020 r., Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał tytuł profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu Pani prof. dr hab. Annie Szaflarskiej-Popławskiej, kierownik Zakładu Endoskopii i Badań Czynnościowych Przewodu Pokarmowego Wieku Rozwojowego Szpitala Jurasza. Pani prof. dr hab. Anna Szaflarska-Popławskaw latach 1989-1995 studiowała na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej im. L. Rydygiera w Bydgoszczy. W latach 1995-2011 pracowała w Katedrze i Klinice Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii w Bydgoszczy, a od 2011 roku pełni funkcję kierownika Zakładu Endoskopii i Badań Czynnościowych Przewodu Pokarmowego Wieku Rozwojowego. W 1997 roku na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Asocjacja alleli locus HLADQα z glutenozależną chorobą trzewną” uzyskała stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny. W 2010 roku na podstawie oceny dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej „Zmieniający się obraz kliniczny oraz nowoczesne rozpoznawanie celiakii u dzieci i młodzieży” uzyskała stopień doktora habilitowanego w zakresie medycyny – pediatrii. Prof. dr hab. med. Anna Szaflarska-Popławska jest specjalistą w zakresie pediatrii (2003 r.), alergologii (2007 r.), gastroenterologii (2012 r.) i gastroenterologii dziecięcej (2015 r.). Od 2017 roku pełni funkcję konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie gastroenterologii dziecięcej. W swojej pracy naukowej prof. dr hab. Anna Szaflarska-Popławska koncentrowała się głównie na zagadnieniach związanych z gastroenterologią dziecięcą, a przede wszystkich na badaniach epidemiologicznych celiakii, zarówno w populacji ogólnej, jak i w grupach ryzyka, nowoczesnej diagnostyce genetycznej, serologicznej i endoskopowej celiakii, a także na aspektach patogenetycznych  tej choroby. W kręgu jej zainteresowań znajdują się również zagadnienia związane z diagnostyką i leczeniem schorzeń zapalnych górnego odcinka przewodu pokarmowego, zwłaszcza wywołanych przez bakterię Helicobacter pylori, choroby refluksowej przełyku oraz nieswoistych chorób zapalnych jelit u dzieci. Jest aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci oraz Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego. Od rozpoczęcia pracy zawodowej pracuje w Sekcji Celiakalnej Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci, w  latach 2010-2014 była jej przewodniczącą, a od 2014 roku jest jej sekretarzem. Brała udział w tworzeniu stanowiska tego towarzystwa w zakresie zasad żywienia dojelitowego dzieci i wytycznych Sekcji Endoskopowej. Jest współautorem aktualnie obowiązującego podręcznika do specjalizacji z zakresu gastroenterologii dziecięcej. Prof. dr hab. med. Anna Szaflarska-Popławska była wielokrotnie nagradzana przez Prezydenta Bydgoszczy, Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Rektora Akademii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie nauk medycznych.